Mobilnost osoblja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

Svake godine, Sveučilište u Splitu raspisuje natječaje za stipendiranje mobilnosti osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima s kojima je potpisan bilateralni partnerski ugovor za mobilnost osoblja

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja ("job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica, zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti.

Za aktivnost podučavanje može se prijaviti nastavno osoblje, tj. osobe u znanstvenonastavnim zvanjima ili umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave.
 

Za aktivnost osposobljavanje, osim nastavnog osoblja, mogu se prijaviti članovi stručnog i administrativnog osoblja, tj. nenastavnog osoblja.

Ukoliko isti kandidat istovremeno podnese 2 prijave (1 za aktivnost osposobljavanje, 1 za aktivnost podučavanje), Povjerenstvo za rangiranje kandidata na sastavnici će prilikom rangiranja odlučiti koja prijava je kvalitetnija te istu rangirati, čime će druga prijava automatski
biti odbačena.

 

Osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje) može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:
pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji neke inozemne visokoškolske ustanove; teme mogu biti, npr.: osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, provedba programa Erasmus+, poboljšanje organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti djelatnika i sve ostalo što pridonosi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta
rad prema modelu „job-shadowing“, tj. praćenja rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti

N.B. Mobilnost u svrhu održavanja nastave može se ostvariri samo ukoliko postoji bilateralni ugovor za razmjenu osoblja u svrhu održavanja nastave (v. popis u dokumentima Natječaja) dok je aktivnost stručnog osposobljavanja moguće ostvariti i na ustanovama s kojima Sveučilište nema potpisani Erasmus+ sporazum, uz jedan od sljedećih uvjeta:
 Prihvatna ustanova mora biti nositeljica Erasmus povelje za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education)
 U slučaju da se osposobljavanje planira na ustanovi koja nema status visokoškolske ustanove, tada se odnos između člana osoblja i ustanove definira individualnim planom rada.

 

Poznavanje jezika na kojem će se održavati nastava/obuka osnovni je preduvjet odlaska na mobilnost

Kod mobilnosti u svrhu održavanja nastave, samoprocjena poznavanja jezika prepušta se osobnoj odgovornosti kandidata. U slučaju stručnog usavršavanja –kandidat je dužan dostaviti vjerodostojan dokument iz kojeg je razvidno da ima odgovarajuću razinu komunikacijskih kompetencija na jeziku na kojem će se odvijati stručno usavršavanje, osim u slučaju kada je svrha usavršavanja učenje stranog jezika/ usavršavanje jezičnih kompetencija.

 

Broj stipendija za mobilnost osoblja određuje Sveučilište, proporcionalno broju potpisanih bilateralnih ugovora, te broju dolaznih i odlaznih studenata na razini sastavnice.

Kako se prijaviti za mobilnost (preporuke):

Temeljem natječaja kojeg raspisuje Sveučilište u Splitu (minimum 1 X godišnje), kandidati su dužni popuniti prijavne obrasce i dodatnu dokumentaciju sukladno tekstu konkretnog natječaja te ih dostaviti, u zadnom roku, Sveučilištuu Splitu. 

S obzirom da se od kandidata traži Plan rada/Nastavni plan/Plan stručnog osposobljavanja, prethodno prijavi na natječaj potrebno je kontaktirati inozemno sveučilište s prijedlogom nastavnog plana, te isti (ovjeren od strane obje ustanove i samog kandidata) dostaviti u sklopu prijave na natječaj.

Za strukturirana stručna osposobljavanja, s obzirom da se odvijaju tijekom cijele godine, te se rokovi za prijavu ne moraju nužno poklapati s Natječajem Sveučilišta, preporučuje se od organizatora blagovremeno zatražiti potvrdu o prihvatu na konkretni tečaj/stručno osposobljavanje 

radi prijave na Natječaj.

Molimo kandidate da vode računa o specifičnim kriterijima za bodovanje osoblja Filozofskog fakulteta, te da dostave potrebnu dokumentaciju i po mogućnosti u popratnom dopisu daju potrebna obrazloženja u odnosu na zadane kriterije.

Prijavni obrazac potrebno je potpisati i zajedno s ostalom dokumentacijom dostaviti u roku i na način kako je navedeno u natječaju.

Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta

Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

 


Repozitorij
Obavijesti

Objavljen je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016. Na Natječaj se mogu prijaviti zaposlenici (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Splitu) i njegovih sastavnica, kao i vanjski suradnici Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica angažirani temeljem Ugovora o djelu, a koji ugovori su na snazi u vrijeme trajanja mobilnosti. Rok za prijavu: 12. prosinca 2015.

Objavljeno: 03.12.2015. u 11:09
Tamara Ljubičić
Natječaj za mobilnost osoblja u...

Sveučilište u Splitu raspisalo je novi Natječaj za mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ za zimski semestar 2015./16. Aktivnosti mobilnosti (održavanje nastave/stručno osposobljavanje u inozemstvu) financirane iz ovog Natječaja Natječaju mogu se ostvariti u razdoblju od 1. lipnja 2015. do 28. veljače 2016.

Objavljeno: 08.05.2015. u 13:48
Uređeno: 08.05.2015. u 13:50
Tamara Ljubičić
Broj posjeta:
756