Filozofski fakultet u Splitu (brošura)

Brošura za upis 2016./2017.


Upis u program cjeloživotnog obrazovanja
Obavijesti

Na ovoj poveznici možete pronaći relevantne informacije povezane s vrednovanjem školskog uspjeha i rezultata DM za upis na studijske programe Filozofskog fakulteta u ak.g. 2018/2019.

Na ovoj poveznici je kalendar zbivanja povezanih s upisima u ak. g. 2018/2019.

Na ovoj poveznici su informacije povezane s prijavama na studijske programe.

 

Priručnici za prijavu ispita državne mature

 

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS

Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati.

Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:

a) uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,

b) položenih ispita na državnoj maturi,

c) dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje),

d) posebnih postignuća.

 

a) Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju

Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

 

b) Vrednovanje rezultata ispita iz predmeta državne mature

Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr.

 

c) Vrednovanje rezultata dodatne provjere specifičnih znanja vještina i sposobnosti

Za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).

Prijava za dodatnu provjeru

Prijavu za dodatnu provjere kandidati su, osim u NISpVU sustavu, obvezni podnijeti izravno Fakultetu.

Prijave za dodatnu provjeru zaprimat će se u Službi za studentske poslove od 10 do 13 sati u Teslinoj 12:

- u ljetnom roku od 11. do 21. lipnja 2018. godine;

- u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o prijavama za dodatnu provjeru u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

Prijava za dodatnu provjeru je uredna i potpuna ako sadrži popunjenu prijavnicu (preuzeti na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta pod „UPISI“) i originalnu potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5123300031100066764,  poziv na broj odobrenja: 02-223, opis plaćanja: troškovi dodatne provjere.

Prijava se može podnijeti osobno ili poštom, a prijave poslane poštom moraju biti zaprimljene na Fakultetu dana 21. lipnja 2018. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena  naknadna dopuna prijave.

Kandidati koji se natječu za upis na oba studija za koje se provode dodatne provjere prijavljuju se i pristupaju samo jednoj dodatnoj provjeri, a posignuti rezultat vrednuje im se kao kriterij za upis na oba studija.

Provedba dodatne provjere

Dodatna provjera sadrži:

- psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – eliminacijskog karaktera;

- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.

Dodatna provjera održat će se:

- u ljetnom roku dana 2. i 3. srpnja 2018. godine s početkom u 9 sati u Teslinoj 12;

- u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o provedbi dodatne provjeru u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

Pristupnici koji prođu psihologijsko testiranje su obvezni nazočiti svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

 

d) Vrednovanje posebnih postignuća

Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Posebna postignuća vrednuju se za upis na svim studijskim programima Fakulteta, osim na studiju Povijest umjetnosti. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

 

 

UPISI

Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se u Službi za studentske poslove Fakulteta, i to:

- u ljetnom roku: 18., 19. i 20. srpnja 2018. godine od 10 do 13 sati

    • u Teslinoj 12 za: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Sociologija i Učiteljski studij;
    • u Radovanovoj 13 za: Engleski jezik i književnost, Filozofija, Hrvatski jezik i književnost, Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti te Talijanski jezik i književnost;

- u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o upisima u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

Za upis je, uz dokumente navedene u općem dijelu ovog Natječaja, potrebno priložiti i originalnu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5123300031100066764,  poziv na broj odobrenja: 00-841, opis plaćanja: troškovi upisa.

 

INFORMACIJE

Dodatne informacije o studiju i upisima te dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnici mogu dobiti u Službi za studentske poslove i na mrežnoj stranici Fakulteta (http://www.ffst.unist.hr).

Upute i obavijesti o prijavama i upisima u akad. god. 2018./2019. objavljene na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja.

Objavljeno: 1. 3. 2017. u 16:39
Uređeno: 9. 4. 2018. u 18:54
Darko Hren
Repozitorij
Repozitorij je prazan