Međunarodna suradnja

MEĐUNARODNA SURADNJA

U sklopu programa Europske unije ERASMUS+, studenti Filozofskog fakulteta imaju mogućnost provesti jedan semestar studija na bilo kojem od partnerskih sveučilišta u inozemstvu, s kojim je sklopljen bilateralni ugovor za razmjenu studenata za određeno područje studija.

ERASMUS +

Filozofski fakultet ima velik broj bilateralnih Erasmus+ ugovora za mobilnost studenata i osoblja u sklopu programa Erasmus+. Sveučilište u Splitu nositelj je Erasmus povelje  i projekata mobilnosti u sklopu kojih redovito raspisuje natječaje za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka / stručne prakse i mobilnost osoblja (održavanje nastave/stručno osposobljavanje).

Popis ugovora za mobilnost studenata – ažurirana lista ugovora objavljuje se u sklopu natječajne dokumentacije!
Ponude stručne prakse za studente
Popis ugovora za mobilnost osoblja: održavanje nastave – ažurirana lista ugovora objavljuje se u sklopu natječajne dokumentacije!
Popis ugovora za mobilnost osoblja: stručno usavršavanje– ažurirana lista ugovora objavljuje se u sklopu natječajne dokumentacije!
Ponude stručnog usavršavanja osoblja

Fakultetski Erasmus koordinator :

Tamara Ljubičić, voditeljica Odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću
PON-PET 08:30 – 11:00  12:30-15:30
e-mail: ljubicic@ffst.hr
Tel 021 329 290

Horizon 2020

Obzor 2020. (Horizon 2020) novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Okvirni program Obzor 2020. i fondovi kohezijske politike karakteriziraju zajednički strateški ciljevi koji su navedeni u ključnim strateškim dokumentima Europske unije, Europa 2020 Unija inovacija.

Pogledajte video s Dana koordinatora, održanog u Bruxellesu 13. listopada u kojem su objašnjeni detalji o pripremi i potpisivanju ugovora o dodjeli bespovrtatnih sredstava (grant agreement).

Otvorene natječaje programa Obzor 2020 možete pogledati ovdje.

Participants Portal
Success projects FP7-Horizon 2020. 
OBZOR2020 INFO DAN [3,27 MiB]
Horizon 2020 – How to apply?
Digital Cultural Assets
Learning & Teaching Technologies

CEEPUS

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti u kojem sudjeluju:  Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U CEEPUS-u se omogućuju tri osnovne vrste mobilnosti. To su:

mrežna mobilnost koja uključuje mobilnost unutar odobrenih CEEPUS mreža (network mobility) te mobilnost unutar CEEPUS umbrella mreža (mreže koje su zadovoljile kvalitetom, ali nisu među odobenim mrežama za pojedinu akademsku godinu)
mobilnost izvan CEEPUS mreža, tzv. slobodnjaci (freemoveri)
kratke grupne mobilnosti.

Nacionalni ured za CEEPUS: Agencija za mobilnost i programe Europske unije; e-mail: ceepus@mobilnost.hr
T: +385 (0)1 500 5635
F: +385 (0) 1 5005 699

COST

Europska suradnja na području znanosti i tehnologije: podrška umrežavanju znanstvenika,

MOBILNOST

Jeste li znali da kao student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu imate mogućnost dobivanja stipendije za

– studijski boravak u inozemstvu?
– stjecanje radnog iskustva u državama članicama EU prije ili neposredno nakon završetka studija?

U sklopu programa Europske unije ERASMUS+, studenti Filozofskog fakulteta imaju mogućnost provesti jedan semestar studija na bilo kojem od partnerskih sveučilišta u inozemstvu, s kojim je sklopljen bilateralni ugovor za razmjenu studenata za određeno područje studija. Popis sveučilišta i broj dostupnih mjesta objavljuje se u sklopu Natječaja kojeg raspisuje Sveučilište.

Osim što imaju pravo pohađati nastavu  pod jednakim uvjetima kao i matični studenti inozemnog sveučilišta, te polagati ispite koji im se po povratku na matični studij, zajedno sa stečenim ECTS bodovima,  priznaju sukladno Ugovoru o učenju,  studenti imaju pravo i na stipendiju za (djelomično) pokrivanje životnih troškova za vrijeme mobilnosti.

Osim studijskog boravka, u sklopu programa Erasmus+ raspisuju se i natječaji za stipendije kojima se financira stjecanje radnog iskustva – stručno osposobljavanje u državama članicama EU. Natječaji za dodjelu stipendija kao i ponude stručne prakse objavljuju se više puta godišnje na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu. Ponude stručne prakse mogu se naći na mrežnim stranicama velikih tvrki koje rado primaju studente na tzv. Traineeship, te na mrežnim stranicama specijaliziranih posredničkh organizacija poput npr. www.trainingexperience.org. Studenti također mogu samoinicijativno kontaktirati tvrtke i ustanove kod kojih bi željeli steći radno iskustvo u sklopu stručne prakse.

Sa studentima koji odlaze na stručnu praksu, sklapa se Ugovor o stručnoj praksi kojim se definira opis poslova i ciljane kompetencije.

Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, članak 14. i 15.,  rezultati studijskog boravka u inzemstvu (položeni ispiti, ocjene, ECTS bodovi), kao i rezultati stručne prakse upisuju se u Dodatnu ispravu o studiju /Diploma Supplement koja se dodjeljuje na kraju studija, a studenti se oslobađaju obveze polaganja ispita na matičnom studiju sukladno Ugovoru o učenju.

O kompatibilnosti studijskih programa kao i o načinu priznavanja rezultata studija u inozemstvu odlučuju odsječki ECTS povjerenici.

Više o programu ERASMUS+ za studente Sveučilišta u Splitu pročitajte ovdje.

Studenti Filozofskog fakulteta također se mogu kandidirati za  Freemover stipendije u sklopu Srednjeeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije CEEPUS Rok za prijavu  je 30. studeni svake godine. Više o načinu prijave pročitajte ovdje

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na Ured dekana, Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

voditeljica Odjeljka: Tamara Ljubičić, mag. Europskih studija

Poljička 35
21000 Split
tel 021 329 290
fax 021 329 288
e-mail: ljubicic@ffst.hr

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima s kojima je potpisan bilateralni partnerski ugovor za mobilnost osoblja

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja (“job shadowing” ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica, zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actionskoji uključuje

Innovative Training Networks (ITN)
Individual Fellowships (IF)
Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)
European Researchers’ Night (NIGHT)

Poveznice na sve europske programe financiranja

Fond za azil i migracije
Civilna zaštita i Europski centar za odgovor na krizne situacije (ERC)
Mehanizam za civilnu zaštitu
Kohezijski fond
Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP)
Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME)
Instrument za povezivanje Europe
Zaštita potrošača
Kreativna Europa
Carina, Fiscalis i Borba protiv prijevara
Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport (Erasmus+)
Zaštita okoliša i klimatska politika (LIFE)
Europa za građane
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) – Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja
Europski program za promatranje Zemlje (Copernicus)
Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
Europski instrument za susjedstvo (ENI)
Europski fond za regionalni razvoj
Europski sustavi za satelitsku navigaciju (EGNOS i Galileo)
Europski socijalni fond (ESF)
Europski strukturni i investicijski fondovi
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije
Fond solidarnosti Europske unije
Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a (EUAV)
Hrana i hrana za životinje
Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
Jamstveni fond za vanjska djelovanja
Zdravlje za rast
Obzor 2020
Humanitarna pomoć
Instrument za hitnu potporu unutar Unije
Instrument za Grenland
Instrument za suradnju u području nuklearne sigurnosti (INSC)
Instrument pretpristupne pomoći (IPA II)
Instrument za stabilnost (IfS) sada se zove: Instrument za doprinos stabilnosti i miru (IcSP)
Financijska potpora za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru
Fond za unutarnju sigurnost
Međunarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor (ITER)
Interoperabilna rješenja i zajednički okviri za europske javne uprave, poduzeća i građane (ISA2)
Plan ulaganja za Europu
Sustavi IT-a
Pravosuđe
Instrument za partnerstvo (PI)
Istraživački fond za ugljen i čelik (RFCS)
Prava, jednakost i građanstvo
Teritorijalna suradnja
Inicijativa za zapošljavanje mladih

Pregled svih natječaja Europske komisije

NOVOSTI

English