Povijest

POVIJEST

Odsjek za povijest osnovan je akad. god. 2003./2004. kao dislocirani studij povijesti zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Danas, nakon više od desetljeća rada, djeluje kao ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na kojoj godišnje u prosjeku studira oko 150 studenata.

Odsjek je ustrojen kroz dvije katedre – Katedru za starovjekovnu i srednjovjekovnu povijest te metodologiju historijske znanosti i Katedru za novovjekovnu i suvremenu povijest na kojima radi ukupno 10 nastavnika, od čega 9 u znanstveno-nastavnim zvanjima te 1 u suradničkom zvanju poslijedoktoranda.

Odsjek nudi studij povijesti na svim sveučilišnim razinama, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij povijesti te poslijediplomski doktorski studij povijesti.

Pri Odsjeku djeluje i Centar za istraživanje lokalne povijesti i rodoslovlja te studentska udruga Toma Arhiđakon – ISHA Split. Odsjek podržava mobilnost studenata i nastavnika u okvirima programa Erasmus i Ceepus.

ZANIMA VAS POVIJEST?

Povijest se ponavlja, ali svaki put sve više košta

U nakani stvaranja vlastitog prepoznatljivog identiteta splitski studij povijesti polazi od vezanosti svoje sredine uz jadranski prostor, povezanosti Odsjeka i njegovih nastavnika sa srodnim institucijama na mediteranskoj obali te naglašenim jadranskomediteranskim inicijativama u okviru Hrvatske i Europske unije.

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti pretpostavlja 3-godišnje obrazovanje kroz 6 sveučilišnih semestara u području nacionalne i svjetske historije.

Preddiplomska razina studiranja nudi osnovna znanja iz povijesti kroz temeljene, obvezne i izborne kolegije u kojima se lokalna i nacionalna historija interdisciplinarno poučavaju u sklopu šire, europske i svjetske makrohistorijske slike, u svim povijesnim razdobljima, od prapovijesti do suvremenog doba.

Završetkom preddiplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS-a i stječe titulu prvostupnika (baccalaureus). Na tržištu rada kompetentan je za poslove u polju društveno-humanističkih znanosti, posebice za rad u kulturi i turizmu.

Diplomski sveučilišni studij povijesti viša je razina studiranja koju mogu upisati samo studenti sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem povijesti na bilo kojem hrvatskom sveučilištu.

Ovaj studij pretpostavlja dodatno 2-godišnje obrazovanje kroz 4 sveučilišna semestra na kolegijima koji studentu pružaju detaljniji uvid u pojedine povijesne pojave, procese i fenomene.

Diplomski studij povijesti ima dva usmjerenja – nastavnički smjer te istraživački smjer. 

Nastavnički smjer priprema studente za poučavanje povijesti kroz sustav hospitacija u osnovnim i srednjim školama čime student stječe sve nastavničke kompetencije potrebne na tržištu rada.

Na koncu studija ostvaruje 120 ECTS-a i titulu magistra edukacije povijesti (mag. edu. hist.).

Na istraživačkom usmjerenju diplomskog studija povijesti s tri modula: starovjekovna povijest, srednjovjekovna povijest te novovjekovna i suvremena povijest, studenta se oprema potrebnim znanjima i vještinama za samostalano proučavanje arhivske građe i njezinu kritičku interpretaciju suvremenim historičarskim alatima, metodama i pristupima.

Završetkom studija student stječe 120 ECTS-a, titulu magistra povijesti (mag. hist.) i mogućnost zaposlenja u znanosti i visokom školstvu.

OPĆENITO

Titula

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Prvostupnik (baccalaureus) povijesti 

DIPLOMSKI STUDIJ
Magistar/ra edukacije povijesti
Magistar/ra povijesti

Adresa

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave
Poljička cesta 35, Split

email: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-549

KONTAKT

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Tonija Andrić
tonija@ffst.hr

Tajnica Odsjeka:
Lidija Abaz, mag. iur.
labaz@ffst.hr

Ivana Pisac Šumić, mag. philol. angl. et ital.
ipsumic@ffst.hr

DOKUMENTI

NOVOSTI

English