Sociologija

SOCIOLOGIJA

Studij Sociologije u Splitu pokrenut je 2005. godine, a razlozi njegova pokretanja motivirani su interesima mladih ljudi koji žele studirati sociologiju kao znanost koja se sve intenzivnije afirmira, s obzirom na intenzivne procese društvenih promjena koje prolazi, napose, hrvatsko društvo, a što traži stručno i znanstveno tumačenje.

U tom smislu se naglašava  specifičan profil studiju koji je usmjeren prema istraživačkom profilu sociologa  koji će biti osposobljeni za poslove u širokom spektru organizacija, ustanova i institucija, kao što su državne institucije i službe, istraživački centri, privatni sektor, mediji, a u zadnje vrijeme sve više u nevladinim udurgama i organizacijama.

ZANIMA VAS SOCIOLOGIJA?

Studij sociologije afirmira društvena pitanja i probleme

Specifičnost splitskog studija sociologije leži u njegovoj istraživačkoj i metodološkoj orijentaciji s naglaskom na posebne sociologije i radionički pristup istraživačke nastave.

Na razni preddiplomskog studijskog programa, studenti će imati znanja o društvu, društvenim grupama, promjenama i procesima, na mikro i makro razini, te će ih biti sposobni i  razumjeti.

Nakon završetka studija oni će biti sposobni primijeniti stečena znanja u izradi svih faza praktičnih radova, istraživanja, elaborata, projekata i sl., što uključuje prikupljanje podataka, istraživačke i analitičke poslove, te unos, obradu i arhiviranje podataka.

Studenti nakon završetka preddiplomske razine, odnosno tri godine ili šest semestara studija, stječu 180 ECTS bodova i zvanje Sveučilišni/a prvostupnik/ca sociologije (univ.bacc.soc.), a dio bodova moguće je ostvariti i izvan institucije nositelja programa, odnosno u okviru programa mobilnosti studenatakoji se nude na razini Sveučilišta.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu postoji mogućnost nastavka preddiplomskog studija na diplomskom studiju Sociologije.

Diplomski studij sociologije trajanja je dvije godine, odnosno četiri semestra, u okviru kojeg se stječe 120 ECTS bodova i zvanje Magistra sociologije.

Sukladno bolonjskim načelima, studenti su tijekom studija u mogućnosti jedan ili više semestara ostvariti izvan institucije nositelja programa, pri čemu ističemo značajan interes studenata sociologije za mobilnost u okviru različitih programa koji se nude na razini Sveučilišta (Erasmus i sl.).

Nakon završenog studija studenti će posebice biti sposobni percipirati aktualne tendencije u suvremenoj sociološkoj (posebno istraživačkoj) metodologiji i samostalno planirati, izvoditi i interpretirati razne tipove istraživačkih nacrta (kvantitativnih i kvalitativnih) te metodološki  usavršiti pristupe/ metode/ procedure/ tehnike u sociološkim empirijskim istraživanjima.

Kao perspektiva nakon završetka diplomske razine studija postoji mogućnost nastavka studija na poslijediplomskim studijama društvene orijentacije u Hrvatskoj i inozemstvu.

OPĆENITO

Titula

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Sveučilišni/a prvostupnik/ca sociologije

DIPLOMSKI STUDIJ
Magistar/ra sociologije

Adresa

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave
Poljička cesta 35, Split

email: referada@ffst.hr

telefon: 0912226079

KONTAKT

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr.sc. Ivanka Buzov
ibuzov@ffst.hr

Tajnica Odsjeka:
Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.
mrvesna@ffst.hr

DOKUMENTI

NOVOSTI

English