Talijanski jezik i knjiženost

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij talijanskog jezika i književnosti na preddiplomskoj i diplomskoj razini nastaje kao odgovor na obrazovne potrebe lokalne zajednice, geopolitički položaj u regiji te gospodarske trendove grada Splita i županije s naglaskom na turizam i na promicanje kulturne baštine.

Prisutnost studija u zajednici je također mjerljiva i kroz znanstveno – nastavnu djelatnost u koju se uključuju i studenti.  Po završetku diplomskog studija talijanskog jezika i književnosti, magistri/e posjeduju visoku razinu jezičnog znanja te razvijene komunikacijske vještine na talijanskom jeziku, a u stanju su i kompetentno prevesti i/ili interpretirati književne i specijalističke tekstove s talijanskog i na talijanski jezik.

Diplomirani talijanisti osposobljeni su za obavljanje poslova jezičnog posredovanja u gospodarskim subjektima, obrazovnim, upravnim i kulturnim institucijama, rad u medijima i izdavaštvu.

Postojanje dva diplomska studija, nastavničkog i prevoditeljskog, dodana je vrijednost, a program studija talijanskog jezika i književnosti usporediv je sa srodnim talijanističkim studijima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, što omogućuje nesmetanu mobilnost (outgoing i incoming) studenata.

Nastava se izvodi na talijanskom jeziku, čime se uvjetuje dobro predznanje talijanskog jezika s ciljem što boljeg praćenja nastave i razumijevanja sadržaja kolegija, odnosno postavlja visoke standarde za stjecanje znanja, kao i za kasnije profesionalno usavršavanje.

TALIJANSKI JEZIK

Želite biti prevoditelj ili profesor?

Oblici nastave i nastavne tehnike koje su predviđene u provođenju studijskih programa stvaraju pretpostavke za razvoj kritičkoga mišljenja koje je nužan preduvjet za poticanje kreativnosti te stručno i znanstveno usavršavanje studenata.

Preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti ustrojava se i izvodi kao redoviti sveučilišni dvopredmetni studij te se slobodno kombinira s drugim dvopredmetnim preddiplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Studij traje tri godine s po dva semestra na godini (ukupno 6 semestara). Jednom godinom studija stječe se 30 ECTS-a, ili sveukupno tijekom studija 90 ECTS-a.

Obveze studenata tijekom studiranja određene su nastavnim programima pojedinih predmeta, a njihove obveze sudjelovanja u nastavi te ritam studiranja i polaganja ispita, kao i veličina skupina za sve nastavne oblike određeni su propisima Filozofskog fakulteta  u Splitu.

Završetkom preddiplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se titula sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureaus/baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti (univ.bacc.philol.ital.).

Po završetku preddiplomskog studija prvostupnik / prvostupnica stječe jezične i komunikacijske kompetencije i znanja iz talijanske književnosti i kulture te odgovarajuće vještine potrebne u poslovima institucija javnog i privatnog sektora, u kulturnim (izdavačke kuće, knjižnice, muzeji), gospodarskim i upravnim ustanovama, medijima i turizmu, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Nakon uspješno završene prve razine studija prvostupnik / prvostupnica može na Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu upisati dvopredmetni diplomski studij talijanskog jezika i književnosti nastavnog ili prevoditeljskog usmjerenja. Također, prvostupnik / prvostupnica može upisati i usporedive diplomske studije na drugim sveučilištima u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Diplomski studij moguće je upisati po završetku akreditiranog sveučilišnog preddiplomskog studija Talijanskog jezika i književnost. Pri upisu student treba imati položeno minimalno 90, odnosno 180 ECTS bodova.

Diplomski studij talijanskog jezika i književnosti traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Studij ima dva usmjerenja: nastavnički i prevoditeljski. Oba su dvopredmetna studija te se slobodno kombiniraju s drugim dvopredmetnim diplomskim studijima.

Završetkom diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se titula magistra/e edukacije talijanskog jezika i književnosti (mag.educ.philol.ital.) ili magistra/e talijanskog jezika i književnosti (mag.philol.ital.). Magistar/magistra ima jezične i komunikacijske kompetencije i znanja iz talijanske književnosti i kulture te odgovarajuće vještine potrebne u poslovima institucija javnog i privatnog sektora, u kulturnim (izdavačke kuće, knjižnice, muzeji), gospodarskim i upravnim ustanovama, medijima i turizmu, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Završetkom nastavničkog smjera diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se mogućnost zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama, školama za učenje hrvatskog jezika kao stranog, kao i u izdavaštvu, medijima, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim ustanovama, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Završetkom prevoditeljskog smjera diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se mogućnost zapošljavanja u izdavaštvu, medijima, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim ustanovama, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

OPĆENITO

Titula

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica talijanskog jezika i književnosti

DIPLOMSKI STUDIJ
magistar/ra edukacije talijanskog jezika i književnosti
magistar/ra talijanskog jezika i književnosti

Adresa

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave
Poljička cesta 35, Split

email: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-584

KONTAKT

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Marijana Alujević
marijana@ffst.hr

Tajnica Odsjeka:
Margareta Vukojević, prof.
mvukojev@ffst.hr

DOKUMENTI

NOVOSTI

English