Upisi

PRIJAVE ZA UPIS

Informacije o prijavama na studije

Kalendar prijava i upisa

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

PRIJAVE ZA UPIS

Priručnici za prijavu ispita državne mature

Informacije o prijavama na studije

Kalendar prijava i upisa

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

UPISI

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS
Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati.
Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:

 1. uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
 2. položenih ispita na državnoj maturi,
 3. dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje),
 4. posebnih postignuća.

Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju
Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

Vrednovanje rezultata ispita iz predmeta državne mature
Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr

Vrednovanje rezultata dodatne provjere specifičnih znanja vještina i sposobnosti
Za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).

Prijava
Prijavu za dodatnu provjere kandidati su, osim u NISpVU sustavu, obvezni podnijeti izravno Fakultetu.
Prijave za dodatnu provjeru zaprimat će se u Službi za studentske poslove od 10 do 13 sati studentskoj referadi fakulteta:
– u ljetnom roku od 10. do 17. lipnja 2019. godine;
– u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o prijavama za dodatnu provjeru u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.
Prijava za dodatnu provjeru je uredna i potpuna ako sadrži popunjenu prijavnicu (preuzeti na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta pod „UPISI“) i originalnu potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu:HR5124070001100571320,  poziv na broj odobrenja: 02-223, opis plaćanja: troškovi dodatne provjere.

Prijava se može podnijeti osobno ili poštom, a prijave poslane poštom moraju biti zaprimljene na Fakultetu dana 17. lipnja 2019. godine.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena  naknadna dopuna prijave.
Kandidati koji se natječu za upis na oba studija za koje se provode dodatne provjere prijavljuju se i pristupaju samo jednoj dodatnoj provjeri, a postignuti rezultat vrednuje im se kao kriterij za upis na oba studija.

 Provedba
Dodatna provjera sadrži:
– psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – eliminacijskog karaktera;
– provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.

Dodatna provjera održat će se:
– u ljetnom roku dana 3. i 4. srpnja 2019. godine s početkom u 9 sati u zgradi fakulteta (Poljička cesta 35, Split);
– u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o provedbi dodatne provjeru u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.
Pristupnici koji prođu psihologijsko testiranje su obvezni prisustovati svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Vrednovanje posebnih postignuća
Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Posebna postignuća vrednuju se za upis na svim studijskim programima Fakulteta, osim na studiju Povijest umjetnosti. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

 UPISI
Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se u Službi za studentske poslove Fakulteta, i to:

u ljetnom roku: 17., 18. i 19. srpnja 2019. godine od 10 do 13 sati

u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o upisima u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

Za upis je, uz dokumente navedene u općem dijelu ovog Natječaja, potrebno priložiti i originalnu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320,  poziv na broj odobrenja: 00-841, opis plaćanja: troškovi upisa.

 INFORMACIJE
Dodatne informacije o studiju i upisima te dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnici mogu dobiti u Službi za studentske poslove i na mrežnoj stranici Fakulteta (http://www.ffst.unist.hr).

Upute i obavijesti o prijavama i upisima u akad. god. 2019./2020. objavljene na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja.

 

Na Filozofskom fakultetu u Splitu moguće je studirati jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe. Dvopredmetni studijski programi upisuju se kao kombinacija dva studija koja povezano čini cjelovit studij i time osigurava određene razine kvalifikacije i zanimanja. Moguće je upisati bilo koju kombinaciju od dva ponuđena dvopredmetna studija.

Preddiplomski:
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Sociologija (jednopredmetni)
Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni)

Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij

Diplomski:
Anglistika (dvopredmetni)
Talijanistika (dvopredmetni)
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Sociologija (jednopredmetni)
Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni) – izvanredni studij

VREDNOVANJE REZULTATA DODATNE PROVJERE SPECIFIČNIH ZNANJA VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).

 

Kandidati koji se natječu za upis na oba studija za koje se provode dodatne provjere prijavljuju se i pristupaju samo jednoj dodatnoj provjeri, a posignuti rezultat vrednuje im se kao kriterij za upis na oba studija.

 

Provedba dodatne provjere

Dodatna provjera sadrži:

– psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – eliminacijskog karaktera;

– provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.

Protokol o provedbi dodatne provjere za upis na Učiteljski studij

Protokol o provedbi dodatne provjere za upis na studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Pristupnici koji prođu psihologijsko testiranje su obvezni nazočiti svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

VREDNOVANJE USPJEHA U PRETHODNOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

VREDNOVANJE REZULTATA ISPITA IZ PREDMETA DRŽAVNE MATURE

Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr.

VREDNOVANJE POSEBNIH POSTIGNUĆA

Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Posebna postignuća vrednuju se za upis na svim studijskim programima Fakulteta, osim na studiju Povijest umjetnosti. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

UPISI NA DIPLOMSKE STUDIJE

UVJETI UPISA

Na natječaj za upis sveučilišnog diplomskog studija mogu se prijaviti kandidati koji su završili odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i ostvarili najmanje 180 ECTS bodova, i to kako slijedi:

Diplomski studij Uvjet za upis
Diplomski sveučilišni studij Anglistika Preddiplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost
Diplomski sveučilišni studij Filozofija Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija
Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost Preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost
Diplomski sveučilišni studij Pedagogija Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogija
Diplomski sveučilišni studij Povijest Preddiplomski sveučilišni studij Povijest
Diplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti Preddiplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti
Diplomski sveučilišni studij Talijanistika Preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost
Diplomski sveučilišni studij Sociologija Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni studij)* Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Stručni studij Predškolski odgoj uz obvezu upisa tri razlikovna ispita kojima se stječe 10 ECTS bodova razlike

Studij za odgojitelje predškolske djece (dvogodišnji studij) uz završen Razlikovni program

* Pristupnici za upis na Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni studij) obvezno trebaju pročitati dodatak posebnog dijela natječaja.

 

PRIJAVE

Prijave za upis zaprimaju se u Službi za studentske poslove Fakulteta.

Uz prijavu za upis, pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • dokaz o državljanstvu (u izvorniku, datum izdavanja neograničen), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti,
 • rodni list (u izvorniku ili preslici ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani), datum izdavanja neograničen,
 • izvornik diplome/potvrde o prethodno završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju,
 • ovjereni prijepis ocjena s brojem ostvarenih ECTS bodova za studente koji su završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu, a za ostale dopunsku ispravu o završenom preddiplomskom studiju/ovjereni prijepis ocjena s brojem ostvarenih ECTS bodova,
 • ovjereni nastavni plan i program studija iz kojeg je vidljiv tijek studija i izvedbeni planovi svakog odslušanog i/ili položenog predmeta (prilažu samo pristupnici koji sveučilišni preddiplomski studij nisu završili na Filozofskom fakultetu u Splitu),
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 100,00 kn na IBAN Fakulteta: HR5123300031100066764 i navođenje svrhe doznake:“za razredbeni postupak“.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku. Razredbeni postupak zasniva se na vrednovanju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju koji se određuje prema ukupnoj prosječnoj ocjeni tijekom studiranja. Pravo na upis stječu pristupnici prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote. Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a nije se upisao u utvrđenom roku, gubi pravo upisa.

UPISI        

Upis pristupnika na diplomski sveučilišni studij provode se u Službi za studentske poslove Fakulteta.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • dvije osobne fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
 • presliku važeće osobne iskaznice
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 400,00 kuna (indeks, matični list i upisni list – sve navedene upisne materijale pristupnik će dobiti u Službi za studentske poslove Fakulteta).

 

* Anglistika je dvopredmetni i jednopredmetni studijski program, ali jednopredmetni studijski program Anglistika pokrenut će se samo ako se upiše deset pristupnika.

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

Verificirani Programi Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja 

 1. Program pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja namijenjen je polaznicima koji su tijekom ranijeg školovanja stekli minimalno 180 ECTS bodova, a žele biti nastavnici. Program traje 2 semestra, a polaznici po završetku stječu 60 ECTS bodova.
 2. Program za stjecanje pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore namijenjen je polaznicima koji nemaju završeno visokoškolsko obrazovanje a žele biti strukovni učitelji i suradnici u nastavi, odnosno namijenjen je onim polaznicima koji žele biti mentori učenicima pri realizaciji praktične nastave i vježbi kod poslodavaca. Program je usklađen sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te je propisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a polaznici po završetku Programa stječu 60 ECTS bodova.

SAZNAJ VIŠE

VREDNOVANJE USPJEHA

Vrednovanje školskog uspjeha i rezultata državne mature.

VIŠE

KALENDAR ZBIVANJA

Na poveznici je kalendar zbivanja povezanih s upisima.
VIŠE

SVE O PRIJAVAMA

Na poveznici su informacije povezane s prijavama na studijske programe.
VIŠE

DOKUMENTI