Upisi

PRIJAVE ZA UPIS

Priručnici za prijavu ispita državne mature

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

UPISI

UPISI NA DIPLOMSKE STUDIJE

UVJETI UPISA

Na natječaj za upis sveučilišnog diplomskog studija mogu se prijaviti kandidati koji su završili odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i ostvarili najmanje 180 ECTS bodova, i to kako slijedi:

Diplomski studij Uvjet za upis
Diplomski sveučilišni studij Anglistika Preddiplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost
Diplomski sveučilišni studij Filozofija Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija
Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost Preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost
Diplomski sveučilišni studij Pedagogija Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogija
Diplomski sveučilišni studij Povijest Preddiplomski sveučilišni studij Povijest
Diplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti Preddiplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti
Diplomski sveučilišni studij Talijanistika Preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost
Diplomski sveučilišni studij Sociologija Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni studij)* Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Stručni studij Predškolski odgoj uz obvezu upisa tri razlikovna ispita kojima se stječe 10 ECTS bodova razlike

Studij za odgojitelje predškolske djece (dvogodišnji studij) uz završen Razlikovni program

* Pristupnici za upis na Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni studij) obvezno trebaju pročitati dodatak posebnog dijela natječaja.

 

PRIJAVE

Prijave za upis zaprimat će se od 24. rujna do 28. rujna 2018. od 10 do 13 sati u Službi za studentske poslove Fakulteta u:

 • Teslinoj 12 za jednopredmetni studij Sociologija
 • Radovanovoj 13 za dvopredmetne studije: Anglistika*, Filozofija, Hrvatski jezik i književnost, Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika.

Uz prijavu za upis, pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • dokaz o državljanstvu (u izvorniku, datum izdavanja neograničen), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti,
 • rodni list (u izvorniku ili preslici ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani), datum izdavanja neograničen,
 • izvornik diplome/potvrde o prethodno završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju,
 • ovjereni prijepis ocjena s brojem ostvarenih ECTS bodova za studente koji su završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu, a za ostale dopunsku ispravu o završenom preddiplomskom studiju/ovjereni prijepis ocjena s brojem ostvarenih ECTS bodova,
 • ovjereni nastavni plan i program studija iz kojeg je vidljiv tijek studija i izvedbeni planovi svakog odslušanog i/ili položenog predmeta (prilažu samo pristupnici koji sveučilišni preddiplomski studij nisu završili na Filozofskom fakultetu u Splitu),
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 100,00 kn na IBAN Fakulteta: HR5123300031100066764 i navođenje svrhe doznake:“za razredbeni postupak“.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku. Razredbeni postupak zasniva se na vrednovanju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju koji se određuje prema ukupnoj prosječnoj ocjeni tijekom studiranja. Pravo na upis stječu pristupnici prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote. Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a nije se upisao u utvrđenom roku, gubi pravo upisa.

UPISI        

Upis pristupnika na diplomski sveučilišni studij provodit će se 1. i 2. listopada 2018. od 10 do 13 sati u Službi za studentske poslove Fakulteta u:

 • Teslinoj 12 za jednopredmetni studij Sociologija.
 • Radovanovoj 13 za dvopredmetne studije: Anglistika*, Filozofija, Hrvatski jezik i književnost, Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • dvije osobne fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
 • presliku važeće osobne iskaznice
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 400,00 kuna (indeks, matični list i upisni list – sve navedene upisne materijale pristupnik će dobiti u Službi za studentske poslove Fakulteta).

 

* Anglistika je dvopredmetni i jednopredmetni studijski program, ali jednopredmetni studijski program Anglistika pokrenut će se samo ako se upiše deset pristupnika.

 

DODATAK: VAŽNE NAPOMENE ZA UPIS NA JEDNOPREDMETNI IZVANREDNI STUDIJ RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

 

Prijave 24. – 28. rujna 2018. (ponedjeljak-petak)
Objava popisa pristupnika i rasporeda polaganja dodatne provjere 28. rujna 2018. (petak, nakon 15h)
Datum održavanja dodatne provjere 1. listopada 2018. (ponedjeljak)
Objava rezultata 2. listopada 2018. (utorak) u 9 sati
Upisi 4. i 5. listopada 2018. (četvrtak i petak)
Početak nastave 12. listopada 2018. (petak)

 

Prijava za dodatnu provjeru je uredna i potpuna ako sadrži popunjen prijavni obrazac (dostupan putem ove poveznice) i originalnu potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu:

 

HR5123300031100066764

Poziv na broj odobrenja: 00-223/700

Opis plaćanja: trošak dodatne provjere

 

Pristupnici u prijavnom obrascu trebaju naznačiti prijavu za dva modula (modul 1 i modul 2). Na dodatnu provjeru iz modula navedenog pod brojem 2 usmjerit će se u slučaju da se za modul koji su naveli pod brojem 1 ne prijavi dovoljan broj pristupnika. Pojedini moduli će se aktivirati ako pravo upisa tog modula stekne 10 pristupnika.

 

Prijave  se podnose osobno u Službi za studentske poslove (referadi), Teslina 12 u vremenu od 10 do 13 sati (pauza 11-11,30 sati) u razdoblju od 24. do 28. rujna 2018. Nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena  naknadna dopuna prijave.

Žalba na rezultat dodatne provjere podnosi se u roku od 24 sata od objave rezultata na protokol Filozofskog fakulteta u Splitu, Poljička cesta 35.

 

Prijavna dokumentacija:

 1. Popunjeni prijavni obrasci (dostupan putem ove poveznice)
 1. Domovnica (izvornik);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (izvornik ili preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani, datum izdavanja neograničen);
 3. Diploma ili potvrdnica o stečenoj stručnoj spremi (izvornik);
 4. Dopunsku ispravu o završenom preddiplomskom studiju/ovjereni prijepis ocjena s brojem ostvarenih ECTS bodova (za studente koji nisu završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu)
 5. Ovjereni nastavni plan i program studija iz kojeg je vidljiv tijek studija i izvedbeni planovi svakog odslušanog i/ili položenog predmeta (za studente koji nisu završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu),
 6. Potvrdnica o završenoj razlikovnoj godini (za pristupnike za završenim dvogodišnjim studijem predškolskog odgoja) (izvornik);
 7. Indeks (izvornik i preslika);
 8. Evidencijska knjižica (izvornik i preslika) – samo za polaznike razlikovnih obveza;
 9. Originalna uplatnica troška dodatne provjere.

 

Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote obavljat će se u Službi za studentske poslove Fakulteta (Teslina 12) 4. i 5. listopada  2018. godine od 10 do 13 sati (pauza 11-11,30 sati).

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • dvije osobne fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
 • presliku važeće osobne iskaznice
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 400,00 kuna (indeks, matični list i upisni list – sve navedene upisne materijale pristupnik će dobiti u Službi za studentske poslove Fakulteta).
 • dokaz o uplati  godišnje participacije za izvanredni diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u iznosu od 7.500,00 kuna (iznos je moguće platiti u dvije jednake rate – prva rata se plaća prilikom upisa a druga prilikom upisa ljetnog semestra).
 • stručni prvostupnici predškolskog odgoja uplaćuju, pored navedenih iznosa, i trošak razlikovnih ispita u iznosu od 1.170,00 kuna (10 ECTS bodova x 117,00 kn)

 

U slučaju da upisna kvota ne bude popunjena u prvom upisnom krugu organizirat će se drugi upisni krug. U slučaju da se na studij prijavi nedovoljan broj pristupnika uplaćeni trošak bit će vraćen pristupnika. Informacija o tome bit će objavljena putem mrežnih stranica.

Detaljnije informacije o izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje dostupne su putem vodiča postavljenog na http://www.ffst.unist.hr/studiji/rani-i-predskolski-odgoj-i-obrazovanje/#1520723518445-ebfcd079-c1c21d0e-93fe26d9-8846.

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

Verificirani Programi Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja 

 1. Program pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja namijenjen je polaznicima koji su tijekom ranijeg školovanja stekli minimalno 180 ECTS bodova, a žele biti nastavnici. Program traje 2 semestra, a polaznici po završetku stječu 60 ECTS bodova.
 2. Program za stjecanje pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore namijenjen je polaznicima koji nemaju završeno visokoškolsko obrazovanje a žele biti strukovni učitelji i suradnici u nastavi, odnosno namijenjen je onim polaznicima koji žele biti mentori učenicima pri realizaciji praktične nastave i vježbi kod poslodavaca. Program je usklađen sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te je propisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a polaznici po završetku Programa stječu 60 ECTS bodova.

SAZNAJ VIŠE

PRIJAVE

Jesenski rok održat će se za upis na sljedeće preddiplomske studije (u zagradi je naveden broj slobodnih mjesta):

Sociologija (4)
Engleski jezik i književnost (1)
Hrvatski jezik i književnost (1)
Njemački jezik i književnost (2)
Talijanski jezik i književnost (2)
Povijest umjetnosti (1)
Pedagogija (1)

Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se u Službi za studentske poslove Fakulteta, i to:

U JESENSKOM ROKU: 21. rujna 2018. godine od 10 do 13 sati

 • u Teslinoj 12 za: Sociologija;
 • u Radovanovoj 13 za: Engleski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost, Povijest umjetnosti, Pedagogija.

Za upis je, uz dokumente navedene u općem dijelu Natječaja Sveučilišta u Splitu (str. 3 dokumenta na ovoj poveznici), potrebno priložiti i originalnu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5123300031100066764,  poziv na broj odobrenja: 00-841, opis plaćanja: troškovi upisa.

Pristupnici koji prvu godinu studija ne upisuju prvi put, uz upisninu plaćaju i školarinu u iznosu od 7000,00 kn.
Školarina se plaća na isti IBAN Fakulteta kao i upisnina, ali s pozivom na broj: 00-840, te uz opis plaćanja: troškovi školarine za akad.god.2018./2019.

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS

Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati. Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:

VREDNOVANJE REZULTATA DODATNE PROVJERE SPECIFIČNIH ZNANJA VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Rezultati dodatnih provjera dostupni su ovdje do isteka žalbenog roka.

Za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).

Prijava za dodatnu provjeru

Prijavu za dodatnu provjere kandidati su, osim u NISpVU sustavu, obvezni podnijeti izravno Fakultetu.

Prijave za dodatnu provjeru zaprimat će se u Službi za studentske poslove od 10 do 13 sati u Teslinoj 12:

– u ljetnom roku od 11. do 21. lipnja 2018. godine;

– u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o prijavama za dodatnu provjeru u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

Prijava za dodatnu provjeru je uredna i potpuna ako sadrži popunjenu prijavnicu (preuzeti ovdje) i originalnu potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5123300031100066764,  poziv na broj odobrenja: 02-223, opis plaćanja: troškovi dodatne provjere.

Prijava se može podnijeti osobno ili preporučeno poštom, a prijave poslane poštom moraju biti zaprimljene na Fakultetu do dana 21. lipnja 2018. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena  naknadna dopuna prijave.

Kandidati koji se natječu za upis na oba studija za koje se provode dodatne provjere prijavljuju se i pristupaju samo jednoj dodatnoj provjeri, a posignuti rezultat vrednuje im se kao kriterij za upis na oba studija.

 

Provedba dodatne provjere

Dodatna provjera sadrži:

– psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – eliminacijskog karaktera;

– provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.

Protokol o provedbi dodatne provjere za upis na Učiteljski studij

Protokol o provedbi dodatne provjere za upis na studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Obavijest o održavanju dodatne provjere za upis na učiteljski studij i studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Dodatna provjera održat će se:

– u ljetnom roku dana 2. i 3. srpnja 2018. godine s početkom u 9 sati u Teslinoj 12;

– u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o provedbi dodatne provjeru u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

Pristupnici koji prođu psihologijsko testiranje su obvezni nazočiti svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

VREDNOVANJE USPJEHA U PRETHODNOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

VREDNOVANJE REZULTATA ISPITA IZ PREDMETA DRŽAVNE MATURE

Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr.

VREDNOVANJE POSEBNIH POSTIGNUĆA

Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Posebna postignuća vrednuju se za upis na svim studijskim programima Fakulteta, osim na studiju Povijest umjetnosti. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

VREDNOVANJE USPJEHA

Vrednovanje školskog uspjeha i rezultata državne mature za ak.g. 2018/2019

VIŠE

KALENDAR ZBIVANJA

Na poveznici je kalendar zbivanja povezanih s upisima u ak. g. 2018/2019.
VIŠE

SVE O PRIJAVAMA

Na poveznici su informacije povezane s prijavama na studijske programe.
VIŠE

DOKUMENTI