MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Philosophy of History

Code: 68336
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Marko Trogrlić
Lecturers: Danica Radoš - Lectures
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Philosophy of History
Learning outcomes:
 1. Philosophical insight into the social life of human and the historical forms of
  organization of society. The philosophical approach to history and
  conceptions of human, culture and society in different historical periods. Philosophical understanding and interpretation of the purpose and meaning of history.
 2. explain the specificity and importance of the philosophy of history in the study of philosophy
 3. explain the difference between antique and Modern understanding of history
 4. define the basic philosophical terms
 5. identify philosophical problems and solutions in the original texts
 6. critically discuss the major philosophical problems and philosophical
  schools
 7. identify philosophical ideas of the authors in original texts;
Literature:
 1. , Ispitna literatura (najmanje 3 djela)

  I. Obvezna literatura (najmanje 1 djelo):
  Karl Löwith, Svjetska povijest i događanje spasa: A. Cesarec, Zagreb, 1992.
  Predrag Vranicki, Filozofija historije, I-III., Golden marketing, Zagreb, 2001-2003., , , .
Optional literature:
 1. , II. Izborna literatura (najmanje jedno djelo)
  Aurelije Augustin, O državi Božjoj, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1982 - 1996.
  Danijel Bučan: Realistički racionalizam Ibn Halduna / Ibn Haldun: Iz Mukaddime, JAZU: Zavod za filozofiju znanosti i mir, Zagreb, 1976.
  Frane Petrić, 10 dijaloga o povijesti, Čakavski sabor i dr. Pula - Rijeka, 1980.
  Giambattista Vico, Načela nove znanosti, Naprijed, Zagreb, 1982.
  Thomas Hobbes: Levijatan (I. i II.), Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.
  John Locke: The Second Treatise of Government, Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1952. (Dve rasprave o vladi, II, Mladost, Beograd, 1978.)
  Jean-Jacques Rousseau: Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima. Društveni ugovor. Školska knjiga, Zagreb1978.
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Filozofija povijesti, Naprijed, Zagreb, 1970.
  Karl Marx, F. Engels, Rani radovi, Komunistički manifest; K. Marx: Prilog kritici političke ekonomije. Predgovor.
  John Stuart Mill, Izabrani politički spisi, I. svezak (Civilizacija, O slobodi), Informator - FPN, Zagreb, 1988.
  Auguste Comte, Kurs pozitivne filozofije¸, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1989.
  Friedreich Nietzsche, O koristi i šteti historije za život, Matica hrvatska, Zagreb, 2004.
  Nikolaj Berdjajev, Smisao povijesti, Verbum, Split, 2005.
  Oswald Spengler, Propast Zapada I, II., Demetra, Zagreb, 1998-2000.
  Karl R Popper: Bijeda historicizma, KruZak, Zagreb, 1996.
  Francis Fukuyama, Kraj povijesti i posljednji čovjek, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1994.
  Samuel P. Huntington, Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka. Zagreb, 1997., , , .
 2. , III. Dopunska literatura (3. djelo izabrati iz obvezne, izborne, ili dopunske literature)
  Ernst Bloch: Princip nada I - III, Naprijed, Zagreb, 1981.
  Bernard Cazes: Povijest budućnosti, August Cesarec, Zagreb, 1992.
  Mislav Kukoč, Enigma postkomunizma, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1997.
  Mislav Kukoč, Kritika eshatologijskog uma, KruZak, Zagreb, 1998.
  Georg Lukács, Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb, 1977.
  Julije Makanec, Uvod u filozofiju poviesti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993.
  Ludwig von Mises: Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution. Yale University Press, New Haven, 1957.
  Ante Pažanin, Um i povijest, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1992.
  Jacob Taubes: Zapadna eshatologija, Antibarbarus, Zagreb, 2009.
  Viktor Žmegač, Književnost i filozofija povijesti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1994.

  (3. djelo izabrati iz obvezne ili preporučene literature), , , .
4. semester
Filozofija 4. semestar izborni - Regular studij - Philosophy
Elective course - Regular studij - Philosophy

6. semester
Filozofija 6. semestar izborni - Regular studij - Philosophy
Elective course - Regular studij - Philosophy
Consultations schedule: