MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Sociology of education

Code: 67859
ECTS: 5.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov
Lecturers: Darija Ivošević - Seminar
dr. sc. Toni Popović - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
GOALS OF THE COURSE (Expected outcomes):

By active participation in performing the course students will acquire comprehension of: - basic concepts of sociology and sociology of education;
- relations between the system of education and global social system (social context,
social changes, culture and education);
- social basis of teaching profession and processes and impacts of institutions in
contemporary society.
Successfully completion of the course enables development of other teacher competencies: ability to analyze ans summarize, transfer and application of knowledge in practice, solving problems, team work, respecting differences, tolerance and multiculturalism.
The students will acquire specific skills: analyzing educational concepts and politics, structures of educational systems, respecting students and colleagues as well as adapting to changing social circumstances.

COURSE CONTENT:

HISTORICAL AND THEORETICAL REVIEW
Introduction to the Sociology of education; Theories and perspectives on education.
SOCIAL CONTEXT OF EDUCATION
Historical and social suppositions (work, industrialization, modernization). Social en equalities in education; Socialization, Conflicts. Role oft he school and family.
EDUCATION AND SOCIAL CHANGES
Education and social mobility (stratification, mobility, differentiation and selection); Education and social reproduction (gender, professional). Identity and education in the process of globalization and EU integration
EDUCATION AND CULTURE
Education and culture, ecology, religion, multiculture.
INSTITUTIONAL SYSTEM OF EDUCATION
School as an organization: contemporary tendencies in the world. Sociology and curriculum; Education and ideology; School system in Croatia.
SOCIOLOGY OF TEACHING AS A PROFESSION
Teaching as a profession;
EDUCATION AND TECHNOLOGICAL CHANGES
Modernization and changes in education; changes in society and school reforms; Alternative education
Learning outcomes:
Literature:
 1. , 1. Cifrić, I. (1990). Ogledi iz sociologije obrazovanja. Zagreb: Školske novine.
  2. Haralambos, M., Holbron, M. (2002). Sociologija: Teme i perspektive. (str. 773-882). Zagreb: Golden marketing.
  3. Pilić, Š. (2008.), /ur./, Obrazovanje u kontekstu tranzije. Split: HPKZ, str. 45-57; 59-66; 129-145; 149-162; 165-174; 239-244.
  4. Pilić, Š. (2008.), Knjiga o nastavnicima. Split, Filozofski fakultet www.ffst.hr, str. 4-13; 16-30; 67-69; 80-89.
  5. Vujević, M. (1991). Uvod u sociologiju obrazovanja. Zagreb: Informator. Str. 4-5; 21-48: 74-90., , , .
Optional literature:
 1. , 1. .Antić, S. et al.../ur./,(1993.). Školstvo u svijetu (Komparativna analiza hrvatskog i europskog školstva) HPKZ, Zagreb
  2. Ballantine, J. H. (1993). The sociology of education. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
  3. Baranović, B. /ur./ (2006.), Nacionalni kurikulum za obavezno obrazovanje u Hrvatskoj: različite perspektive, Zagreb: Institut za društvena istraživanja, str. 15-25.
  4. Baranović, B., Domović, V., Štribić, M. (2007.), Obrazovanje za poduzetnost ? perspektiva osnovnoškolskih učitelja i nastavnika, Sociologija i prostor, god 45, br. 3-4, str. 339-360.
  5.Bernstein, B. (1994.), Jezik i društvene klase
  6. Bilić, V. (2007.), Nasilno i nekorektno postupanje prema nastavnicima u školi, u Vrgoč, H. (ur.) Nasilje i nasilno ponašanje u školi/vrtiću/učeničkom domu, HPKZ, Zagreb.
  7. Bourdieu, P. (1992.), Što znači govoriti, Naprijed, Zagreb.
  8. Cifrić, I. (1996). Ekološki izazovi obrazovnom Kurikulumu. Društvena istraživanja, 5, 1(21), str. 59-74.
  9. Cindrić, M. (1995.), Profesija učitelj u svijetu i Hrvatskoj, Persona, Zagreb, str. 23-37.
  10. Delors, J. i sur. (1998.), Učenje:blago u nama, Educa, Zagreb.
  11. Durkheim, E. (1996.), Obrazovanje i sociologija, Societas, Zagreb.
  12. Flere, S. (ur.) (1986). Proturječja suvremenog obrazovanja, CDD, Zagreb.
  13. Giddens, A. (2007.), Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd, (16. poglavlje Obrazovanje, str. 494-536)
  14. Gregurinović, M. i Kuti, S. (2010). Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: Primjer PISA istraživanja, Hrvatska 2006. Revija za socijalnu politiku, 17(2):179-196.
  15. Hromatko, I., & Matić, R. (2009). Elita i diskriminirani između pozitivizma i dijalektike: potreba za promjenom obrazovanja, U: Sociologija sela, Vol.47, No.4. Str. 285-304.
  16. Illich, I. (1990.), Dole škole
  17. Illišin, V. i dr. (2001.), Djeca i mediji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i Institut za društvena istraživanja, Zagreb.
  18. Kumpes-Čačić, J. (1996). Obrazovanje i tolerancija. Društvena istraživanja, br.2 (22). Str. 307-319.
  19. Labaš, D., Ciboci, L. (2010), Bolonjski proces i visoko školstvo u medijskim očima, Nova prisutnost, časopis za intelektualna i duhovna pitanja, 8, str. 343-368.
  20. Lesourne, J. (1993.), Obrazovanje i društvo: izazovi 2000.godine. Educa, Zagreb, str. 79-104.
  21. Liessmann, K.P. (2006.), Teorija neobrazovanosti: zablude društva znanja, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk.
  22. Marinković, R. & Karajić, N. (ur.) (2004). Budućnost i uloga nastavnika/Future and the role of teachers. Zagreb: PMF/Faculty of science.
  23. Marsh, C.J. (1994.), Kurikulum: Temeljni pojmovi, Educa, Zagreb.Meštović, M.,
  24. Mialaret, G. i sur. (1989.), Uvod u edukacijske znanosti, Školske novine, Zagreb.
  25. Miljević-Riđički, R. , Pahić, T. I Vidović-Vizek, V. (2011). Suradnja roditelja i škole u Hrvatskoj: Sličnosti i razlike urbanih i ruralnih sredina. Sociologija i prostor, 49(2):165-184.
  26. Morin, E. (2002.), Odgoj za budućnost, Educa, Zagreb.
  Milat, J. (ur.) (2011). Digitalne tehnologije i novi oblici učenja. Split: Filozofski fakultet Split.
  27. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, MZOŠ, Zagreb.
  28. Ninčević, M. (2009). Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju: Drugi kao polazište, Nova prisutnost 7(2009), 1 59-84
  29. Pilić, Š. (2002). The Education of Teachers in a Post-Socialist Society: the Case of Croatia. In Sultana, R. G. (Ed.). Teacher Education in the Euro-Mediterranean Region. (pp. 51-68). New York, Washington, Baltimore,Bern, Frankfurt an Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang Publishing.
  30. Pilić, Š., Vrdoljak, D. (2009.), Nastavnici i društvo znanja: stupanj obaviještenosti i zadovoljstva nastavnika, Školski vjesnik, vol. 58, br. 2/2009., str. 145-158.
  31. Plačko, Lj. (1990). Religija i odgoj. Zagreb: Školske novine.
  32. Puzić, S. , Doolan K., i Dolenc, D. (2006). Socijalna dimenzija 'Bolonjskog procesa' i (ne)jednakosti šansi za visoko obrazovanje: neka hrvatska iskustva. Sociologija sela, 2-3:172-173; 221-243. (2 studenta/-ice)
  33. Raviš, D.; Bezinović, P. (2011). Vezanost za školu ? analiza privrženosti školi i predanosti školskim obvezama kod srednjoškolaca. Sociologija i prostor, 49(2):185-208.
  34. Štulhofer, A. (1992). Mitologija obrazovnih šansi. Theleme, 38, 2, 61-72.
  35. Štulhofer, A. (priredili) (1998.) Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb.
  36. Vujčić, V. (1990.), Obrazovne šanse, Školske novine, Zagreb.
  37. Vujčić, V. (1989.), Obrazovanje i društvo, CDD, Zagreb.
  38. Zbornik radova (1990.), Modernost i modernizacija, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb., , , .
1. semester
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Regular studij - Art History; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Regular studij - Croatian Language and Literature; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Regular studij - English Studies; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Regular studij - German Language and Literature; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Regular studij - History; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Regular studij - Italian Studies; Teacher Education
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Regular studij - Pedagogy
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Regular studij - Philosophy; Teacher Education
Consultations schedule: