MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Integrated Curriculum of Early and Preschool Education 1

Code: 120208
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Lecturers: Jelena Topić - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Training for development of integrated curriculum in the practice of early and preschool education.
Learning outcomes:
Literature:
  1. Integrirani predškolski kurikulum, , Slunjski, E, Zagreb: Mali profesor, 2001.
  2. Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću - organizaciji koja uči, , Slunjski, E, Zagreb: Mali profesor, 2006.
  3. Kurikulum ranog odgoja, , Slunjski, E, Zagreb: Školska knjiga, 2011.
  4. Značajke suvremenog naspram tradicionalnog kurikuluma ranog odgoja, , Petrović - Sočo, B, Pedagogijska istraživanja 6 (1-2), 2009.
  5. Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje, , Petrović - Sočo, B, Zagreb: Mali profesor, 2007.
  6. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zabgreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 2014.
Optional literature:
  1. Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi, , Starc, B. i dr, Zagreb: Golden marketing, 2004.
  2. Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja, , Miljak, A, Zagreb: Persona, 1996.
  3. Teorijski okvir sukonstrukcije kurikuluma ranog odgoja. u: Previšić, V. (ur.). Kurikulum - teorija, metodologija, sadržaj, struktura, , Miljak, A, Zagreb: Školska knjiga, 2007.
Prerequisit for:
Enrollment :
Attended : Pedagogy of Early and Preschool Education 1
3. semester
Mandatory course - Regular studij - Early and Preschool Education
Consultations schedule: