021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Izvorni znanstveni članak / Original scientific paper

O HEROJSKOME ŽENSKOME DJEVIČANSTVU U HRVATSKOLATINIČKOME PRIKAZANJU MUKA SVETE MARGARITE

 

Dubravka Dulibić-Paljar, orcid.org/0000-0002-3967-7604 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Pula, Hrvatska 

 

Sažetak / Abstract


U članku se analizira srednjovjekovno hrvatskolatiničko prikazanje Muka svete Margarite. Članak je strukturiran dvodijelno: u prvome dijelu članka tematizira se žanrovska struktura hagiografskih legendi o ranokršćanskim djevicama – mučenicama te ranokršćanska konceptualizacija fenomena mučeništva i djevičanstva, dok se u drugome dijelu članka na tome tragu analizira fenomen herojskoga ženskog djevičanstva.

 

Keywords


Muka svete Margarite; hagiografija; srednjovjekovno prikazanje; legende o djevicama – mučenicama; žensko religijsko djevičanstvo.


Repozitorij