021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017.

Izvorni znanstveni članak

Josip Galić http://orcid.org/0000-0002-4416-9241  ; Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilište u Zadru 

str 37-56


Sažetak:

U radu se opisuju prozodijske osobitosti mjesnoga govora Niskoga u Dalmatinskoj zagori. Istraživanje je provedeno na temelju građe ekscerpirane iz korpusa diktafonskih snimaka. Prikupljena je građa uspoređena s postojećim prozodijskim opisima govora Dalmatinske zagore te s građom prikupljenom u obližnjim mjestima mućko lećevačkoga prostora (Gizdavac, Gornje Postinje, Kladnjice, Konjsko) i Zamosorja (Kotlenice). Naglasni je inventar istraženoga govora tipični novoštokavski, s dvama silaznim ( ̏ i ̑ ) i dvama uzlaznim naglascima ( ̀ i ́ ) te sa zanaglasnom duljinom, koja se dobro čuva. Uzlazni se naglasci rijetko mogu pojaviti u jednosložnim riječima, jednako kao i silazni naglasci na središnjim slogovima višesložnih riječi. Predsonantsko duljenje u unutrašnjim slogovima ostvaruje se pred suglasničkim skupinama sa sonantom (-RC-), a u završnim slogovima samo ako su zatvoreni glasom j (-j#). Kanovački naglasak može doći na starim kratkim vokalima *e, *o, *ъ i *ь (róda, ali jèla) te na kratkim prefiksima u izvedenicama strukture ‘prefiks + osnova + nulti morf’ (prózor, ali pònos).

Ključne riječi:

Nisko; Dalmatinska zagora; štokavsko narječje; zapadni dijalekt; prozodija

URI:

https://ffst.unist.hr/zbornik/arhiva/9_2017/9_3


Repozitorij

Repozitorij je prazan