MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Pravila knjižnice

  • Odjednom se mogu posuditi najviše 3 naslova
  • Posudba traje 30 dana, po potrebi može se produžiti još 30 dana
  • Produživanje se vrši elektroničkom poštom (pitajte knjižničara) ili telefonom
  • Zakasnine se naplaćuju 0,50 kn po danu i posuđenom naslovu
  • Časopisi se ne posuđuju, ali se članci mogu fotokopirati uz predočenje indeksa ili iksice
  • Referentna zbirka koristi se isključivo u čitaonici
  • Pojedini naslovi (rariteti i stara izdanja- antikvarni primjerci) ili naslovi kojih ima samo jedan primjerak mogu se koristiti isključivo u čitaonici
  • Diplomski radovi mogu se pregledati isključivo u čitaonici
  • Posuđene knjige korisnici su dužni čuvati od oštećenja
  • Svaki izgubljeni naslov korisnik mora nadoknaditi u dogovoru s voditeljicom knjižnice

 

Rezervacija knjiga

Knjižnična građa može se na zahtjev korisnika rezervirati za posudbu. Kod rezervacije građe vrijedi pravilo prvenstva.

Korisnici koji žele rezervirati određeni naslov trebaju doći u knjižnicu i ostaviti podatke o željenoj knjizi i svoje podatke (ime i adresu elektroničke pošte). Djelatnice će izvršiti rezervaciju i po povratu knjige u knjižnicu obavijestiti korisnika. Ukoliko korisnik ne preuzme rezerviranu građu u roku od 24 sata rezervacija se poništava.

Rezervirati se mogu samo knjige koje se po pravilima knjižnice smiju iznositi iz knjižnice.

 

Međuknjižnična posudba

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima kojima je potrebna građa (knjige, časopisi i članci) iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu. Knjižnica koja posuđuje građu odlučuje hoće li poslati original sa rokom posudbe ili fotokopiju. Kopije ostaju u trajnom vlasništvu korisnika.

Troškove međuknjižnične posudbe za djelatnike, uz odobrenje Pročelnika odsjeka, snosi FF, a ostali korisnici sami snose troškove.

Narudžba za posudbu ispunjava se na posebnim obrascima koji se nalaze u knjižnici u Teslinoj ulici. Zahtjevi za posudbu, sa svim potrebnim podacima, mogu se poslati knjižnici elektroničkom poštom ili donijeti osobno.

Knjižnica koja je djelo posudila jamči i odgovara za povrat posuđene građe u određenom roku.

Korisnik građu smije koristiti isključivo za potrebe osobnog rada i privatno korištenje u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (NN167(2003), čl.82.).