MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fonetika i fonologija (185079)
Runjić-Stoilova, A.
60
30G+30P
1
3.0 Jezične vježbe (185082)
Tomelić Ćurlin, M.; Brešan Ančić, T.
45
30LK+15P
1
4.0 Teorija jezika (185081)
Granić, J.
60
30P+30S
1
4.0 Teorija književnosti (185080)
Škvorc, B.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska usmena književnost (185084)
Dragić, M.
60
30P+30S
2
3.0 Hrvatski jezik u pismu i govoru (185087)
Runjić-Stoilova, A.; Lozić Knezović, K.; Korljan Bešlić, J.; Burić, H.
45
15G+15P+15S
2
4.0 Morfologija i tvorba riječi (185083)
Brešan Ančić, T.
60
30G+30P
2
4.0 Starocrkvenoslavenski jezik (185085)
Lozić Knezović, K.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europske književne tradicije (203996)
Galić Kakkonen, G.
60
30P+30S
3
4.0 Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse (203995)
Dragić, M.
60
30P+30S
3
4.0 Sintaksa hrvatskog jezika (203994)
Brešan Ančić, T.
60
30G+30P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma (204001)
Dragić, M.; Sunara, N.
60
30P+30S
4
4.0 Leksikologija i onomastika (204002)
Lozić Knezović, K.
60
30P+30S
4
4.0 Povijest hrvatskog jezika (204000)
Tomelić Ćurlin, M.
60
30P+30S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dijalektologija (217448)
Tomelić Ćurlin, M.
60
30P+30S
5
4.0 Metodološki pristupi književnom tekstu (217449)
Škvorc, B.
60
30P+30S
5
4.0 Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti (217450)
Armanda Šundov, L.
60
30P+30S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska književnost 20. stoljeća (217500)
Armanda Šundov, L.
60
30P+30S
6
4.0 Stilistika (217502)
Buljubašić, E.
60
30P+30S
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Hrvatski jezik i književnost 1
=> Izborni predmeti za studij hrvatski jezik i književnost (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik za potrebe studiranja (68750)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Obavezni/ fakultativni
=> Obavezni/ fakultativni
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Osnove latinskog jezika (130520)
Dragić, M.
30
30SJ
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Fakultativni - Hrvatski 3. i 4. semestar
=> Fakultativni - Hrvatski 3. i 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (69248)
Jurko, D.
30
30TJ
3, 4
ECTS Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 3. semestar
=> Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski za strance A 1 (223467)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.; Lasić, J.
140
140LK
3
3.0 Kontrastivna frazeologija (242125)
Korljan Bešlić, J.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Mitovi, predaje i legende Hrvata (203998)
Dragić, M.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Osnove poetike: književne vrste i razdoblja s primjerima (242123)
Buljubašić, E.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Uvod u kognitivnu gramatiku hrvatskog jezika (242126)
Burić, H.
45
30P+15S
3, 5
4. semestar, 2. godina
ECTS Fakultativni - Hrvatski 3. i 4. semestar
=> Fakultativni - Hrvatski 3. i 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (69248)
Jurko, D.
30
30TJ
3, 4
ECTS Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 4. semestar
=> Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska hagiografska baština (204005)
Dragić, M.; Sunara, N.
45
30P+15S
4, 6
3.0 Hrvatska i Europa - književne i kulturne veze (217507)
Galić Kakkonen, G.
45
30P+15S
4, 6
5.0 Hrvatski za strance A 2 (223468)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.; Lasić, J.
140
140LK
4
3.0 Izvanzapadne književne tradicije (204003)
Galić Kakkonen, G.
45
30P+15S
4, 6
2.0 Stilističke analize lirike i proze (229723)
Buljubašić, E.
30
15P+15S
4, 6
5. semestar, 3. godina
ECTS Hrvatski jezik 5
=> Izborni kolegij za studij hrvatskog jezika (V semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik za strance B1 (255519)
Korljan Bešlić, J.
140
140LK
5
3.0 Kontrastivna frazeologija (242125)
Korljan Bešlić, J.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Mitovi, predaje i legende Hrvata (203998)
Dragić, M.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Osnove poetike: književne vrste i razdoblja s primjerima (242123)
Buljubašić, E.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Uvod u kognitivnu gramatiku hrvatskog jezika (242126)
Burić, H.
45
30P+15S
3, 5
6. semestar, 3. godina
ECTS Hrvatski jezik 6
=> Izborni kolegij za studij hrvatskog jezika (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska hagiografska baština (204005)
Dragić, M.; Sunara, N.
45
30P+15S
4, 6
3.0 Hrvatska i Europa - književne i kulturne veze (217507)
Galić Kakkonen, G.
45
30P+15S
4, 6
5.0 Hrvatski jezik za strance B2 (255523)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.; Bilonić, I.
140
140LK
6
3.0 Izvanzapadne književne tradicije (204003)
Galić Kakkonen, G.
45
30P+15S
4, 6
2.0 Stilističke analize lirike i proze (229723)
Buljubašić, E.
30
15P+15S
4, 6
10.0 Završni rad - hrvatski jezik i književnost (229724)
0
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fonetika i fonologija (185079)
Runjić-Stoilova, A.
60
30G+30P
1
3.0 Jezične vježbe (185082)
Tomelić Ćurlin, M.; Brešan Ančić, T.
45
30LK+15P
1
4.0 Teorija jezika (185081)
Granić, J.
60
30P+30S
1
4.0 Teorija književnosti (185080)
Škvorc, B.
60
30P+30S
1
ECTS Hrvatski jezik i književnost 1
=> Izborni predmeti za studij hrvatski jezik i književnost (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik za potrebe studiranja (68750)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska usmena književnost (185084)
Dragić, M.
60
30P+30S
2
3.0 Hrvatski jezik u pismu i govoru (185087)
Runjić-Stoilova, A.; Lozić Knezović, K.; Korljan Bešlić, J.; Burić, H.
45
15G+15P+15S
2
4.0 Morfologija i tvorba riječi (185083)
Brešan Ančić, T.
60
30G+30P
2
4.0 Starocrkvenoslavenski jezik (185085)
Lozić Knezović, K.
60
30P+30S
2
ECTS Obavezni/ fakultativni
=> Obavezni/ fakultativni
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Osnove latinskog jezika (130520)
Dragić, M.
30
30SJ
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europske književne tradicije (203996)
Galić Kakkonen, G.
60
30P+30S
3
4.0 Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse (203995)
Dragić, M.
60
30P+30S
3
4.0 Sintaksa hrvatskog jezika (203994)
Brešan Ančić, T.
60
30G+30P
3
ECTS Fakultativni - Hrvatski 3. i 4. semestar
=> Fakultativni - Hrvatski 3. i 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (69248)
Jurko, D.
30
30TJ
3, 4
ECTS Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 3. semestar
=> Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski za strance A 1 (223467)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.; Lasić, J.
140
140LK
3
3.0 Kontrastivna frazeologija (242125)
Korljan Bešlić, J.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Mitovi, predaje i legende Hrvata (203998)
Dragić, M.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Osnove poetike: književne vrste i razdoblja s primjerima (242123)
Buljubašić, E.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Uvod u kognitivnu gramatiku hrvatskog jezika (242126)
Burić, H.
45
30P+15S
3, 5
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma (204001)
Dragić, M.; Sunara, N.
60
30P+30S
4
4.0 Leksikologija i onomastika (204002)
Lozić Knezović, K.
60
30P+30S
4
4.0 Povijest hrvatskog jezika (204000)
Tomelić Ćurlin, M.
60
30P+30S
4
ECTS Fakultativni - Hrvatski 3. i 4. semestar
=> Fakultativni - Hrvatski 3. i 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (69248)
Jurko, D.
30
30TJ
3, 4
ECTS Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 4. semestar
=> Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska hagiografska baština (204005)
Dragić, M.; Sunara, N.
45
30P+15S
4, 6
3.0 Hrvatska i Europa - književne i kulturne veze (217507)
Galić Kakkonen, G.
45
30P+15S
4, 6
5.0 Hrvatski za strance A 2 (223468)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.; Lasić, J.
140
140LK
4
3.0 Izvanzapadne književne tradicije (204003)
Galić Kakkonen, G.
45
30P+15S
4, 6
2.0 Stilističke analize lirike i proze (229723)
Buljubašić, E.
30
15P+15S
4, 6
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dijalektologija (217448)
Tomelić Ćurlin, M.
60
30P+30S
5
4.0 Metodološki pristupi književnom tekstu (217449)
Škvorc, B.
60
30P+30S
5
4.0 Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti (217450)
Armanda Šundov, L.
60
30P+30S
5
ECTS Hrvatski jezik 5
=> Izborni kolegij za studij hrvatskog jezika (V semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik za strance B1 (255519)
Korljan Bešlić, J.
140
140LK
5
3.0 Kontrastivna frazeologija (242125)
Korljan Bešlić, J.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Mitovi, predaje i legende Hrvata (203998)
Dragić, M.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Osnove poetike: književne vrste i razdoblja s primjerima (242123)
Buljubašić, E.
45
30P+15S
3, 5
3.0 Uvod u kognitivnu gramatiku hrvatskog jezika (242126)
Burić, H.
45
30P+15S
3, 5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska književnost 20. stoljeća (217500)
Armanda Šundov, L.
60
30P+30S
6
4.0 Stilistika (217502)
Buljubašić, E.
60
30P+30S
6
ECTS Hrvatski jezik 6
=> Izborni kolegij za studij hrvatskog jezika (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska hagiografska baština (204005)
Dragić, M.; Sunara, N.
45
30P+15S
4, 6
3.0 Hrvatska i Europa - književne i kulturne veze (217507)
Galić Kakkonen, G.
45
30P+15S
4, 6
5.0 Hrvatski jezik za strance B2 (255523)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.; Bilonić, I.
140
140LK
6
3.0 Izvanzapadne književne tradicije (204003)
Galić Kakkonen, G.
45
30P+15S
4, 6
2.0 Stilističke analize lirike i proze (229723)
Buljubašić, E.
30
15P+15S
4, 6
10.0 Završni rad - hrvatski jezik i književnost (229724)
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj