MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe

Šifra: 185082
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin
izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić
Izvođači: dr. sc. Jelena Đorđević - Lektorske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: Jezične vježbe
Kod: HZH002
Status predmeta: obvezni predmet
Godina 1.
ECTS: 3
Ciljevi predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente s pravopisnom normom hrvatskoga standardnoga jezika te s pojmom jezične kulture. Student će se također upoznati s pravilnostima u provođenju glasovnih promjena.
Sadržaj predmeta:
1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, plan i program rada, obveze studenata
2. Jezična kultura i jezična tolerancija
3. Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika
4. Pisanje i izgovaranje č, ć, dž, đ
5. Alternacije ije/je/i/e
6. Glasovne promjene
7. Glasovne promjene
8. Veliko i malo početno slovo
9. Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi
10. Rečenični znakovi
11. Pravopisni znakovi
12. Pravopisni znakovi
13. Kratice
14. Učimo hrvatski
15. Sažetak cijeloga nastavnoga procesa.
Vrste izvođenja nastave: predavanja i vježbe.
Obveze studenata:
Studenti su dužni:
1. Aktivno i redovito sudjelovati u nastavi (minimalno 80% predavanja i 80% vježbi)
2. Položiti kolokvije (pismeni dio ispita)
3. Poštovati etička i znanstvena načela visokoškolske ustanove.
Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata temeljit će se na praćenju njegovih aktivnosti tijekom cijeloga nastavnoga procesa kao i na rezultatima kolokvija.
Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na kolegiju, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
1. Položeni kolokviji (ili pismeni ispit): 75 % (položeni kolokviji zamjenjuju pismeni ispit)
2. Sudjelovanje na nastavi: 25 %
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja:
1. Aktivno i redovito pohađanje nastave
2. Aktivno sudjelovanje u raspravama na satu
3. Individualne konzultacije
4.Studentska anketa o kvaliteti nastave i nastavnika na sveučilišnoj razini
5. Položeni kolokviji (pismeni ispit) kao i druge silabusom propisane obveze.
Ishodi učenja:
  1. steći osnovne navike i vještine u uporabi jezičnih priručnika (rječnika, gramatike, pravopisa)
  2. ovladati pravopisnom normom
  3. upoznati se s načelima norme i normiranja hrvatskoga standarda
  4. razlikovati standardne od nestandardnih jezičnih oblika
  5. primijeniti stečena znanja u praksi
Literatura:
  1. Rječnik hrvatskog jezika, , Anić, V, Zagreb: Novi liber., 1991.
  2. Hrvatski pravopis, , Babić, S., Finka, B., Moguš, M, Zagreb: Školska knjiga., 2002.
  3. Hrvatska gramatika, , Barić i dr., E., Lončarić, M., Malić, D., Pavešić, S., Peti, M., Zečević, V., Znika, M, Zagreb: Školska knjiga., 1995.
  4. Hrvatski pravopis, , Jozić, Ž. (ur.), Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2013.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: