MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Stalna povjerenstva i odbori

Etičko povjerenstvo, u sastavu: 
prof. dr. sc. Mladenko Domazet;
izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko;
prof. dr. sc. Snježana Dobrota;
doc. dr. sc. Ivan Buljan;
Stana Kožul– studentica.

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost, u sastavu: 
doc. dr. sc. Nikša Varezić;
dr. sc. Snježana Dimzov;
prof. dr. sc. Snježana Dobrota;
prof. dr. sc. Nikica Mihaljević;
prof. dr. sc. Boris Škvorc;
izv. prof. dr. sc. Helena Dragić;
dr. sc. Helena Burić, v. pred.

Odbor za unaprjeđenje kvalitete Fakulteta, u sastavu: 
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević;
doc. dr. sc. Suzana Tomaš;
izv. prof. dr. sc. Maja Bezić;
izv. prof. dr. sc. Ivana Odža;
Silvija Ugrina, lekt.
Lana Pehar, asist.
Ružica Vorgić Krvavica, prof.
dr. sc. Nikola Sunara
Matea Čular – studentica.

Povjerenstvo za nastavu, u sastavu: 
izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica;
izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić;
izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić;
doc. dr. sc. Toni Maglica;
Ana Ćorić– studentica.

Knjižnični odbor, u sastavu: 
doc. dr. sc. Nikša Varezić;
dr. sc. Snježana Dimzov;
izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin;
doc. dr. sc. Branimir Mendeš;
Petra Viljac– studentica.

Povjerenstvo za znanost, u sastavu: 
doc. dr. sc. Nikša Varezić;
doc. dr. sc. Mirjana Semren;
prof. dr. sc. Tonći Kokić;
izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović;
prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić;
izv. prof. dr. sc. Marko Rimac;
prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić;
izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić;
doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić;
izv. prof. dr. sc. Darko Hren;
prof. dr. sc. Renata Relja;
izv. prof. dr. sc. Antonela Marić;
prof. dr. sc. Nikola Glamuzina.

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika Fakulteta, u sastavu: 
prof. dr. sc. Marko Trogrlić, član - doc. dr. sc. Toni Maglica, zamjenik;
izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić, članica - doc. dr. sc. Katja Kalebić Jakupčević, zamjenica;
prof. dr. sc. Goran Kardum, član - izv. prof. dr. sc. Marija Lončar, zamjenica;
Lidija Rubić, mag. iur., članica - Maja Kuzmanić, dipl. iur., zamjenica;
Đivo Vidojević-student, član - Luka Pleić - student, zamjenik.

Žalbeno povjerenstvo Fakulteta, u sastavu: 
prof. dr. sc. Magdalena Nigoević, članica - izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš, zamjenica;
dr. sc. Josip Guć, član - dr. sc. Bruno Barać, zamjenik;
Bojana Cindrić, dipl. iur., članica - dr. sc. Ivana Jadrić, zamjenica.

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata Fakulteta, u sastavu: 
prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić, predsjednica;
doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek;
Frane Prpa, asistent;
Mateo Omazić– student;
Ante Ujević-student.

Povjerenstvo za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, u sastavu:
prof. dr. sc. Sanja Stanić, članica- dr. sc. Bojan Babin, zamjenik;
doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević, članica – izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić, zamjenica;
doc. dr. sc. Ivana Restović, članica, - doc. dr. sc. Branimir Mendeš, zamjenik.
Paula Marić, studentica-članica -Gorana Maretić, studentica-zamjenica.

Povjerenstvo za rangiranje prijava studenata i zaposlenika Fakulteta na natječaje za mobilnost, u sastavu:
Tamara Ljubičić, mr. sc. - Snježana Buble, zamjenica;
izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin - Margareta Vukojević, prof., zamjenica;
dr. sc. Tea Gutović – dr. sc. Eva Jakupčević, zamjenica.

Povjerenstvo za dodjelu nagrada, u sastavu: 
doc. dr. sc. Ivana Petrović - predsjednica;
izv. prof. dr. sc. Marija Lončar;
dr. sc. Josip Guć;
Maja Kuzmanić, dipl. iur.;
Luka Pleić, student.