MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatski jezik u pismu i govoru

Šifra: 185087
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova
izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović
v. lekt. dr. sc. Josipa Korljan Bešlić
v. pred. dr. sc. Helena Burić
Izvođači: dr. sc. Jelena Đorđević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznavanje studenata s pravopisnom i pravogovornom normom hrvatskoga standardnog jezika. U radu na problemskim zadatcima, tekstovima, govornim i izgovornim vježbama studenti stječu potrebna znanja o pravilnoj upotrebi naglasne norme hrvatskoga standardnog jezika te vještine i sposobnosti za njezinu primjenu. Radom na pitanjima funkcionalnih stilova i jezičnog raslojavanja studenti se upoznaju s još jednim segmentom upotrebe hrvatskoga standarda, a također i produbljuju ranije stečena znanja o normi. Studenti se osposobljavaju za pravilnu upotrebu hrvatskog standardnog jezika u pismu i u govoru, u javnom i specijalnom diskursu. Osnovni ciljevi predmeta bit će ostvareni kontinuirano poučavanjem o navedenim istaknutim pitanjima te samostalnim radom studenata na seminarima i vježbama

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet:
Odslušane Jezične vježbe.

Vrste izvođenja nastave: predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci, vježbe, mentorski rad.

Obveze studenata
Studenti će redovito i aktivno sudjelovati na predavanjima i seminarima te predstaviti rezultate samostalnoga rada na seminarima i rada kod kuće.

Praćenje rada studenata (udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost): pohađanje nastave (0,5), praktični rad (0,5), aktivnost i rad na satu (0,5), usmeni ispit (1), pismeni ispit (0,5).

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Uspjeh će se vrednovati na temelju sudjelovanja na predavanjima, aktivnoga rada na seminarima i vježbama te rezultata pismenog (kolokvija) i usmenog ispita.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja: konzultacije, evidencija o nazočnosti na predavanjima, aktivno sudjelovanje u radu i raspravama, rezultati longitudinalnih praćenja, studentska evaluacija predmeta i nastavnika na kraju semestra, kolegijalna evaluacija i refleksija, međunarodna supervizija.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Hrvatski standardni jezik i norme hrvatskoga jezika (P)
Vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka (V)
2. Leksička norma: posuđivanje i prilagodba posuđenica (P)
Stupanj usvojenosti, potreba za usvajanjem - rad na tekstovnim predlošcima (S)
3. Pisanje i izgovaranje riječi iz drugih jezika (P)
Vježbe na tekstovnim predlošcima i izgovorne vježbe (V)
4. Jezični purizam (P)
Vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka (V)
5. Hrvatski standardni jezik i jezično raslojavanje (P)
Poimanje jedinstva različitosti. Vježbe na zadanim predlošcima (V)
6. Hrvatski standardni jezik i jezično raslojavanje (P)
Govoriti standardnim jezikom. (S)
7. Novinarsko-publicistički i administrativno-poslovni stil (P)
Pisanje novinarskog članka, publicističkog priloga i administrativnog dokumenta (S)
8. Pisanje znanstvenih, stručnih i akademskih radova (P)
Vježbe pisanja radova prema zahtjevima kategorije rada (V)
9. Usmeno znanstveno komuniciranje (P)
Poslovno komuniciranje. Znanstveno i poslovno komuniciranje prema zadanim predlošcima (S)
10. Jezična i govorna elegancija: istrošene metafore, pleonazmi, neuredan red riječi, poštapalice (P)
Asimilacije. Vježbe prema zadanim predlošcima (V)
11. Hrvatski standardni naglasak (P)
Prozodija riječi i rečenica (V)
12. Distribucija naglaska i zanaglasne dužine (P)
Izgovorne vježbe (V)
13. Neverbalna komunikacija (P)
Bonton u komunikaciji (S)
14. Govorna izvedba (P)
Govorne vježbe (V)
15. Kolokvij (P)
Provjera znanja putem rada na tekstovnom predlošku (S)
Ishodi učenja:
 1. usvojiti pravogovornu normu hrvatskoga standardnog jezika
 2. usvojiti pravopisnu normu hrvatskoga standardnog jezika
 3. shvatiti leksičku normu hrvatskoga jezika
 4. razviti kritički stav o jezičnom posuđivanju i purističkim nastojanjima
 5. poznavati i primjenjivati načela pisanja znanstvenih, stručnih i akademskih radova
 6. usmeno i pismeno komunicirati sukladno usvojenim načelima
 7. primjenjivati stečena znanja i vještine u nastavku studija
 8. proučavati znanstvenu i stručnu literaturu primjenjujući stečena znanja
Literatura:
 1. Hrvatska gramatika, , Barić, E. i suradnici, Školska knjiga, 2005.
 2. Pisanje znanstvenih i stručnih radova., , Gačić, M., Školska knjiga, 2012.
 3. Hrvatski pravopis, , Jozić, B. i suradnici, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013.
 4. Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika, , Silić, J., Disput, 2006.
 5. Hrvatski govorili, , Škarić, I., Školska knjiga, 2006.
Preporučena literatura:
 1. Hrvatski u upotrebi: 121 lekcija za bolje ovladavanje hrvatskim jezikom, , Alerić, M., Profil knjiga, 2013.
 2. 555 jezičnih savjeta, , Blagus Bartolec, G.; Hudeček, L.; Jozić, Ž.; Matas Ivanković, I.; Mihaljević, M., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016.
 3. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, , Frančić, A.; Hudeček, L.; Mihaljević, M., Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.
 4. Raslojavanje jezične stvarnosti, , Kovačević, M.; Badurina, L., ICR Rijeka, 2001.
 5. Hrvatski u zagradama, , Opačić, N., Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.
 6. Hrvatski jezični putokaz, , Opačić, N., Hrvatska sveučilišna naklada, 2007.
 7. Reci mi to kratko i jasno: hrvatski za normalne ljude, , Opačić, N., Novi Liber, 2009.
 8. Hrvatski ni u zagradama, , Opačić, N., Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.
 9. Leksikologija hrvatskoga jezika, , Samardžija, M., Školska knjiga, 1995.
 10. Temeljci suvremenog govrništva., , Škarić, I., Školska knjiga, 2000.
 11. Hrvatski naš osebujni, , Težak, S., Školska knjiga, 1995.
 12. Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, , Težak, S., Školska knjiga, 1999.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Jezične vježbe
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: