MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Fonetika i fonologija

Šifra: 185079
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova
Izvođači: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova - Govorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta studente kroatistike upoznati s jednom od razina hrvatskog standardnog jezika: fonetikom i fonologijom. Razvijat će se njihove intelektualne vještine u smislu razlikovanja osnovnih jedinica jezika i govora, određenja fonetike i fonologije kao znanosti te će se proučavati njihov odnos prema drugim znanstvenim područjima. Glavni ciljevi predmeta su ovladavanje usporednim proučavanjem teorijskih okvira fonetske i fonološke norme hrvatskog standardnog jezika te njihovom primjenom u praksi (posebice auditivnim vježbama).
Sadržaj predmeta:
1. Uvodno - sadržaj predmeta i literatura. Upoznavanje s obavezama na predmetu i s ispitom. Određenje pojmova fonetika/fonologija, govor/jezik, glasnik/fonem. (2P)
Toničke i atoničke riječi. Fonetska (izgovorna) riječ. (2V)
2. Definicija govora (multimedijalnost). Komunikacijski proces. (2P)
Raspodjela naglasaka u hrvatskom standardu. Silazni naglasci. (2V)
3. Govorni organi. Živčani sustav, izvršni govorni organi, sustav osjetila. (2P)
Uzlazni naglasci. (2V)
4. Akustička fonetika: govorni zvuk (ton i šum). (2P)
Silazni naglasci u višesložnim riječima. (2V)
5. Artikulacijska fonetika. Dioba glasova. (2P)
Uzlazni naglasci u višesložnim riječima. (2V)
6. Percepcija govora. (2P)
Diktat (bilježenje naglaska u izoliranim riječima). (2V)
7. Slog (struktura i distribucija). Naglasak. Hrvatski naglasni sustav. (2P)
Zanaglasna dužina. (2V)
8. Fonetika i fonologija - fon i fonem (distinktivna obilježja). (2P)
Diktat (naglasci i zanaglasne dužine). (2V)
9. Fonološki sustav. Distribucija fonema. Alofoni. Kombinatorička fonetika. (2P)
Prenošenje naglaska na prednaglasnicu. (2v)
10. Asimilacija kao obavezan fonološki proces u hrvatskom standardnom jeziku. (2P)
Glasovne promjene na granicama morfema. (2V)
11. Govorni dijelovi: prozodijska sredstva i govorni članci. (2P)
Glasovne promjene na granicama riječi. (2V)
12. Nastavak - prozodijska sredstva. (2P)
Asimilacije: po zvučnosti, mjestu tvorbe, ispadanje suglasnika... (2V)
13. Ortoepska norma i dijalektalni izgovor. (2P)
Grafijska i fonijska realizacija oblika. (2V)
14. Govorni poremećaji. (2P)
Fonetska transkripcija. (2V)
15. Govorna organizacija teksta (interpretacija, intonacijske jedinice). (2P)
Naglašavanje teksta. (2V)
Studenti su dužni:
- aktivno, redovito i konstruktivno sudjelovati u nastavi (studenti su dužni odslušati minimalno 80% predavanja i 80% vježbi)
- poštovati etička i znanstvena načela visokoškolske ustanove
- izići na kolokvije te položiti pismeni i usmeni dio ispita
- informirati se o nastavi s koje je izostao kod drugih studenata ili na konzultacijama s profesorom
Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na kolegiju, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
- položen kolokviji ili položen pismeni ispit - 30% (položeni kolokvij zamjenjuje pismeni dio ispita)
- položen usmeni ispit - 70%
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Ishodi učenja:
 1. definirati osnovne pojmove fonetika/fonologija, govor/jezik, glasnik/fonem te ih primijeniti u daljnjem proučavanju jezika
 2. raščlaniti i protumačiti proces govorne proizvodnje i percepcije
 3. kategorizirati i opisati glasnike hrvatskog standardnog jezika akustički i artikulacijski
 4. prepoznavati i reproducirati ortoepsku normu hrvatskog standardnog jezika
 5. definirati i prepoznati govorne poremećaje
Literatura:
 1. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Fonetika hrvatskoga književnog jezika, , S. Babić, D. Brozović, M. Moguš, S. Pavešić, I. Škarić, S. Težak, Zagreb: HAZU-Globus., 1991.
 2. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Fonologija hrvatskoga književnog jezika, , S.Babić, D. Brozović, M. Moguš, S. Pavešić, I. Škarić, S. Težak:, Zagreb: HAZU-Globus., 1991.
 3. Povijesna fonologija hrvatskoga jezika, , Moguš, M., Zagreb: Školska knjiga., 2010.
 4. Hrvatska gramatika, Poglavlja: Razvoj hrvatskoga književnoga jezika, 9-39; Fonetika i fonologija, 39-76; Povijesne jezične promjene, 601-651, Barić, E., Lončarić, M., Malić, D., Pavešić, S., Peti, M., Zečević, V., Znika, M, Zagreb: Školska knjiga., 1997.
Preporučena literatura:
 1. Fonološki opisi hrvatskoga jezika: glasovi, slogovi, naglasci, , Jelaska, Z, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada., 2004.
 2. Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje, , Škarić, I., Zagreb: Mladost., 1988.
 3. Hrvatski govorili!, , Škarić, I., Zagreb: Školska knjiga., 2006.
 4. Asimilacije na granici fonoloških riječi unutar govorne riječi, , Runjić-Stoilova, A., Filozofaki fakultet u Zagrebu: doktorski rad., 2011.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: