MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

STUDENTSKA MOBILNOST

 

PROVEDITE DIO STUDIJA U INOZEMSTVU! 

 

Međunarodna mobilnost studenata moguća je na razini preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog (doktorskog ili specijalističkog) studija. Mobilnost može biti fizička, virtualna i kombinirana (blended mobility). Kombinirana mobilnost podrazumijeva kratkoročnu mobilnost studenata kombiniranu s virtualnom komponentom.

Većina mobilnosti studenata financira se iz programa Erasmus+ CEEPUS.  Studentima su dostupne i stipendije temeljem međudržavnih bilateralnih programa razmjene.

Međunarodna mobilnost studenata regulirana je  Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, a sve informacije o raspisanim natječajima za stipendiranje međunarodne mobilnosti studenata koje zaprimi Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću Filozofskog fakulteta objavljuju se pod novostima na ovoj stranici. Također, na web stranicama Sveučilišta u Splitu:

Aktivni natječaji Sveučilišta u Splitu

Popis bilateralnih sporazuma za mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ 

BIP database (popis organiziranih kratkoročnih mobilnosti)

 

UČITE OBAVLJAJUĆI STRUČNU PRAKSU U INOZEMSTVU!

 

U sklopu programa Erasmus+ studenti imaju mogućnost dobiti i stipendiju za stručnu praksu u državama članicama EU. Ponude stručne prakse mogu se naći na mrežnim stranicama velikih tvrki koje rado primaju studente na tzv. internship, te na mrežnim stranicama specijaliziranih posredničkh organizacija poput npr.

 www.trainingexperience.org 

www.erasmusintern.org

Agifodent

www.erasmusinschool.com i dr.  

Studenti mogu i samoinicijativno kontaktirati tvrtke i ustanove kod kojih bi željeli steći radno iskustvo kroz stručnu praksu. 

 

MEĐUNARODNE NASTAVNE BAZE FILOZOFSKOG FAKULTETA 

 

Filozofski fakultet potpisao je dana 9. prosinca 2020.  sporazum o međunarodnoj suradnji s Institutom „San Leone Magno“ u Rimu, a 17. veljače 2023. potpisan je i sporazum o  suradnji s  međunarodnom nastavnom bazom u Giuglianu (Napulj). 

Ovim se sporazumima predviđa suradnja na međunarodnim projektima od obostranog interesa. Jedan od glavnih ciljeva ove suradnje je studentima Filozofskog fakulteta, budućim nastavnicima, omogućiti stjecanje boljeg uvida u europsku dimenziju učenja i poučavanja kroz sudjelovanje u nastavi stranih jezika i pružanje potpore učenicima u međunarodnim nastavnim bazama u svladavanju gradiva i razvoju komunikacijskih kompetencija na stranom jeziku te rad na projektima poput pripremnih tečajeva za Cambridge ispite, govorništva i organizacije Debatnog kluba.

Studenti mogu koristiti stipendiju Erasmus+ u svrhu stručne prakse. 

Prezentaciju Instituta San Leone Magno pogledajte ovdje. Poziv studentima Filozofskog fakulteta i poruku dobrodošlice ravnateljice Instituta pogledajte ovdje

Prezentaciju međunarodne nastavne baze u Giulianu pogledajte na poveznicama: 

Presentation marist school - Giugliano.pptx 

Youtube video 

 

PRIZNAVANJE REZULTATA STUDIJA/ STRUČNE PRAKSE U INOZEMSTVU

Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, 

Članak 17.

(1), " Ako je student ispunio sve obveze iz Ugovora o učenju / Ugovora o stručnoj praksi matična ustanova dužna mu je priznati ostvarena postignuća na studiju sukladno ugovoru, bez provođenja posebnog dodatnog postupka priznavanja.

(2) Kad stručna praksa nije sastavni dio studijskog programa matične ustanove, matična ustanova će podatke o obavljenoj stručnoj praksi unijeti u dopunsku ispravu o studiju. 

Članak 18.

(1) Usporedbu i procjenu sukladnosti studijskih programa, priznavanje ECTS bodova, predmeta, postignutih ocjena te stručne prakse obavlja ECTS povjerenik matične sastavnice Sveučilišta u suradnji s nadležnim tijelom sastavnice odnosno studijskoga programa.

(2) Uspješna mobilnost u svrhu učenja zahtijeva priznavanje i prijenos bodova. Priznavanje bodova proces je u kojemu jedno visoko učilište potvrđuje da ishodi učenja stečeni i vrednovani na drugome visokom učilištu zadovoljavaju uvjete jednoga od programa koje ono nudi. S obzirom na raznolikost programa i visokih učilišta nije vjerojatno da će bodovi i ishodi učenja povezani s pojedinom sastavnicom u dvama različitim programima biti isti. Zato se preporučuje otvoren i fleksibilan pristup priznavanju bodova stečenih u drugim kontekstima (uključujući učenje u okviru mobilnosti) na temelju usklađenosti ishoda učenja, a ne istovjetnosti sadržaja programa. U praksi priznavanje znači da će broj bodova koji visoko učilište dodjeljuje za određene ishode učenja biti nadomješten brojem bodova koji nose kompatibilni ishodi učenja stečeni u drugom kontekstu.

(3) Zlatno pravilo priznavanja mobilnosti koje omogućava provođenje razdoblja studija u inozemstvu u okviru međuinstitucijskih sporazuma glasi: Svi bodovi stečeni tijekom razdoblja studiranja u inozemstvu ili tijekom virtualne mobilnosti – kako je dogovoreno ugovorom o učenju i potvrđeno prijepisom ocjena – trebali bi se bez odgađanja prenositi i priznavati u procesu stjecanja kvalifikacije bez ikakvoga dodatnog rada ili vrednovanja studenta.

(4) Usporedba i procjena iz stavka 1. ovoga članka obavlja se poštujući načelo maksimalne fleksibilnosti te uzimajući u obzir sljedeća pravila: 

1. Priznavanje ECTS bodova, predmeta i ocjena

1.1. Priznavanje se vrši sukladno Lisabonskoj konvenciji o priznavanju i važećem Vodiču za korisnike ECTS-a (ECTS User's Guide). Matična ustanova se prilikom priznavanja predmeta treba voditi načelom fleksibilnosti.

1.2. Za položene predmete na ustanovi domaćinu priznaju se ECTS bodovi kako su navedeni u prijepisu ocjena ustanove domaćina. U slučaju da na ustanovi domaćinu ne postoji sustav ECTS bodovanja, stečeni bodovi pretvaraju se u odgovarajuće ECTS bodove. 

1.3. Predmeti na ustanovi domaćinu kod kojih postoji dostatno preklapanje u ishodima učenja s obveznim predmetima na matičnoj ustanovi, priznaju se studentu ukoliko je iz njih položio ispit. Priznaju se predmet, broj stečenih ECTS bodova i ocjena. Eventualni manjak ECTS bodova student nadoknađuje upisom izbornog kolegija. U slučaju da student nije položio ispit na ustanovi domaćinu, a izvršio je sve ostale nastavne obveze (što potvrđuje ustanova domaćin), matična ustanova može studentu po povratku dozvoliti polaganje ispita bez ponovnog izvršavanja ostalih nastavnih obveza.

1.4. Za predmete na ustanovi domaćinu kod kojih ne postoji preklapanje u ishodima učenja s predmetima na matičnoj ustanovi s tekućeg i prispjelog studija studenta, stečeni ECTS bodovi i ocjena priznaju se za izborni predmet. Priznati izborni predmeti ne trebaju odgovarati ponudi izbornih predmeta na matičnoj ustanovi. Ako se predmet položen na ustanovi domaćinu preklapa u ishodima učenja s izbornim predmetom studenta u nastavku studija na matičnoj ustanovi, student isti u nastavku studija ne smije upisati. 

1.5. Pri priznavanju ECTS bodova nije odlučno u kojem obliku provjere su stečeni. ECTS bodovi ostvareni polaganjem ispita iz pojedinih predmeta mogu zamijeniti ECTS bodove koji bi se po nastavnom programu matične ustanove ostvarivali kroz druge oblike provjere (seminare, vježbe) i obrnuto.

1.6. Studentu se priznaju ocjene postignute na ustanovi domaćinu. Ako sustavi ocjenjivanja na ustanovi domaćinu i matičnoj ustanovi nisu istovjetni, ocjene se, u mjeri u kojoj je to moguće, pretvaraju u ocjene matične ustanove.

1.7. Sve ocjene ostvarene na ustanovi domaćinu koje je moguće pretvoriti u nacionalni sustav ocjena ulaze u prosjek ocjena studija na matičnoj ustanovi. Ocjene koje nije moguće pretvoriti u nacionalni sustav ocjena (npr. prolaz - pad) upisuju se u izvornom obliku i ne ulaze u prosjek ocjena studija na matičnoj ustanovi

2. Upis priznatih predmeta, ECTS bodova, ocjena i stručne prakse:

2.1. U studentsku ispravu, ISVU i dopunsku ispravu upisuju se nazivi predmeta, postignute ocjene i ECTS bodovi te stručna praksa.

2.2. Naziv ustanove domaćina upisuje se u ISVU na izvornom jeziku, ne prevodi se na hrvatski jezik.

2.3. Nazivi predmeta upisuju se na hrvatskom i izvornom jeziku, a gdje to nije moguće, na engleskom jeziku, s naznakom predmeta kojeg zamjenjuju ili kao zasebni izborni predmet.

2.4. Ostvarena ocjena se upisuje u izvornom obliku, a ukoliko sustavi ocjenjivanja na ustanovi domaćinu i matičnoj ustanovi nisu istovjetni ocjena se upisuje i u pretvorenom obliku.

2.5. Kad na ustanovi domaćinu ne postoji sustav ECTS bodovanja, upisuju se drugi odgovarajući bodovi u obliku kako su navedeni u prijepisu ocjena ustanove domaćina te njihov ekvivalent u ECTS bodovima.

2.6. Obavljena stručna praksa upisuje se u obliku kako je poslodavac naveo u potvrdi o stručnoj praksi. 

2.7. U ISVU i dopunsku ispravu se upisuje napomena gdje i kada su predmeti položeni odnosno stručna praksa obavljena kao i način pretvaranja drugog sustava bodovanja u ECTS bodove odnosno način pretvaranja ocjena ukoliko sustavi ocjenjivanja nisu istovjetni.

2.8. Matična sastavnica Sveučilišta odnosno voditelj sveučilišnoga studija dužni su u primjerenom roku, ne kasnije od 10 dana prije početka semestra u kojem student nastavlja program na matičnoj ustanovi, upisati podatke iz ove točke u studentsku ispravu i ISVU. Ako to nije moguće učiniti u navedenom roku, matična ustanova dužna je studentu omogućiti redoviti nastavak studija i bez upisa navedenih podataka. 

Vodič za korisnike ECTS-a  

 

KONTAKTI:

Fakultetska ECTS povjerenica : doc.dr.sc. Ana Torlak (atorlak@ffst.hr)

Zamjenik: doc. dr. sc.  Ljudevit Hanžek (ljuhan@ffst.hr) 

Popis odsječkih ECTS povjerenika: 

ODSJEK odsječki ECTS povjerenik/ca e-mail
Hrvatski jezik i književnost doc. dr. sc. Eni Buljubašić enib@ffst.hr   
Engleski jezik i književnost doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina dsegedin@ffst.hr 
Talijanski jezik i književnost doc. dr. sc. Andrea Rogošić arogosic@ffst.hr 
Njemački jezik i književnost  dr. sc. Marijana Erstić merstic@ffst.hr
Povijest Zvonimir Forker zforker@ffst.hr 
Povijest umjetnosti izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević dalibor@ffst.hr 
Filozofija Danica Radoš drados@ffst.hr
Sociologija dr.sc. Toni Popović tpopovic1@ffst.hr
Pedagogija dr. sc. Sani Ćavar scavar@ffst.hr   
Rani i predškolski odgoj Vedrana Vučković vvuckovic@ffst.hr
Učiteljski studij dr. sc. Marijo Krnić mkrnic@ffst.hr
Psihologija dr. sc.  Bruno Barać bbarac@ffst.hr

 

UPUTE STUDENTIMA

 

Studenti koji se prijavljuju za mobilnost, dužni su slijediti upute i procedure sadržane u samom natječaju, a za sva tumačenja teksta natječaja studenti se mogu obratiti ustanovi koja je raspisala natječaj. 

Studenti koji su odabrani za mobilnost dužni su slijediti upute partnerskog  sveučilišta na koje odlaze (Host Institution) kao i upute matičnog Sveučilišta u Splitu (Home Institution).

Dokumenti i upute Sveučilišta u Splitu

OLA tehnički potpisuje Erasmus koordinatorica Filozofskog fakulteta temeljem  internih obrazaca Filozofskog fakulteta za svaku studijsku grupu

Guidelines on how to use the Online Learning Agreement for Studies

How to create an Online Learning Agreement (video)

How to make changes to your LA (video)

 

Po povratku s mobilnosti studenti ispunjavaju Dokument o priznavanju rezultata studija u inozemstvu. 

Napomena: 

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti i na

Ured dekana, Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

voditeljica Odjeljka : Tamara Ljubičić

tel: 021 329 290

e-mail: ljubicic@ffst.hr


11.06.2024

BIP – Interpreting for Business in the Global Era (Porto, 15-19 July)

ISCAP – Porto Accounting and Business School is hosting a Blended Intensive Course in Interpreting for Business in the Global Era, from 15 to 19 July.  Application by June 12

Target Students: This course is aimed at students who are willing to develop communication skills in multilingual environments and have a good command of English (minimum B2).

Dates:
Online Meeting: Beginning of July
Face-to-face course: 15-19 July (5 mandatory full work days)

Why should you apply?

In today's interconnected world, effective communication across languages and cultures is essential. "Interpreting for Business in the Global Era" is an introductory and comprehensive Blended Intensive Programme (BIP) designed to equip participants with the skills and knowledge necessary to navigate communicative situations requiring language mediation. During this BIP you will gain insights into cultural nuances and etiquette to ensure accurate and effective communication in diverse settings, including health-care and community settings. You will also engage in practical exercises and real-world interactions to develop skills in the scope of remote and whispered interpreting.
This Programme is ideal for aspiring interpreters or any student looking to enhance their communication skills in a global context. Whether you are aiming to have your first interpreting experience or to brush up your current skills, this BIP will provide the hands-on experience you need.

 

Programme

 

Popis obavijesti