MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Analiza diskursa

Analiza diskursa

Šifra: 228935
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sandra Lukšić
Izvođači: doc. dr. sc. Sandra Lukšić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s temeljnim postavkama analize diskursa i kritičke analize diskursa, teorijskim okvirima, metodologijom, kao i značajkama govorenih i pisanih tekstova.
Ishodi učenja:
 1. Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
  - procijeniti koji su teorijski okviri odgovarajući za analizu i interpretaciju određenog teksta, odnosno verbalnog diskursa;
 2. - razumjeti ulogu gramatike, leksika i fonologije u analizi diskursa;
 3. - razumjeti i analizirati strukturu različitih govorenih i pisanih tekstova (novinskih, političkih, reklamnih, itd.);
 4. - primijeniti odgovarajuću metajezičnu terminologiju u analizi tekstova različitih žanrova.
Literatura:
 1. O tekstu, , Glovacki-Bernardi, Zrinjka, Zagreb: ŠK, 2004.
 2. Textinterpretation. Sprachtheoretische Grundlagen einer explikativen Semantik., , Busse, Dietrich, Opladen, 1992.
 3. Diskurslinguistik. Eine Einführung inTheorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse, , Warnke, Ingo H. /Spitzmüller, Jürgen, Berlin & Boston: de Gryter, 2001.
Preporučena literatura:
 1. The handbook of discourse analysis, , Schiffrin, Deborah (ed.)., Blackwell, 2001.
 2. Methods of Critical Discourse Studies, 3rd edition, , Wodak, Ruth / Meyer, Michael (ed.), Los Angeles: Sage, 2016.
2. semestar
DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 2. semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: