MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Estetska gimnastika s praktikumom

Šifra: 180397
ECTS: 4.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Dodi Malada
Izvođači: v. pred. dr. sc. Dodi Malada - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti će biti upućeni sa upoznavanjem temeljnih pojmova discipline, razvijanje estetske svijesti i upoznavanje estetskog pokreta kao operatora u gimnastici. Definiranje estetskog pokreta kao operatora u gimnastici. predmet će sadržavati: Povijesni razvoj i zakonitosti harmoničnih, estetskih gibanja,
analizu metodičkih postupaka: metode učenja metričkih i ritmičkih vježbi hodanja, trčanja, plesnih struktura, zamaha, kruženja, valovitih gibanja, poskoka, skokova, okreta i ravnotežnih položaja, postupke za usvajanje i usavršavanje tehnike odabranih plesnih i estetskih struktura, specifične vježbe uvođenja i pripreme u nastavnom i trenažnom procesu; povezanost glazbe i pokreta; realizacija ritmičkih struktura pokretom; elementi harmoničnog oblikovanja gibanja, vježbe labavljenja i napetosti, realizaciju notnih vrijednosti pokretom,
metode učenja osnovnih tehnika s rekvizitima, osnove koreografiranja, principe scenskog nastupa, ritmičku kompoziciju, strukturu i improvizaciju. Procjenjivanje motoričkih znanja estetskih gibanja u predškolskoj ustanovi
Literatura:
  1. Miletić, Đ. (2007): Estetska gibanja (udžbenik). Split
Preporučena literatura:
  1. Malada, D.: Efekti utjecaja estetskog kineziološkog tretmana na motoričke sposobnosti djevojčica.
  2. Katić R.; Miletić, Đ.; Maleš, B.; Grgantov, Z.; Krstulović, S.atić: Antropološko sklopovi sportaša (textbook).
  3. Schmidt, R. A., Wrisberg, C. A.: Motor learning and performance.
3. semestar
MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: