MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

EPISTEMOLOGIJA II

Šifra: 67479
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dario Škarica
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Cilj je ovog predmeta upoznati studenta s nekim ključnim smjerovima i tendencijama u novovjekovnoj i suvremenoj epistemologiji (kao što su empirizam i racionalizam, internalizam i eksternalizam, reliabilizam) i s epistemologijom znanosti.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. racionalizam (2P)
2. empirizam (2P)
3. problem urođenih ideja (2P)
4. indukcija (2P)
5. provjerljivost (2P)
6. jednostavnost (2P)
7. eksplanatorna moć i anomalije (2P)
8. konzervativnost (2P)
9. plodnost (2P)
10. Goldmanov reliabilizam (2P)
11. BonJourova kritika eksternalizma (2P)
12. Foleyeva kritika reliabilizma (2P)
13. epistemologija i umjetna inteligencija: uvod (2P)
14. epistemologija i umjetna inteligencija: okolina (2P)
15. epistemologija i umjetna inteligencija: agent (2P)

Vrste izvođenja nastave: predavanja

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Ocjenjuje se usmeni ispit i pohađanje nastave.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja: studentska anketa o kvaliteti nastave i nastavnika na sveučilišnoj razini
Ishodi učenja:
 1. Jasno definirati reliabilizam kao epistemološku poziciju
 2. Objasniti razliku između deduktivnog i induktivnog zaključivanja
 3. Prepoznati induktivno zaključivanje na konkretnim primjerima
 4. Razlikovati pojedine vrste problema indukcije
 5. Navesti pragmatičke vrline znanstvenih teorija
 6. Vrednovati ulogu pragmatičkih vrlina u znanstvenom istraživanju
 7. Objasniti epistemološke probleme vezane uz umjetnu inteligenciju
Literatura:
 1. Barbarić, D. (ur.), Filozofija racionalizma, Školska knjiga, Zagreb, 1997., , Barbarić, D., Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 2. Black, M., "Indukcija", u: A. N. Prior, Historija logike, Naprijed, Zagreb 1970, str. 201-245., , Black, M., Naprijed, Zagreb, 1970.
 3. Božičević, V. (ur.), Filozofija britanskog empirizma, Školska knjiga, Zagreb, 1996., , Božičević, V., Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 4. Čuljak, Z. (ur.), Vjerovanje, opravdanje, znanje. Suvremene teorije znanja i epistemičkoga opravdanja, Ibis grafika, Zagreb, 2003., , Čuljak, Z., Ibis grafika, Zagreb, 2003.
 5. Greco, J., i Sosa, E.,Epistemologija. Vodič u teorije znanja, Jesenski i Turk, Zagreb 2004., , Greco, J., i Sosa, E., Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.
 6. Kuhn, T., Struktura znanstvenih revolucija, Jesenski & Turk, Zagreb, 2002., , Kuhn, T., Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
 1. Berčić, B., Filozofija Bečkog kruga, Kruzak, Zagreb, 2002., , Berčić, B., Kruzak, Zagreb, 2002.
 2. Berkeley, G.,Odabrane filozofske rasprave, Kruzak, Zagreb 1999., , Berkeley, G., Kruzak, Zagreb, 1999.
 3. Dancy, J.,Uvod u suvremenu epistemologiju, Hrvatski studiji, Zagreb, 2001., , Dancy, J., Hrvatski studiji, Zagreb, 2001.
 4. Descartes, R.Razmišljanja o prvoj filozofiji, Demetra, Zagreb, 1993., , Descartes, R., Demetra, Zagreb, 1993.
 5. Goodman, N., Fact, Fiction, and Forecast, Harvard University Press, 1983., , Goodman, N., Harvard University Press, 1983.
 6. Hempel, C. G. Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, The Free Press, 1965., , Hempel, C. G., The Free Press, 1965.
 7. Hume, D. Istraživanje o ljudskom razumu, Naprijed, Zagreb 1988., , Hume, D., Naprijed, Zagreb, 1988.
 8. Leibniz, G. W., Izabrani spisi, Naprijed, Zagreb 1980., , Leibniz, G. W., Naprijed, Zagreb, 1980.
 9. Leibniz, G. W., Novi ogledi o ljudskom razumu, Veselin Masleša, Sarajevo 1986., , Leibniz, G. W., Veselin Masleša, Sarajevo, 1986.
 10. Locke, J., Ogled o ljudskom razumu, sv. I i II, Breza, Zagreb 2007., , Locke, J., Breza, Zagreb, 2007.
 11. Popper, K. Logika naučnog otkrića, Nolit, Beograd 1973., , Popper, K., Nolit, Beograd, 1973.
 12. Russell, S., i Norvig, P.,Artificial Intelligence. A Modern Approach, Pearson Education 2003., , Russell, S., i Norvig, P., Pearson Education, 2003.
 13. Sesardić, N., Filozofija nauke,Nolit, Beograd, 1985., , Sesardić, N., Nolit, Beograd, 1985.
 14. Whewell, W., Theory of Scientific Method, Hackett Publishing Company 1989.., , Whewell, W., Hackett Publishing Company, 1989.
 15. Škarica, Dario, i Hanžek, Ljudevit, "Goldmanov historijski reliabilizam", Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011, http://www.ffst.hr/dokumenti/izdavastvo/predavanja/epistemologija.pdf, , Hanžek, Lj., i Škarica, D., Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: