MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Fonologija i morfologija talijanskog jezika

Šifra: 117758
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević
Izvođači: doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Fonemi, alofoni, distinktivna obilježja, komplementarna distribucija, binarnost. Morfemi, alomorfi. Derivacijska morfologija.
Na kraju semestra očekuje se od studenata znanje osnova fonologije i morfologije s primjenom na talijansko područje uz kognitivne i metodološke sposobnosti.
Ishodi učenja:
 1. definiranje i tumačenje temeljnih pojmova iz područja fonetike,
  fonologije i morfologije talijanskog standardnog jezika
 2. artikuliranje ispravne govorne jedinice talijanskog jezika
 3. objašnjavanje teorijske osnove tvorbene i oblikotvorne morfologije
 4. samostalna primjena stečena teorijska znanja u pisanju i u okviru
  morfološke analize riječi
Literatura:
 1. , 1. Marasović-Alujević, M. ; Jurišić, S. (2010.) Introduzione alla fonologia e alla morfologia della lingua italiana. Split: Sveučilište u Splitu.
  2. Canepari L. (1999). Il MaPi - Manuale di Pronuncia Italiana. Bologna: Zanichelli.
  3. Lanari, U. (1999). Manuale di dizione e pronuncia. Firenze: Giunti.
  4. Muljačić, Ž. (1972.) Fonologia della lingua italiana. Bologna: Il Mulino.
  5. Muljačić, Ž.(1973.) Fonologia generale. Bologna: Il Mulino.
  6. Scalise, S. (1994). Morfologia. Bologna: Il Mulino.
  7. Sensini, M. (1997). La grammatica della lingua italiana. Milano: Mondadori.
  8. Simone, R. (2003.) Fondamenti di linguistica. Roma-Bari: Laterza.
  9. Tekavčić, P. (1979.) Uvod u lingvistiku za studente talijanskog jezika. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu., , , .
Preporučena literatura:
 1. , 1. Albano Leoni, F. - Maturi, P. (2002). Manuale di fonetica. Roma: Carocci.
  2. Canepari, L. (1985.) Introduzione alla fonetica. Torino: Einaudi.
  3. Canepari, L. (1999). Il DiPi - Dizionario di Pronuncia Italiana. Bologna: Zanichelli.
  4. Costamagna, L. (1996). Pronunciare l'italiano. Manuale di pronuncia italiana per stranieri. Perugia: Guerra.
  5. Costamagna, L. (2000). Insegnare e imparare la fonetica. Torino: Paravia scriptorium.
  6. Canepari, L. (2003). Manuale di fonetica. München: Lincom Europa.
  7. Katamba, F. (1995). An Introduction to Phonology. London and New York: Longman.
  8. Muljačić, Ž. (1972.) Opća fonologija i fonologija suvremenog talijanskog jezika. Zagreb: Školska knjiga., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: