MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Govorničke vještine u nastavi

Šifra: 204032
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova
Izvođači: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija pripremiti buduće nastavnike za sve izazove njihovog, izrazito govornog zanimanja te dati potrebna znanja i upute za uspješnije govorno djelovanje u sklopu svoje profesije. Cilj je i pomoći osvijestiti izgovorna odstupanja od standarda ili izgovorne mane kao i ukazati na važnost zdravoga i ugodnog glasa. Studenti će također naučiti razlikovati monološke i dijaloške govorne vrste potrebne za nastavničko zanimanje. Cilj je uvježbati studente da govore u instruktivnoj strategiji, da slušaju i procjenjuju govorne nastupe.

Uvjeta za upis nema.

Sadržaj predmeta prema tjednima:
1. tjedan
P: Definiranje te utvrđivanje karakteristika javnoga govora i njegovog odnosa s privatnim. Definira se retorika i objašnjavaju se različite govorničke vrste (monološke i dijaloške). Ukazuje se na važnosti učenja govorništva i stjecanja govorničkih vještina.
S: Predstavljanje i upoznavanje studenata - osvještavanje razlike između javnog i privatnog govorenja. Podjela tema seminarskih radova te upoznavanje studenata s obavezama tijekom kolegija.
2. tjedan
P: Kompozicija govora - retorička shema: osnova dobrog govora Početno dizajniranje govora: određivanje središnje misli i cilja govora.
S: Gledanje snimaka govora i upoznavanje s upitnikom za procjenu govorne izvedbe. Utvrđivanje kriterija za ocjenjivanje. Praćenje kompozicije govora i osvještavanje pojedinih dijelova kompozicije.
3. tjedan
P: Upućivanje na elemente analize glasa i izgovora. Vježbe za glas i izgovor.
S: Improvizacija. Snimanje govornih nastupa.
4. tjedan
P: Početno dizajniranje govora 2 - strategije. Upoznavanje s različitim strategijama govora i utvrđivanje karakteristika svake od njih. Primjeri za svaku strategiju
S: Govorna izvedba 1. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama (dva seminarska izlaganja i dvije analize izlaganja), komentiranje seminarskih uz osvrt na obrazac za procjenu izvedbe.
5. tjedan
P: Upoznavanje s elementima profila publike i prilagodbe govora te izbora strategije prema utvrđenom profilu publike.
S: Govorna izvedba 2. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama, komentiranje seminarskih. Obrazlaganje i komentiranje govornih statusa.
6. tjedan
P: Upoznavanje s osnovama argumentacije u govoru s posebnim naglaskom na definiciju pojmova. Studenti se upoznaju s dijelovima definicije i različitim vrstama definicije.
S: Govorna izvedba 3. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama, komentiranje seminarskih. Obrazlaganje i komentiranje govornih statusa. Uvježbavanje definiranja pojmova.
7. tjedan
P: Studenti osvještavaju važnost logike u govoru. Slušaju primjere logičnog i nelogičnog govora i bilježe informacije. Logičke veze: indukcija, dedukcija, analogija, znakovi i uzročno posljedične veze.
S: Govorna izvedba 4. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama, komentiranje seminarskih. Obrazlaganje i komentiranje govornih statusa.
8. tjedan
P: Faze pripreme govora.
S: Govorna izvedba 5. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama, komentiranje seminarskih. Obrazlaganje i komentiranje govornih statusa.
9. tjedan
P: Studenti se upoznaju s elementima kritičkog slušanja govora, s osnovama govornoga i slušačkoga bontona.
S: Govorna izvedba 6. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama, komentiranje seminarskih. Obrazlaganje i komentiranje govornih statusa.
10. tjedan
P: Studenti se upoznaju s osnovama sugovorne komunikacije. Upoznaju se s vrstama neverbalnih znakova i njihovim tumačenjem, posebno s proksemičkim znakovima.
S: Govorna izvedba 7. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama, komentiranje seminarskih. Obrazlaganje i komentiranje govornih statusa.
11. tjedan
P: Studenti se upoznaju s različitim vrstama prigodnih govora (zdravice, govori zahvale prilikom dodjele nagrada, pozdravni govori). Uče što dobar prigodni govor mora, a što ne smije imati.
S: Bilješke i mediji. Studenti se upoznaju s tehnikama vođenja bilježaka te primjenom medija. Upućuje ih se na prikladno korištenje medija imajući na umu količinu informacija u poruci koju prenose. Daju se praktični savjeti za izradu prezentacija.
12. tjedan
P: Upoznavanje s dijaloškim govorničkim vrstama - debata. Studenti se upoznaju s elementima i dijelovima debate, ulogama u debati te različitim vrstama debatiranja. Studenti osmišljavaju teze debata koje bi primijenili u nastavi.
S: studenti se okušavaju u izvođenju prigodnih govora
13. tjedan
P: Upoznavanje s dijaloškim govorničkim vrstama - sastanak. Studenti se upoznaju s različitim vrstama sastanka i pravilima vođenja sastanka. Uče se kako pripremiti i voditi sastanak da bi on bio što učinkovitiji. Na satu se improvizira sastanak (sastanak razrednika u izvanrednoj situaciji i sl.)
S: studenti se uvježbavaju u debatiranju. Očekuje se da na vježbe dođu s pripremljenom argumentacijom
14. tjedan
P: Studenti se upoznaju s karakteristikama dobroga govornoga stila te se upozoravaju na najčešće jezične i govorne pogreške koje se javljaju u javnome govoru.
Također se upoznaju s karakteristikama govorne elegancije. Uče modalne izraze i važnost njihove primjene u govoru.
S: studenti se okušavaju u sudjelovanju na sastanku.
15. tjedan
Zaključak i evaluacija nastavnika.

Student je dužan:
- aktivno, redovito i konstruktivno sudjelovati u nastavi (studenti su dužni odslušati minimalno 80% predavanja i 80% seminara)
- poštovati etička i znanstvena načela visokoškolske ustanove
- pripremiti i izložiti tzv. veliki i mali javni govor
- položiti pismeni ispit, i usmeni po potrebi
- informirati se o nastavi s koje je izostao kod drugih studenata ili na konzultacijama s profesorom

Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na kolegiju, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
- izveden veliki javni govor - 30%
- izveden mali javni govor - 30%
- položen pismeni ispit - 40%
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Ishodi učenja:
 1. opisati obilježja monoloških i dijaloških govorničkih vrsta
 2. izražajno govoriti u raznim govorničkim strategijama
 3. organizirati govor prema klasičnim kanonima
 4. argumentirati svoju tezu
 5. umješno upotrebljavati sugovorne znakove
 6. vješto i pažljivo kritički slušati
Literatura:
 1. Glumac i glas, , Berry, C., Zagreb: AGM., 1997.
 2. Retorika i društvo., , Kišiček, G., Stanković, D., Zagreb: Naklada Slap., 2014.
 3. Neverbalna komunikacija u razredu, , Neill, S., Zagreb: Educa., 1994.
 4. Argumentacija, , Škarić, I., Zagreb: Nakladni zavod Globus., 2011.
 5. Temeljci suvremenoga govorništva, , Škarić, I., Zagreb: Školska knjiga., 2000.
Preporučena literatura:
 1. Retorika, , Aristotel, Zagreb: Naprijed., 1989.
 2. Retorika i politika, , Kišiček, G., Zagreb: Naklada Jesenski i Turk., 2018.
 3. Confidence in Public Speaking., , Nelson, Paul E.; Peason, Judy, C., Boston: Times Mirror Higher Education Group, Inc., 1996.
 4. Public Speaking. Third Edition, , Osborn, M.; Osborn, S., Boston-New York: Houghton Mifflin Company., 1997.
 5. Razgovori o retorici, , Škarić, I.; Ivas, I., Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, FF press., 2007.
2. semestar
Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: