MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezična kultura

Šifra: 67555
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Eni Buljubašić
Izvođači: doc. dr. sc. Eni Buljubašić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti će na kraju kolegija poznavati različite načine jezičnog raslojavanja. Naučit će koje su značajke i funkcije standardnog idioma (normiranost, autonomnost i funkcionalna raslojenost) te obilježja i status nestandardnih idioma (vernakularni idiomi). Posebna će se pozornost obratiti na pojam stilističke norme i stilističke pogreške te obilježja funkcionalnih stilova hrvatskog standardnog jezika.
Sadržaj predmeta:
Predavanja:
Hrvatski jezik - definicija, položaj unutar grupe južnoslavenskih jezika
Standardizacija hrvatskoga jezika: južnoslavenski dijasistem i dijalekatska podloga standardizacije hrvatskog jezika
Hrvatski jezik i vernakularni idiomi: dinamika hrvatskih jezičnih idioma. Pojmovi jezik, narječje, dijalekt, organski govor
Jezik kao sustav/standard. Komunikacijska definicija jezika i Jakobsonove funkcije
Obilježja standardnog jezika. Pojam jezične kulture.
Raslojavanje jezika: socijalno, teritorijalno, funkcionalno, individualno. Sociolekt, regiolekt, funkcionalni stil, idiolekt.
Funkcionalno raslojavanje jezika: usporedba različitih podjela
Znanstveni stil 1
Znanstveni stil 2: pisanje seminarskog i znanstvenog rada
Administrativni stil.
Novinarsko-publicistički stil.
Razgovorni stil i književno-umjetnički nadstil
Multimedijalni stil - primjer reklame
Hrvatski jezik danas: pritisci na normu 1
Hrvatski jezik danas: pritisci na normu 2
Hrvatski jezik danas: pritisci na normu 3
Seminari: Inicijalna vježba i priprema studenata za referate (2 S) Jezični savjeti (referati) (28 S)
Studenti su dužni:
- aktivno, redovito i konstruktivno sudjelovati u nastavi (studenti su dužni odslušati minimalno 80% predavanja i 80% seminara)
- poštovati etička i znanstvena načela visokoškolske ustanove
- položiti pismeni ispit, a usmeni ako žele veću ocjenu
- informirati se o nastavi s koje je izostao kod drugih studenata ili na konzultacijama s profesorom
Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na kolegiju, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
- položen pismeni ispit - 70%
- istraživanje i seminarski rad - 30%
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Ishodi učenja:
 1. studenti će moći definirati jezičnu kulturu u užem i širem smislu te hrvatski standardni jezik
 2. moći će identificirati i objasniti razliku između standardnih i nestandardnih idioma
 3. studenti će prepoznavati obilježja pojedinih funkcionalnih stilova te će ih moći opisati
 4. studenti će moći identificirati interakcije među standardnim i nestandardnim idiomima i njihovim podskupinama
 5. studenti će moći identificirati najvažnija obilježja suvremenih jezičnih pojava i oblika (reklama, mediji) te objasniti status hrvatskog (standardnog) jezika u hrvatskom i globalnom kontekstu.
Literatura:
 1. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskom standardnom jeziku, , Frančić A., Hudeček L., Mihaljević M, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.
 2. Stilistika, Treba pripremiti dva poglavlja: 15-20; 57-69., Katnić-Bakaršić, M, Sarajevo: Ljiljan., 2001.
 3. Raslojavanje jezične stvarnosti, Treba pripremiti 1. poglavlje., Kovačević, M., Badurina, L, Rijeka: Izdavački centar Rijeka., 2001.
 4. Hrvatski s naglaskom: Standard i jezični varijeteti, Poglavlja: Uvod (5-8), Jezik kao poprište: jezična kultura, purizam (31-49), Jezik i dijalekt: štokavski, kajkavski, čakavski (77-90)., Mićanović, K, Zagreb: Disput., 2006.
 5. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, , Silić, J, Zagreb: Disput., 2006.
 6. Hrvatski naš svagda(š)nji, , Težak, S, Zagreb: Školske novine., 1991.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: