MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezik i različiti diskursi

Šifra: 185095
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova
Izvođači: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta omogućiti studentima uvid u odnos jezika i diskursa prema društvu te u njihovo uzajamno djelovanje. Također, cilj je predmeta omogućiti studentima razumijevanje vrsta jezičnog raslojavanja, jezičnih uporaba i funkcija u različitim društvenim kontekstima. Studenti će se osposobiti za analizu različitih diskursa, i to ponajprije s retoričkog i lingvostilističkog stajališta.

Uvjeta za upis nema.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici:
1. Uvod - upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta i njihovim obvezama
2. Što je diskurs? Definiranje diskursa u odnosu na stil, sličnosti i različitosti
3. Retorika/Stilistika/Diskursna analiza
4. Jezična raslojavanja (i diskursni tipovi)
5. (Kritička) analiza diskursa: povijesni pregled, teorija i metodologija
6. Diskurs i njegova društvena uvjetovanost (socijalna i kulturalna)
7. Jezik i diskurs u odnosu prema ideologiji i moći
8. Politički diskurs: ženski politički diskurs, politički parlamentarni diskurs...
9. Medijski diskurs: publicistički, reklamni...
10. Razredni diskurs
11. Razgovorni diskurs
12. Figure i tropi / Uvjeravanje s apstrakcijom: retorika i metafora
13. Diskurs i prijevod
14. Jezik i globalizacija
15. Zaključno predavanje
Seminari tematski prate predavanja.

Student je dužan:
- aktivno, redovito i konstruktivno sudjelovati u nastavi (studenti su dužni odslušati minimalno 80% predavanja i 80% seminara)
- poštovati etička i znanstvena načela visokoškolske ustanove
- provesti istraživanje i izložiti ga u seminarskom radu
- položiti pismeni ispit u vidu eseja te usmeni u slučaju granične ocjene ili po želji
- informirati se o nastavi s koje je izostao kod drugih studenata ili na konzultacijama s profesorom

Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na kolegiju, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
- napisan esej - 70%
- izlaganje i pisani seminar - 30%
- položen usmeni ispit - 0% ili više (ovisno o želji studenta)
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Ishodi učenja:
 1. Usporediti pojmove diskurs i stil te ih staviti u odnos prema društvu
 2. Usporediti različite pristupe diskursu proizišle iz različitih lingvističkih i srodnih područja
 3. Analizirati strukturu različitih tipova diskursa: pisanih i govorenih (novinskih, reklamnih, političkih, aktivističkih, razrednog diskursa, konverzacije, intervjua);
 4. Interpretirati cjelinu analiziranog verbalnog diskursa u kontekstu društvenih i povijesnih okolnosti;
 5. Samostalno napraviti analizu izabranog diskursa i o njoj kritički raspravljati
Literatura:
 1. Raslojavanje jezične stvarnosti, , Badurina, L., Kovačević, M., Rijeka: Filozofski fakultet Rijeka., 2001.
 2. Critical Discourse Analysis (2nd Eition)., , Fairclough, N., London & New York: Routledge., 2010.
 3. Discourse., , Mills, S., London & New York: Routledge., 2004.
 4. Stilistika., , Katnić-Bakaršić, M., Sarajevo: Ljiljan., 2001.
 5. The Handbook of Discourse Analysis, , Schiffrin, D., Tannen, D. and Hamilton, H. E, Malden: Blackwell Publishers., 2001.
Preporučena literatura:
 1. Između redaka. Studije o tekstu i diskursu, , Badurina, L., Zagreb-Rijeka: Hrvatska sveučilišna naklada. Izdavački centar Rijeka., 2008.
 2. Working with Spoken Discourse, , Cameron, D., London: SAGE Publications Ltd., 2014.
 3. Analysing Political Discourse: Theory and Practice., , Chilton, P. A., London: Routledge., 2004.
 4. Discourse and Power., , Dijk, T. A. van, New York: Palgrave Macmillan., 2008.
 5. Media Discourse., , Fairclough, N., London. Hodger Education., 1995.
 6. Language and Power, , Fairclough, N., London & New York: Routledge., 2001.
 7. Language and Globalization, , Fairclough, N., London & New York: Routledge., 2006.
 8. Political Discourse Analysis., , Faircloug, I., and Fairclough, N., London & New York: Routledge., 2012.
 9. Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata, , Kryzan-Stanojević, B., Zagreb: Srednja Europa., 2013.
 10. Analysing Newspapers. An Approach from Critical Discourse Analysis., , Richardson, E. J., New York: Palgrave Macmillan., 2007.
 11. Methods of Critical Discourse Studies (3rd Edition), , Wodak, R. and Meyer, M., London & New York: Routledge., 2016.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: