MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METAFIZIKA I

Šifra: 67477
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Relja
Izvođači: Danica Radoš - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kako bi se postigla osposobljenost studenata za metafizičkog pristupa stvarnosti kroz postavljanje pitanja o prvim počelima; osposobljenost za uporabu prvog principa našega uma u spoznaji svijeta; kompetencija u metafizičkoj analizi bića obrađivati će se sljedeće teme:
- Narav i metoda metafizike
- Problem bića, povijesni pregled
- Točka polaska metafizičkog istraživanja
- Mnoga značenja bića i analogija
- Princip neproturječja
- Metafizička struktuta bića
- Spoj supstancije i akcidenata
- Hilemorfistički spoj
- Akt i potencija
- Bitak i bit
- Bit bića i princip pojedinjenja
- Tomističko poimanje akta bivstvovanja, kao izvor svakoga akta i savršenost svake savršenosti
- Subzistentni akt i participacija konačnih bića
- Dinamičnost bića i metafizički aspekti osobe
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , RELJA, H., Metafizika I, (skripta)
  RELJA, H. (2013), Tomistička filozofija, 1. dio, Split, Filozofski fakultet u Splitu.
  ARISTOTEL, (2004). Metafizika, knjiga A(I), a (IV), H(VIII), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
  TOMA AKVINSKI, (1981). Izabrano djelo, Zagreb: Globus, str. 38-60.
  TOMA AKVINSKI (1996), O biću i biti. U S. KUŠAR (ured.), Srednjovjekovna filozofija, Zagreb: Školska knjiga, str. 473-502.
  HEIDEGGER, M., (1996). Što je metafizika?, u: IDEM, Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Zagreb: Naprijed, str. 83-125, , , .
Preporučena literatura:
 1. , ALESSI, A., (1998). Sui sentieri dell'essere. Introduzione alla metafisica, Roma: Libreria Ateneo Salesiano.
  ALVIRA, T. - CLAVELL, L. - MELENDO, T., (1987). Metafisica, Firenze: Le Monnier.
  CIPRA, M., (2003). Temelji ontologije, Zagreb: Matica hrvatska.
  CORETH, E., (1980). Metaphysik. Innsbruck-Wien-Munchen: Tyrolia.
  GRENET, P.-B., (196611). Ontologie, Paris: Beauchesne.
  OWENS, J., (1963). An Elementrary Christian Metaphysica, Milwaukee.
  RAMIREZ, S., (1970-1972). De analogia, 4 voll., CSIS, Madrid.
  TYN, T., (1981). Metafisica della sostanza. Partecipazione e analogia entis, Bologna: Edizioni Studio Domenicano.
  ROMERA, L., (2003). Introduzione alla domanda metafisica, Roma: Armando, , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: