MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Novovjekovna filozofija I

Šifra: 175159
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Jakić
Izvođači: nasl. pred. dr. sc. Dalibor Lovrić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja (15x2)
1. Filozofija renesanse i humanizma, aristotelizam, platonizam i nova spoznaja prirode
2. Nikola Kuzanski, Niccolo Machiavelli, Thomas More
3. Matija Vlačić Ilirik, Frane Petrić, Michel Montaigne, Giordano Bruno
4. Francis Bacon, Jakob Böhme, Hugo Grotius, Thomas Hobbes
5. Zasnivanje nove metode i metafizika subjekta Renea Descartesa
6. Okazionalizam, jansenizam, Blaise Pascal
7. Metafizički monizam Barucha Spinoze
8. Gottfried Wilhelm Leibniz
9. Kritička filozofija Pierrea Baylea i protukartezijanizam Giambattista Vicoa
10. Prosvjetiteljstvo u Engleskoj: Isaac Newton i John Locke
11. Platonizam, empirizam i filozofije zdravog razuma: Shaftesbury, George Berkeley, Thomas Reid, David Hume, Adam Smith
12. Početak prosvjetiteljstva u Francuskoj: Montesqueiu i Voltaire
13. Enciklopedisti Diderot i D Alambert, materijalisti Lammetrie, Holbach, Helvetius
14. Otpor prosvjetiteljstvu Jeana-Jacquesa Rousseaua
15. Prosvjetiteljstvo u Njemačkoj: Christian Thomasius, Christian Wolff, Friedrich Veliki, Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn
Seminari (15x1)
1. Uvodno predavanje; seminari
2. Rene Descartes, Meditacije o prvoj filozofiji
3. Rene Descartes, Meditacije o prvoj filozofiji
4. Rene Descartes, Meditacije o prvoj filozofiji
5. Rene Descartes, Meditacije o prvoj filozofiji
6. Benedikt de Spinoza, Etika, prvi dio O Bogu, definicije i od 1. do 18. poučka
7. Benedikt de Spinoza, Etika, prvi dio O Bogu od 19. do 36. poučka
8. Benedikt de Spinoza, Etika, peti dio O moći razuma ili o ljudskoj slobodi, Predgovor, od 1. do 10. poučka
9. Benedikt de Spinoza, Etika, peti dio O moći razuma ili o ljudskoj slobodi, od 11. do 26. poučka
10. Benedikt de Spinoza, Etika, peti dio O moći razuma ili o ljudskoj slobodi od 27. do 42. poučka
11. Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadologija, od 1. do 45. teze
12. Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadologija, od 46. do 90. teze
13. David Hume, Istraživanje o ljudskom razumu, od 1. do 3. odjeljka
14. David Hume, Istraživanje o ljudskom razumu, 4. i 5. odjeljak
15. David Hume, Istraživanje o ljudskom razumu, 6. i 7. odjeljak
Ishodi učenja:
 1. Pojasniti važnost povijesti filozofije u studiju filozofije;
 2. Pojasniti važnost filozofije od renesanse do prosvjetiteljstva;
 3. Prepoznati filozofske probleme i rješenja u izvornim tekstovima filozofa koji su djelovali od 15. do 18. stoljeća;
 4. Uspoređivati pojedina stajališta i argumente filozofa od renesanse do prosvjetiteljstva;
 5. Kritički raspravljati o glavnim filozofskim problemima i školama za razdoblje od renesanse do prosvjetiteljstva;
 6. Tumačiti vodeće teorije i ideje filozofa od 15. do 18. stoljeća;
 7. Održati javno predavanje o filozofskim problemima i školama koje spadaju u razdoblje od renesanse do prosvjetiteljstva;
 8. Argumentirano raspravljati o o glavnim filozofskim problemima i školama koje
  spadaju u razdoblje od renesanse do prosvjetiteljstva
Literatura:
 1. O učenom neznanju, , Kuzanski Nikola, Institut za filozofiju, 2007.
 2. Novi organon, , Bacon Francis, Zagreb : Naprijed, 1986.
 3. Metafizičke meditacije, , Desecartes Rene, Demetra, Zagreb, 1993.
 4. Etika, , Baruch de Spinoza, Demetra, Zagreb, 2000.
 5. Monadologija, , Leibniz, Kultura, Beograd, 1957.
 6. Društveni ugovor, , Rousseau, J.J., Feniks knjiga, Zagreb, 2012.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: