MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Novovjekovna filozofija II

Šifra: 175162
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Jakić - Seminar
dr. sc. Anita Lunić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje studenata za tumačenje i kritičko vrednovanje ključnih misaonih pravaca, filozofa i njihovih stajališta u razdoblju od 18. do kraja 19. stoljeća.
Kolegij (15X2)
1. Predkritička filozofija i kopernikanski obrat Immanuela Kanta.
2. Zasnivanje transcendentalne filozofije u Kritici čistoga uma.
3. Kantova kritička i metafizička djela.
4. Odjeci Kantove filozofije.
5. Subjektivni idealizam i Fichteovo zasnivanje nauka o znanosti.
6. Objektivni idealizam i Schellingov put od filozofije prirode i identiteta do pozitivne filozofije.
7. Apsolutni idealizam i dijalektika u Hegela.
8. Enciklopedijski sustav filozofije.
9. Filozofija svjetske povijesti.
10. Glavni pravci posthegelovske filozofije: pozitivizam (Auguste Comte).
11. Utilitarizam (Bentham, Mill), evolucionizam (Spencer), materijalizam (Feuerbach, Marx).
12. Pesimizam Arthura Schopenhauera.
13. Egzistencijalizam Sorena Kierkegaarda.
14. Filozofija života Friedricha Nietzschea.
15. Psihologizam (Fries, Herbart, Hartmann), induktivna metafizika (Fechner, Lotze) i neokantizam (marburška škola: Cohen, Natorp, Cassirer i badenska škola: Windelband, Rickert).
Seminar: (15X1)
Immanuel Kant, Kritika čistoga uma
Georg W. F. Hegel, Fenomenologija duha
Literatura:
  1. Kant, I.: Kritika čistoga uma
  2. J.G. Fichte: Nauk o znanosti
  3. F. W. J. Schelling: O biti slobode
  4. G. W. F. Hegel: Enciklopedija filozofijskih znanost
  5. I. Kant: Kritika praktičkog uma
  6. F. Nietzsche: Tako je govorio Zaratustra
  7. Kant, I.: Kritika čistoga uma
  8. J.G. Fichte, Fichte: Nauk o znanosti
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: