MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pomoćne povijesne znanosti, I.

Šifra: 67683
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s temeljnim pomoćnim historijskim subdisciplinama, njihovim povijesnim razvojem i metodama njihove primjene na povijesnim vrelima. Glavni je cilj zapravo naučiti studente kako koristiti arhivske dokumente kao relevantne povijesne izvore, osvijetliti im načine prikupljanja, klasifikacije i sistematizacije izvorne građe te im naposljetku razviti potrebe za kritičkim promišljanjem, samostalnom interpretacijom i objektivnim vrednovanjem sačuvane arhivske građe. Sadržaj predmeta:
1. tjedan: Uvod - upoznavanje studenta s predmetom kolegija; prestavljanje raspored rada i studentskih obveza, načina provjere znanja i literature.
2. tjedan: Latinska paleografija - materijali i oblik rukopisa (povoštene tablice, papirus, pergamena, papir); pregled razvoja pisma; klasifikacija i periodizacija.
3. tjedan: Pisma rimske epohe - kapitala, majuskula i minuskula, uncijala i poluuncijala.
4. tjedan: Pisma ranog srednjeg vijeka: pretkaroliška minuskula; kurijalno pismo; beneventana - povijesni razvoj, oblik slova i kratice.
5. tjedan: Beneventana - odabrani primjeri; vježbe čitanja.
6. tjedan: Ostala nacionalna pisma srednjeg vijeka: merovingika, vizigotika, inzularna pisma.
7. tjedan: Gotica - povijesni razvoj, vrste (knjižna i kurzivna), oblik slova, stilske karakteristike, kratice.
8. tjedan: Humanistika i pisma papinske kancelarije - povijesni razvoj, odabrani primjeri.
9. tjedan: Prvi kolokvij: paleografija.
10. tjedan: Diplomatika - definicija, klasifikacija isprava, glavni sudionici, pismo, materija, grafički znakovi, jezik i stil isprave.
11. tjedan: Javna i privatna isprava (notarska, kaptolska) - postanak i struktura.
12. tjedan: Diplomatička analiza privatne isprave - odabrani primjeri.
13. tjedan: Diplomatička analiza javne isprave - odabrani primjeri.
14. tjedan: Tradicija isprave - formulari, izvornik, prijepis, kopijalne knjige, falsifikati.
15. tjedan: Drugi kolokvij : diplomatika.
Ishodi učenja:
  1. - klasificirati pisana povijesna vrela prema njihovoj vrsti i provenijenciji,
  2. - prikazati povijesni razvoj pomoćnih historijskih subdisciplina prve skupine,
  3. - objasniti temeljne pristupe i paradigme paleografije i diplomatike,
  4. - primjeniti osnovne metode paleografije i diplomatike na sačuvanim ispravama iz razdoblja srednjovjekovlja i ranog novovjekovlja,
  5. interpretirati povjesne izvore u duhu vremena u kojem su nastali
Literatura:
  1. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, , Jakov Stipišić, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  2. Povijesna vrela i pomoćne znanosti, , Vicko Kapitanović, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2012.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: