MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pragmalingvistika

Šifra: 188238
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sandra Lukšić
Izvođači: doc. dr. sc. Sandra Lukšić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s pragmalingvistikom kao disciplinom koja proučava jezično djelovanje;definiranje temeljnih pragmalingvističkih pojmova;osposobljavanje za kritičko razmišljanje vezano uz teorijske okvire i metodološke postupke sa stajališta govornih činova;uočavanje sličnosti i razlika između pragamlingvistike i bliskih lingvističkih disciplina;primjenjivanje metoda lingvističke pragmatike u vlastitim istraživanjima.
Ishodi učenja:
  1. Nakon položenog kolegija student će moći:
    -definirati jezične jedinice na nadrečeničnoj razini kao što su razgovor, diskurs i tekst;
  2. -analizirati suodnos pragmatike, sintakse, sociolingvistike i semantike;
  3. -usporediti teorijske okvire pragmalingvistike te odrediti mogućnost njihove primjene;
  4. -analizirati njemački tekst s obzirom na odgovarajuća načela: suradnju, uljudnost i relevantnost.
Literatura:
  1. Holly, W., , Einführung in die Pragmalinguistik. Langenscheidt, Berlin., , 2001.
  2. Meibauer, J., , Pragmatik. Stauffenburg Verlag Brigitte Narr, Tübingen., , 2001.
Preporučena literatura:
  1. Pragmatics, , Levinson, S. C., Cambridge University Press, Cambridge., 1983.
5. semestar
Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 5. semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: