MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi

Šifra: 185144
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija produbiti znanje iz padežnog sustava hrvatskoga standardnog jezika kako bi studenti imali što jasniju predodžbu o odnosima riječi u rečenici. Osposobiti studente za snalaženje u padežnom sustavu hrvatskoga standardnog jezika.

1. Uvodno predavanja, pregled literature i pregled istraživanja padežnog
sustava hrvatskoga standardnog jezika. (2P)
Uvod, podjela seminarskih tema. (1S)
2. Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika; općenite karakteristike. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
3. Odnos površinskih i dubinskih padeža; pregled različitih teorijskih pristupa
(2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
4. Pregled padežnih sustava svjetskih i slavenskih jezika. Specifičnosti
hrvatskoga padežnog sustava u odnosu na ostale slavenske jezike. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
5. Povijesni pregled padežnog sustava hrvatskoga jezika. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
6. Deklinacija imenica, vrste deklinacija(2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
7. Deklinacija pridjeva, zamjenica i brojeva, vrste deklinacija(2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
8. Deklinacija stranih riječi, imena. Utjecaj stranih jezika na padežni sustav
hrvatskoga standardnog jezika. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
9. Sintaksa padeža: Nominativ, sintaktička uloga nominativa, Vokativ. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
10. Sintaksa padeža: Genitiv, sintaktičke uloge genitiva, vrste
besprijedložnih genitiva. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
11. Sintaksa padeža: Dativ, sintaktička uloga dativa, negranična direktivnost,
odnos dativa i akuzativa. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
12. Sintaksa padeža: Akuzativ, sintaktička uloga akuzativa, prijelaznost glagola, besprijedložni i prijedložni objekt. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
13. Sintaksa padeža: Lokativ, prostorno značenje lokativa. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
14. Sintaksa padeža: Instrumental, sintaktička uloga instrumentala. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
15. Zaključak i ponavljanje
Ishodi učenja:
 1. ovladati temeljima padežnoga sustava
 2. snalaziti se u recentnoj stručnoj i znanstvenoj literaturi
 3. razviti jezične, lektorske i nastavne kompetencije
 4. moći prenositi znanje o vrstama i oblicima riječi
Literatura:
 1. Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika, , Babić, Stjepan; Brozović, Dalibor, Nakladni zavod Globus, HAZU, 2007.
 2. Hrvatska gramatika, , Barić i dr., Školska knjiga, 2003.
 3. Uvod u jezičnu morfologiju (odabrana poglavlja), , Marković, Ivan, Disput, 2012.
 4. Gramatika hrvatskoga jezika, , Silić, Josip; Pranjković, Ivo, Školska knjiga, 2005.
Preporučena literatura:
 1. Zatvorenost i- sklonidbe u hrvatskome književnome jeziku, , Babić, Stjepan, časopis Suvremena lingvistika, 2006.
 2. O jeziku (poglavlje: Doprinos općoj teoriji padeža), , Jakobson, Roman, Disput, 2008.
 3. Do kosti: imenice hrvatske i sklonidbe, , Marković, Ivan, časopis Lahor, 2007.
 4. Kojoj skupini imenskih riječi pripadaju pluralia tantum, , Peti, Mirko, časopis Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje, 1997.
 5. Dvorodne imenice u hrvatskome standardnom jeziku, , Pišković, Tatjana, zbornik radova, 2009.
 6. Hrvatska skladnja, , Pranjković, Ivo, Hrvatska sveučilišna naklada, 2002.
 7. Tipovi imeničkih deklinacija našeg jezika, , Stanić, Milija, JAZU, 1949.
3. semestar
Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: