MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Semantika i pragmatika

Šifra: 185140
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s teorijsko-metodološkim znanjima iz semantike i semantičkog opisa. Osvijestiti da se semantika bavi značenjem znakova, a pragmatika odnosom znakova i govornika. Usvojiti i zapamtiti da je za pragmatiku svaka upotreba znakova djelovanje, a onda to znači da za polazište jezičnog opisa treba uzeti stvarni okvir jezičnog djelovanja, odnosno intencionalnost.
Uvodno, sadržaj i literatura. Semantika i semiologija. Semantika vs. pragmatika. Lingvistička semantika i nelingvističke semantike. Definicije i vrste značenja. Značenje i smisao. Različitost značenja (semantičko i pragmatičko). Semantika riječi. Semantička analiza: prototipna teorija i komponencijalna analiza. Semantika rečenice. Odnosi između semantike i sintakse. Pragmatičke teorije (teorija govornih činova, Grice i konverzacijske implikature). Suvremene pragmatičke teorije (teorija relevancije Sperbera i Wilson, sociokognitivni pristup). Metapragmatika. Pragmatičko značenje, semantičko-pragmatičko sučelje, sadržaj i kontekst. Implicitna i eksplicitna verbalna komunikacija. Verbalna komunikacija: implikature (neo-Griceov pristup) i eksplikature. Semantika i pragmatika diskursnih oznaka. Govorni činovi: konvencionalnost i intencionalnost. Komunikacijska i pragmatička kompetencija.Semantika i pragmatika: perspektive.
Ishodi učenja:
  1. objasniti osnovne koncepte lingvističke semantike i pragmatike
  2. interpretirati različite pragmatičke teorije
  3. razviti i prezentirati svoje pragmatičke vještine
  4. primijeniti osnovne alate i vještine u semantičkim istraživanjima i u pragmatičkoj praksi
Literatura:
  1. Kako djelovati riječima, , Austin, J. L, Zagreb: Disput., 2014.
  2. Semantika, , Berruto, G, Zagreb: Izdanja Antibarbarus., 1994.
  3. Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, , Granić, J. (ur.), Zagreb-Split: HDPL., 2005.
  4. Semantics and Pragmatics: Meaning in Language and Discourse, , Jaszczolt, K. M, London: Routledge., 2002.
  5. Pragmatics, , Yule, G, Oxford: Oxford University Press., 1996.
2. semestar
Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: