MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Semantika i pragmatika

Šifra: 185140
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s teorijsko-metodološkim znanjima iz semantike i semantičkog opisa. Osvijestiti da se semantika bavi značenjem znakova, a pragmatika odnosom znakova i govornika. Usvojiti i zapamtiti da je za pragmatiku svaka upotreba znakova djelovanje, a onda to znači da za polazište jezičnog opisa treba uzeti stvarni okvir jezičnog djelovanja, odnosno intencionalnost.
Uvodno, sadržaj i literatura. Semantika i semiologija. Semantika vs. pragmatika. Lingvistička semantika i nelingvističke semantike. Definicije i vrste značenja. Značenje i smisao. Različitost značenja (semantičko i pragmatičko). Semantika riječi. Semantička analiza: prototipna teorija i komponencijalna analiza. Semantika rečenice. Odnosi između semantike i sintakse. Pragmatičke teorije (teorija govornih činova, Grice i konverzacijske implikature). Suvremene pragmatičke teorije (teorija relevancije Sperbera i Wilson, sociokognitivni pristup). Metapragmatika. Pragmatičko značenje, semantičko-pragmatičko sučelje, sadržaj i kontekst. Implicitna i eksplicitna verbalna komunikacija. Verbalna komunikacija: implikature (neo-Griceov pristup) i eksplikature. Semantika i pragmatika diskursnih oznaka. Govorni činovi: konvencionalnost i intencionalnost. Komunikacijska i pragmatička kompetencija.Semantika i pragmatika: perspektive.
Literatura:
  1. Austin, J. L: Kako djelovati riječima
  2. Berruto, G: Semantika
  3. Granić, J. (ur.): Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike
  4. Jaszczolt, K. M: Semantics and Pragmatics: Meaning in Language and Discourse
  5. Yule, G: Pragmatics
2. semestar
Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (kulturološki smjer)
Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: