MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Suvremene sociološke teorije

Šifra: 67918
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlaho Kovačević
Izvođači: Krunoslav Malenica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija da studenti steknu temeljna i specijalistička znanja iz područja suvremenih socioloških teorija, vještine razumijevanja i operiranja teorijama, metodama i nakupljenim znanjem u okviru discipline te se osposobljavaju za praktičnu primjenu znanja u različitim dimenzijama suvremene sociologije. U okviru sadržaja kolegija prezentiraju se najvažnije suvremene sociološke teorije, uvjeti njihova utemeljenja, prednosti i nedostaci te povezanost s osnovnim sociološkim paradigmama. Orijentacija je na prezentiranju post moderne grand teorije, teorije globalizacije i suvremenih integrativnih teorija. Uz pregled i razvitak socioloških teorija izlažu se pogledi i djela te teorijski doprinosi najvažnijih suvremenih autora u sociologiji poput J. Habermasa, P. Bourdieua, A. Giddensa, N. Eliasa, M. Foucaulta, D. Bella, A. Tourainea, J. Baudrillarda, G. Lipovetskoga, G. Ritzera, M. Castellsa, U. Becka i Z. Baumanna. Kolegij omogućava studentima upoznavanje s navedenim autorima prema kritičkom i kreativnom promišljanju suvremenog društva kao načinu da se sagleda svijet i da se prepozna kako nije moguće razumjeti svijet bez utemeljenja u teoriji. Jedan je od središnjih doprinosa ovog kolegija kako (na)učiti razmišljati o društvenim problemima teorijski, a tijekom takva sagledavanja svijeta, pružaju se specifični uvidi i postavljaju zanimljiva pitanja. Posebna će se pažnja posvetiti razmišljanju o društvenoj klasi, rodnim odnosima, i rasnim i etničkim odnosima, unutar triju glavnih karakteristika suvremenog društva, moralni relativizam, društvo nadzora i kontrole, i porast potrošnje jer društveni odnosi središnji su za sociološku disciplinu i društvenu organizaciju. Cilj je kolegija da pokaže osnovne teorijske pravce razvitka discipline, otvori raspravu o najznačajnijim autorima, pruži uvid u prirodu i budućnost suvremenog društva, ukaže na rezultate istraživanja u okviru discipline i suvremenog statusa discipline.
Ishodi učenja:
 1. Objasniti različite suvremene sociološke teorije
 2. Vrjednovati teorijske dosege pojedinih suvremenih teoretičara
 3. Razviti sposobnost argumentacije kroz usvajanje znanja potrebnih za razumijevanje i prepoznavanje suvremenih socioloških teorija.
 4. Izraditi materijal za samostalno učenje (dnevnik čitanja).
 5. Razviti sposobnost samostalnog i timskog rada.
Literatura:
 1. Suvremena sociologijska teorija, Zagreb: Nakladni zavod Globus., , Ritzer, George, Nakladni zavod Globus, 1997.
 2. "O pristupima klasifikaciji suvremenih socioloških teorija", , Čaldarović, Ognjen, Časopis Kulturni radnik, Vol. XLIII, br. 2., 1990.
 3. Autonomija i odgođena apokalipsa: Sociologijske teorije modernosti i modernizacije, , Zeman Zdenko, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2004.
 4. Moć identiteta (Informacijsko doba, svezak 2)., , Castells, Manuel, Zagreb: Golden marketing., 2002.
 5. Uspon umreženog društva (informacijsko doba) svezak 1., , Castells, Manuel, Zagreb: Golden marketing., 2000.
 6. Riječi i stvari: arheologija humanističkih znanosti., , Foucault, Michael, Golden marketing, 2002.
 7. Identitet : Razgovori s Benedettom Vecchijem,, , Bauman, Zigmunt, Zagreb: Naklada Pelago., 2009.
 8. Inteligencija zla ili pakt lucidnosti., , Baudrillard, Jean, Zagreb: Naknada Ljevak, 2006.
 9. Problem strukture i djelovanja u djelu Anthonya Giddensa., , Puzić, Saša, Revija za sociologiju, 29, 3-4., 1998.
 10. Doba praznine. Ogledi o savremenom individualizmu., , Lipovecki, Žil, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1987.
 11. Pronalaženje političkog: Prilog teoriji refleksivne modernizacije,, , Beck, Ulrich, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2001.
 12. McDonaldizacija društva,, , Ritzer, George., Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 1999.
 13. Proces civilizacije: O procesu civilizacije., , Elias, Norbert, Antibarbarbarus, Zagreb., 1996.
 14. Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu., , Habermas, Jürgen, Zagreb: Naprijed., 1982.
 15. Distinkcija : Društvena kritika suđenja,, , Bourdieu, Pierre, Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2011.
 16. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics., , George Ritzer,, McGraw Hill, Higher Education, 2007.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Makro perspektive u sociološkim teorijama
Odslušan : Mikro perspektive u sociološkim teorijama
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: