MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja

Šifra: 67633
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente sa svakodnevicom srednjovjekovnih društava na istočnom Jadranu te im, u okviru hrvatskog srednjovjekovlja, osvijetliti temeljne pojave i procese socijalne historije. Glavni je cilj kolegija naučiti studente kritičkom promišljanju povijesnih vrela te argumentiranom iznošenju svojih mišljenja u konstruktivnoj diskusiji s kolegama. Sadržaj predmeta:
1. tjedan: Upoznavanje s predmetom kolegija. Predstavljanje studentskih obveza te podjela seminarskih tema.
2. tjedan: Društvena povijest i historija svakodnevice: europska i domaća historiografija, izvori i metode istraživanja.
3. tjedan: Društvene strukture istočnojadranskih komuna u srednjem vijeku: društvo (proto)komunalnog doba, pravna klasifikacija, marginalne skupine.
4. tjedan: Obitelj i rodbinske veze: bračni odnosi, položaj žene i djece, mirazni sustav, nasljeđivanje, nezakonita djeca, srednjovjekovna kućanstva.
5. tjedan: Komunalne ekonomije: glavne gospodarske grane - agrarna privreda, stočarstvo, trgovina, pomorstvo i brodogradnja, obrti.
6. tjedan: Komunalne ekonomije: gospodarski sustavi - komunalni, anžuvinski, mletački.
7. tjedan: Crkva u srednjovjekovnoj svakodnevici: benediktinci, franjevci, dominikanci: pastoralno djelovanje, utjecaji na društvo, procesije, vjerski ceremonijal.
8. tjedan: Zdravstvo i socijalna skrb: higijenski uvjeti života, Crna smrt, karantena i lazareti, hospitali i leprozoriji, nahodišta, ljekarništvo.
9. tjedan: Pismenost i školstvo: latinska, glagoljička i ćirilična pismenost, samostanske i katedralne škole, razvoj visokih učilišta, tiskarstvo, kljižnice.
10. tjedan: Umjetničko stvaralaštvo: predromanika, romanika, gotika, rana renesansa - stilska obilježja i najznačajniji primjeri.
11. tjedan: Osobne osjećajnosti srednjovjekovlja: pobožnost, bogobojaznost, milosrđe, ljubav, strah, sigurnost i pripadnost.
12. tjedan: Kultura stanovanja: vrste stambenih objekata, položaj u gradskom prostoru, materijali gradnje, vanjski izgled, oprema interijera.
13. tjedan: Odijevanje: odjeća kao statusni simbol, patricijski i pučanski muški i ženski odjevni predmeti, boje i materijali, ukrasi i nakit.
14. tjedan: Prehrana: percepcija hrane u srednjem vijeku, prehrambene namirnice, načini spremanja hrane, voda i vino, oprema kuhinja i blagovaonica.
15. tjedan: Završni pogled na cjelinu. Priprema studenata za ispit.
Ishodi učenja:
 1. objasniti ustroj srednjovjekovnih društava na istočnom Jadranu te klasificirati razine društvenog okupljanja tijekom srednovjekovlja,
 2. protumačiti razvojne značajke komunalnih ekonomija, njihove glavne privredne grane i funkcioniranje u različitim društveno-političkim sustavima ,
 3. interpretirati kulturno-umjetničko nasljeđe jadranskog srednjovjekovlja kao dio komunalnog identiteta dalmatinskih gradova,
 4. opisati kulturu stanovanja, odijevanja i prehrane u svakodnevnom životu istočnojadranskih gradova
 5. opisati položaj i utjecaj Crkve u srednjovjekovnoj svakodnevici,
 6. protumačiti važnost zdravstveno-socijalne skrbi i školstva tijekom srednjovjekovlja
Literatura:
 1. , Raukar, Tomislav, Komunalna društva u Dalmaciji u 14. stoljeću, Historijski zbornik, br. XXXIII-XXXIV, Zagreb 1980.-1981., str. 139.-209. (pretisak u: Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, Split 2007., str. 69.-140.) (dostupno i na: http://www.historiografija.hr/hz.php?god=1980), , , .
 2. , Raukar, Tomislav, Komunalna društva u Dalmaciji u 15. stoljeću i u prvoj polovini 16. stoljeća, Historijski zbornik, br. XXXV, Zagreb 1982., str. 43.-118. (pretisak u: Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, Split 2007., str. 141.-212.) (dostupno i na: http://www.historiografija.hr/hz.php?god=1982), , , .
 3. , Raukar, Tomislav, ?Cives, habitatores et forenses u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima?, Historijski zbornik, br. XXIX-XXX, Zagreb 1976.-1977., str. 139.-149. (pretisak u: Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, Split 2007., str. 43.-52.) (dostpno i na: http://www.historiografija.hr/hz.php?god=1976), , , .
Preporučena literatura:
 1. , Benyovsky, Irena, Bratovštine na hrvatskom prostoru, Povijest Hrvata: srednji vijek, knj. I (ur. Šanjek, Franjo), Zagreb 2003., str. 430.-436., , , .
 2. , Benyovsky, Irena, Mendicants and Dalmatian Towns in the Middle Age, Povijesni prilozi, br. 15, Zagreb 1996., str. 241.-261., , , .
 3. , Krasić, Stjepan, Počeci hrvatskoga visokog školstva u okviru ranih sveučilišnih gibanja u Europi, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, br. 22, Zagreb 2004., str. 121.-172. (dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=785), , , .
 4. , Ladić, Zoran, Legati kasnosrednjovjekovnih dalmatinskih oporučitelja kao izvor za proučavanje nekih oblika svakodnevnog života i materijalne kulture, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, br. 21, Zagreb 2003., str. 1.-28. (dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=796), , , .
 5. , Ravančić, Gordan, Prilog proučavanju Crne smrti u dalmatinskom gradu (1348.-1353.) ? raspon izvorne građe i stanje istraženosti na primjerima Dubrovnika, Splita i Zadra, Povijesni prilozi, br. 26, Zagreb 2004., str. 7.-18. (dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=2026), , , .
 6. , Janeković Roemer, Zdenka, Rodbinski odnosi u dalmatinskom društvu 13. i 14. stoljeća, Historijski zbornik, br. XXXXV, Zagreb 1992., str. 179.-194., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: