MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Temeljni sociološki pojmovi

Šifra: 131141
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Renata Relja
Izvođači: dr. sc. Tea Gutović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj:Razumjeti funkcioniranje modernih društava.
- Biti osposobljen za kritičko i kreativno razmišljanje, poticanje interesa, motivacije i diskusije o različitih društvenim problemima, procesima i fenomenima.
- Biti osposobljen za analitičko izučavanje ključnih društvenih odnosa kao i različitih tipova društvenog ponašanja.
- Razumjeti smisao sociološke spoznaje, odnosno, znanstvenog pristupa u proučavanju društva kao nezaobilaznog dijela suvremenog korpusa znanja.
- Upoznavanje ključnih socioloških kategorija.
Sadržaj:
1.Uvodno predavanje (2 sata)
Upoznavanje sa seminarskom literaturom i dodjela seminarskih tema(2 sata)
2. Sociološka perspektiva; sociologija i svakodnevno iskustvo;
sociologija i druge društvene znanost(2 sata)
3. Posebnost sociološkog izučavanja društva; početak i razvitak(2 sata)
4. Utemeljitelji sociologije; razvitak suvremene sociologije(2 sata)
5. Određenje pojma društvo; razvitak ljudskih društava; predmoderna; moderna društva; teorije društva(2 sata)
6. Struktura društva; društveni poredak(2 sata)
7. Društvene grupe; tipovi društvenih grupa; kriteriji podjele grupa; odnos pojedinca i grupe; grupna dinamika; društvena organizacija(2 sata)
8. Sociologija dokolice; rod i dokolica; dokolica i društveni nadzor(2 sata)
9. Siromaštvo i socijalno isključenje(2 sata)
10. Vlast i moć; političke institucije(2 sata)
11. Teorija elita; moć i politika u zapadnim demokracijama; novi društveni pokreti(2 sata)
12. Društvena diferencijacija ; društvena stratifikacija i društvena nejednakost(2 sata)
13. Birokracija; elementi birokratske strukture; birokratiziranje društvenih odnosa(2 sata)
14. Društvena kontrola /sociološki, psihološki i antropološki pristupi/(2 sata)
15. Devijantnost /biološke, sociološke i psihološke teorije/(2 sata)
Literatura:
 1. Kuvačić, I: Uvod u sociologiju
 2. Best, S: Understanding Social Division
 3. Haralambos, M: Uvod u sociologiju.
Preporučena literatura:
 1. Bradshaw, Y.W. , Healey, J.F., Smith, R: Sociology for a New Century
 2. Calhoun, C., Rojek, C., Turner, B. S: The SAGE Handbook of Sociology
 3. Hrgović, J., Polšek, D: Evolucija društvenosti
 4. Katunarić, V: Rajska zajednica i društveni pakao-sociološka razmatranja
 5. Katunarić, V: Sporna zajednica Novije teorije o naciji i nacionalizmu
 6. Kalanj, R: Ideologija, utopija i moć
 7. Kuhn, T. S: Struktura znanstvenih revolucija
 8. Newman, D. M: Sociology. Exploring the Architecture of Everyday Life, Brief Edition Fourth Edition
 9. Ritzer, G: Introduction to Sociology
 10. Weber, M: Vlast i politika
 11. Weber, M: Politika kao poziv
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: