MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Umjetnost ranog srednjeg vijeka

Šifra: 86745
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić
Izvođači: Frane Prpa - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s umjetnosti kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja na tlu Europe.

Tijekom kolegija biti će obrađene teme iz umjetničke baštine starokršćanske umjetnosti, seobe naroda, merovinškog, karolinškog i otonskog razdoblja, ostvarenja arhitekture, skulpture i slikarstva (monumentalnog i knjiškog), umjetničkog obrta. Napose će biti obrađena umjetnička ostvarenja ranog srednjeg vijeka na tlu Hrvatske (arhitektura, skulptura i slikarstvo te umjetnički obrt), te smještena u kontekst savremene europske umjetnosti.
Slušanje kolegija omogućiti će polaznicima stjecanje znanja o likovnim umjetnostima ranog srednjeg vijeka u Europi i na tlu Hrvatske, razvijanje kritičkog odnosa prema građi koja se
izučava, razvijanje sposobnosti služenja stručnom literaturom u obradi pojedinih tematskih jedinica, te stjecanje znanja i sposobnosti koje omogućuju pristup sljedećim kolegijima studija povijesti umjetnosti.

1 Uvod u kolegij; umjetnost tetrarhije

2 Ranokršćanska umjetnost: osnove, Rim

3 Ranokršćanska umjetnost: Ravenna, Akvileja, Sirija, istočne provincije

4 Ranokršćanska umjetnost: skultpura, slikarstvo i umjetnički obrt

5 Ranokršćanska umjetnost u Hrvatskoj: osnove, centri

6 nastava u Saloni

7 Ranokršćanska umjetnost u Hrvatskoj: arhitektura u manjim sredinama,
skulptura, slikarstvo i umjetnički obrt

8 Umjetnost seobe naroda, Ostrogotska i Langobardska umjetnost

9 Vizigotska, asturska i mozarapska umjetnost

10 Britanija i Irska, životinjski stilovi, Vikinška umjetnost

11 Merovinška i Karolinška umjetnost

12 Karolinška i Otonska umjetnost

13 Morfologija arhitekture ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj

14 Morfologija arhitekture ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj

15 Skulptura i umjetnički obrt ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj
Ishodi učenja:
 1. Prepoznati spomeničku baštinu predmetnog razdoblja
 2. Povezati spomeničku baštinu predmetnog razdoblja na tlu Hrvatske s istovremenom i srodnim europskim primjerima
 3. Diskutirati o morfološkim karakteristikama arhitekture i skulpture predmetnog razdoblja
 4. Identificirati i opisati ikonografske predloške slikarstva predmetnog razdoblja
 5. Objasniti razvoj i genezu osnovnih arhitektonskih formi predmetnog razdoblja
 6. Vrednovati doprinos baštine predmetnog razdoblja unutar korpusa europske baštine tog vremena
Literatura:
 1. Umjetnost antike u hrvatskim krajevima,, , N. Cambi, Književni krug Split, 2020.
 2. Dioklecijanova palača, svjetska kulturna baština, , T. Marasović, , 1994.
 3. Od Donata do Radovana, , I. Petricioli, , 1990.
 4. Predromaničko doba u Dalmaciji, , Ž. Rapanić, , 1987.
 5. Carolingian and Romanesque Architecture, , K. J. Conant, Pelican, 1993.
 6. Early Christian and Byzantine Architecture, , R. Krautheimer, The Pelikan History of Art, 1986.
Preporučena literatura:
 1. Snyder's Medieval Art, , H. Luttikhuizen, D. Verkerk, , 2006.
 2. Early Medieval Art, , J. Beckwit, Thames and Hudson, 1996.
 3. Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji, , T. Marasović, , 1994.
 4. Salona II, Ecclesiae Dalmatiae, , P. Chevalier, , 1995.
 5. Povijest salonitanskog kršćanstva, , E. Dyggve, Književni krug, 1996.
 6. Kasna antika i rano hrišćanstvo, , F. Gerke, , 1973.
 7. The Early Middle Ages, From Late Antiquity to A.D. 1000., , X. Barral i Altet, Taschen, Koln, 1997.
 8. The Carolingians in Central Europe, their History, Arts and Architecture, , H. Schutz, , 2004.
 9. The origins of medieval architecture : building in Europe, A.D 600-90., , C. B. McClendon, Yale University Press, 2005.
 10. Early Christian and Byzantine Art, , J. Lowden,, Phaidon Press, 1997.
 11. Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača. O 1700 obljetnici postojanja, , N. Cambi, J. Belamarić, T. Marasović (ur.), Književni krug, 2009.
 12. Nova post vetera coepit : ikonografija prve kršćanske umjetnosti, , D. Milinović, Sveučilište u Zagrebu, 2016.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • Frane Prpa:

  Konzultacije su moguće svakim radnim danom uz prethodnu najavu elektroničkom poštom (fprpa@ffst.hr)

  Lokacija: