MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Društvene promjene

Šifra: 131145
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta Upoznavanje s temeljnom terminologijom društvenih promjena.

Sadržaj predmeta:
- Uvodno predavanje - upoznavanje s programom predmeta, literaturom, načinom rada, rokovima, ispitima (2 sata)
- Temeljne vrste društvenih promjena: demografske, obiteljske, stratifikacijske, obrazovne, religijske i dr. (3 sata)
- Teorije društvene promjene (3 sata)
- Društveni razvoj i rast (2 sata)
- Evolucija i revolucija; progres i regres (2 sata)
- Inovacije i modernizacija (2 sata)
- 1. kolokvij (1 sat)
- Tranzicija i transformacija (3 sata)
- Promjene u lokalnoj zajednici i u globalnom društvu; društvene promjene i globalizacija (3 sata)
- Globalizacija i dvojbe koje izaziva (2 sata)
- Globalizacija i ekološki problemi (2 sata)
- Novija istraživanja društvenih promjena (2 sata)
- 2. kolokvij (1 sat)
- Završno predavanje i evaluacija (2 sata)
Ishodi učenja:
  1. Definirati osnovne pojmove iz područja društvenih promjena.
  2. Protumačiti povijesni kontekst društvenih promjena.
  3. Analizirati društvene promjene i njene aspekte.
  4. Objasniti društvene promjene u tranzicijskom društvu (Hrvatska).
Literatura:
  1. Sociologija: Teme i perspektive, , Haralambos, M.; Holborn, M, Zagreb: Golden marketing., 2002.
  2. A Globalizing World? Culture, Economics, Politics, , Held, D. (ed.), London: Routledge., 2000.
  3. Development and Social Change: A Global Perspective, , McMichael, P, London: SAGE Publications., 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Društvena dinamika
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:

Česta pitanja