MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Glotodidaktika

Šifra: 175232
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina
Izvođači: doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi kolegija su: razumijevanje osnovnih pojmova teorije nastave stranih jezika i stjecanje uvida u glavne pristupe i metode poučavanja stranoga jezika. Studenti će se osposobiti za razumijevanje procesa poučavanja stranoga jezika te će se upoznati sa strategijama poučavanja.
Ishodi učenja:
  1. objasniti položaj glotodidaktike u okviru primijenjene lingvistike
  2. opisati i usporediti pristupe i metode poučavanja stranih jezika kroz povijest i objasniti pojam komunikacijske jezične kompetencije kao teorijskog okvira za suvremenu nastavu stranih jezika
  3. objasniti proces poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina, gramatike i vokabulara te demonstrirati razumijevanje navedenog procesa kroz diskusiju o strategijama poučavanja i aktivnostima u nastavni stranoga jezika
  4. objasniti temeljne principe testiranja u nastavi stranih jezika
    objasniti ulogu nastavnih materijala i tehnologije u nastavi stranoga jezika
Literatura:
  1. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy (3rd Edition), , Brown, H. D., Pearson ESL, 2007.
  2. Teaching and Learning in the Language Classroom, , Hedge, T., OUP, 2000.
  3. Techniques and Principles in Language teaching, , Larsen-Freeman, D, OUP, 2000.
  4. Approaches and Methods in Language Teaching, , Richards, J. & Rodgers, T. S, CUP, 2001.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: