MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

UVOD U FILOZOFIJU

Šifra: 67469
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s nastankom i razvojem filozofije te različitim oblicima filozofiranja.
Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje o osnovnim pitanjima i problemima filozofije.
1. Pojam i značenje riječi filozofija.
2. Vrela i oblici filozofije.
3. Filozofija kao oblik života, opća mudrost i znanost.
4. Stožerno doba svjetske povijesti i početak filozofije u Grka.
5. Prvi mudraci, sofisti i filozofi.
6. Platonovo poimanje filozofije i dijalektike.
7. Znanje i theoria u Aristotela.
8. Filozofija kao znanost o istini.
9. Descartesovo utemeljenje moderne filozofije uma i subjekta.
10. Kantova kritička obnova filozofije.
11. Fichteov nauk o znanosti.
12. Hegelov enciklopedijski sustav filozofije.
13. Prevladavanje metafizike i svršetak filozofije u Heideggera.
14. Filozofija u Gadamerovu hermeneutičkom ključu.
15. Kritički racionalizam i Popperova filozofija svijeta.
Ishodi učenja:
 1. Analizirati osnovna pitanja i probleme filozofije
 2. Definirati temeljne filozofske pojmove;
 3. Tumačiti pojedina shvaćanja i oblika filozofije;
 4. Uspoređivati filozofska stajališta i argumente
 5. Kritičko razmatrati i vrednovati filozofske teze i stavove
 6. Samostalno obrazlagati teza za i protiv stajališta pojedinih filozofa
Literatura:
 1. Fedon, , Platon, Naklada Jurčić,, 2010.
 2. Protagora, , Platon, Beograd : Kultura,, 1968.
 3. Metafizika (I, II, VI, XII), , Aristotel, Fakultet političkih nauka Sveučilišta : Liber, Zagreb, 1985.
 4. Nagovor na filozofiju, , Aristotel, Naprijed, Zagreb, 1996.
 5. Meditacije o prvoj filozofiji, , Descartes, R., _Demetra,, 1993.
 6. Rasprava o metodi, , Descartes, R,, Matica hrvatska, Zagreb, 1951.
 7. Kritika čistoga uma, , Kant, I., Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1984.
 8. Metafizika ćudoređa, , Kant, I., Zagreb : Matica hrvatska, 1999.
 9. Logika, , Kant,I., Neven, Zagreb,, 2008.
 10. Osnova cjelokupne nauke o znanosti, , Fichte, J. G., Zagreb : Naprijed,, 1974.
 11. Fenomenologija duha, , Hegel, G. W. F., Kultura, Zagreb,, 1955.
 12. Istina i metoda, , Gadamer, H.- G., Sarajevo : "Veselin Masleša", 1978.
 13. U potrazi za boljim svijetom, , Popper, K., Zagreb : KruZak, 1997.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: