MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

MOBILNOST OSOBLJA

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima partnerima s kojima je potpisan ugovor za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja ("job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta kao i na web stranicama Filozofskog fakulteta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa   Suradnje među programskim državama (KA131). Od ovog pravila isključuju se članovi uprava te Erasmus koordinatori i ECTS povjerenici Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Prije prijave za mobilnost, molimo pažljivo pročitajte: kriteriji FF za rangiranje prijava.

Za sva eventualna pitanja u odnosu na kriterije FFST, možete se obratiti Erasmus koordinatorici na Filozofskom fakultetu (ljubicic@ffst.hr)

Za sva ostala pitanja (tumačenje teksta Natječaja i popratnih dokumenata), možete se obratiti na erasmus@unist.hr 

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actionskoji uključuje

 

 


mobilnost osoblja: diseminacija rezultata

30.10.2023

Novi natječaji za mobilnost osoblja

Sveučilište u Splitu objavilo je nove natječaje za mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ :

1.            Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ – natječajna godina 2023.

2.            Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ - SEA-EU alijansa - natječajna godina 2023.

Važne napomene: 

Ad 1. Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ – natječajna godina 2023.

  • Sve mobilnosti u okviru programa Erasmus+ u natječajnoj godini 2023. mogu se ostvariti zaključno s 31.7.2025., a najranije 4 mjeseca od mjeseca podnošenja prijave za mobilnost (prijave zaprimljene u listopadu mogu se realizirati najranije u veljači, prijave zaprimljene u studenom mogu se realizirati u ožujku itd.) i nakon objave Odluke o odabiru kandidata, bez iznimke.
  • Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini (2023.) može iskoristiti najviše 4 mobilnosti u okviru Erasmus+ programa: dvije mobilnosti u okviru Suradnje među programskim državama (KA131) - od čega barem jednu mobilnost u okviru SEA EU alijanse; jednu u okviru Suradnje između programskih i partnerskih država (KA171) te jednu u okviru Suradnje među programskim državama (KA131), International Opening sheme.
  • Nastavno osoblje koje je u ovom programskom razdoblju (od natječajne 2021.) već iskoristilo Erasmus+ mobilnost u svrhu osposobljavanja, svaki sljedeći put se upućuje na prijavu aktivnosti podučavanje, osim kada se radi o mobilnosti na strukturirani događaj (relevantni Staff Week, edukacija i slično). Program događaja treba biti vidljiv iz prijave.

Ad 2. Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ - SEA-EU alijansa - natječajna godina 2023.

Sve mobilnosti u okviru programa Erasmus+ u natječajnoj godini 2023. mogu se ostvariti zaključno s 31.7.2025., a najranije 4 mjeseca od mjeseca podnošenja prijave za mobilnost (prijave zaprimljene u listopadu mogu se realizirati najranije u veljači, prijave zaprimljene u studenom mogu se realizirati u ožujku itd.) i nakon objave Odluke o odabiru kandidata.

Iznimke od ovog pravila su dopuštene isključivo u slučaju strukturiranih događaja (npr. SEA EU Staff Weeks ili SEA EU Blended Intensive Programmes (BIPs)):

  • ako datum održavanja nije bio poznat dovoljno unaprijed i/ili sudionici nisu na vrijeme dobili potpisani Mobility agreement, moguće je skraćivanje roka prijave i realizacije na dva mjeseca (npr. prijava u listopadu, realizacija u prosincu, ali u svakom slučaju nakon objave odluke o odabiru kandidata). U fazi prijave na strukturirani događaj partnerskoj ustanovi, obavezno o tome informirati SEA EU ured seaeu@unist.hr i Odjel za međunarodnu suradnju erasmus@unist.hr

 

Svaka prijava treba biti podnesena mailom i fizički poslana poštom (Ruđera Boškovića 31) ili dostavljena na adresu Sinjska 2, redoslijedom navedenim niže:

1. Prijavni obrazac na engleskom jeziku

2. Mobility agreement for teaching/training

3. CV u Europass formatu na engleskom jeziku

4. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku

5. Privolu za slanje/objavu osobnih podataka.

Za tumačenje teksta Natječaja zainteresirani se mogu obratiti na Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju  Sveučilišta u Splitu: 

Voditeljica Ureda za međusveučilišnu suradnju, Sanja Mikačić Grubišić, e-mail : smikacic@unist.hr

Prema uputama Odjela za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, mole se svi kandidati za Erasmus+ mobilnost osoblja da od siječnja 2024., kada e-poštom šalju prijavu za Erasmus mobilnost osoblja, da u cc stave i Erasmus koordinatoricu sastavnice: ljubicic@ffst.hr. 

Po završetku mobilnosti korisnici Erasmus+ stipendije su dužni: 

- e-poštom poslati scan potvrde o dolasku i odlasku s prihvatne ustanove Odjelu za međunarodnu suranju Sveučilišta u Splitu i Erasmus koordinatorici Filozofskog fakulteta

- diseminacijsko izvjesce poslati Erasmus koordinatorici Filzofskog fakulteta

- ispuniti upitnik  EK kada isti dobiju putem e-pošte

Napomena Erasmus koordinatorice Filozofskog fakulteta:

Mole se svi kandidati da vode računa o kriterijima Filozofskog fakulteta za rangiranje prijava osoblja na gore navedene natječaje i da dostave dodatnu dokumentaciju putem web obrazaca za nastavno osoblje i nenastavno osoblje. Poveznice na oba obrasca nalaze se unutar dokumenta u kojem su navedeni kriteriji sastavnice u sklopu natječajne dokumentacije. 

Popis obavijesti