MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA II

Šifra: 68079
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA
Prosuđivati, vrjednovati, planirati, pripremati i kvalitetno izvoditi nastavu početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti i medijske kulture primjenom suvremenih spoznaja metodike jezičnoga i književnog odgoja i obrazovanja.

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I ULAZNE KOMPETENCIJE POTREBNE ZA PREDMET
Odslušan predmet Metodika nastave hrvatskoga jezika 1.
Ulazne kompetencije: poznavanje osnovnih obilježja nastave početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, govornoga i pismenoga izražavanja, književnosti i medijske kulture.


SADRŽAJ
1. Planiranje nastave Hrvatskoga jezika.
2. Nastava Hrvatskoga jezika na početku prvoga razreda (pripremno razdoblje).
3. Udžbenici i priručnici za učitelje.
4. Poticanje i razvijanje jezičnih djelatnosti slušanja i govorenja u nastavi Hrvatskoga jezika.
5. Poticanje i razvijanje jezičnih djelatnosti čitanja i pisanja u nastavi Hrvatskoga jezika.
6. Poticanje učeničkog stvaralaštva u nastavi Hrvatskoga jezika.
7. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u početnom čitanju i pisanju (tiskana slova).
8. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području književnosti.
9. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području književnosti.
10. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području jezika.
11. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području jezika.
12. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području jezičnoga izražavanja.
13. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području medijske kulture.
14. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u početnom čitanju i pisanju (pisana slova).
15. Osvrt na rad.


VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
seminari i radionice, vježbe
OBVEZE STUDENATA
1. Redovito pohađati seminare (75%) i vježbe (90%).
2. Izraditi i predstaviti te se kritički osvrnuti na temu seminarskoga rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima.
3. Izraditi metodičku pripravu za nastavnu jedinicu i održati javni nastavni sat.
4. Aktivno sudjelovati na seminarima i vježbama.
5. Ponašati se u skladu s etičkim i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi.
6. Pravovremeno i kvalitetno izvršavati individualne i grupne zadatke.
OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOME ISPITU
Sukladno ishodima učenja te obvezama studenta, zaključna se ocjena na kolegiju formira s obzirom na ostvarenost sljedećih elemenata:
1. Aktivno sudjelovanje studenata na seminarima i vježbama (redovitost, kritička rasprava) - 20 %;
2. Izrada, izlaganje seminarskoga rada te rasprava o izabranoj metodičkoj temi - 30 %;
3. Ocjenjuje se izrada metodičke priprave i održan javni nastavni sat - 50 %.

Završna ocjena izvodi se na temelju svih navedenih kriterija.
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Ishodi učenja:
 1. prikazati izabranu metodičku temu
 2. komentirati odslušane nastavne sate početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti te medijske kulture;
 3. planirati nastavni sat početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, govornoga i pismenog izražavanja, književnosti te medijske kulture;
 4. izraditi metodičku pripravu za izabranu nastavnu jedinicu
 5. izvesti nastavni sat
Literatura:
 1. Što, zašto, kako u poučavanju hrvatskoga jezika. Metodički praktikum nastave hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole, , Bežen, Ante i sur., , 2012.
 2. Komunikacijom do gramatike, , Pavličević-Franić, Dunja, , 2005.
 3. Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje, , Visinko, Karol, Školska knjiga, 2010.
 4. Nastavni plan i program za osnovnu školu, , Nastavni plan i program za osnovnu školu, , 2006.
 5. Nacionalni okvirni kurikulum, , Nacionalni okvirni kurikulum, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2010.
 6. Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, , Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2016.
Preporučena literatura:
 1. Dozivi i odzivi lirske pjesme. Metodički priručnik za razrednu nastavu, , Diklić, Rosandić, Šabić i dr., , 1990.
 2. Udžbenici hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi, , Nemeth-Jajić, Jadranka, , 2007.
 3. Jezične igre za velike i male, , Peti-Stantić, Anita; Velički, Vladimira, , 2008.
 4. Umjetničke bajke: teorija, pregled i interpretacije, , Pintarić, Ana, , 2008.
 5. Metodika književnoga odgoja, , Rosandić, Dragutin, , 2005.
 6. Metodika nastave filma, , Težak, Stjepko, , 1990.
 7. Metodika nastave filma na općeobrazovnoj razini, , Težak, Stjepko, , 2002.
 8. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, , Težak, Stjepko, , 1996.
 9. Poezija u zrcalu nastave, , Zalar, Diana, , 2002.
 10. Udžbenici i priručnici za učitelje, , Različiti autori, , .
 11. Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, , Različiti autori, , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA I
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: