MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA II

Šifra: 68079
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA
Prosuđivati, vrjednovati, planirati, pripremati i kvalitetno izvoditi nastavu početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti i medijske kulture primjenom suvremenih spoznaja metodike jezičnoga i književnog odgoja i obrazovanja.

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I ULAZNE KOMPETENCIJE POTREBNE ZA PREDMET
Odslušan predmet Metodika nastave hrvatskoga jezika 1.
Ulazne kompetencije: poznavanje osnovnih obilježja nastave početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, govornoga i pismenoga izražavanja, književnosti i medijske kulture.


SADRŽAJ
1. Planiranje nastave Hrvatskoga jezika.
2. Nastava Hrvatskoga jezika na početku prvoga razreda (pripremno razdoblje).
3. Udžbenici i priručnici za učitelje.
4. Poticanje i razvijanje jezičnih djelatnosti slušanja i govorenja u nastavi Hrvatskoga jezika.
5. Poticanje i razvijanje jezičnih djelatnosti čitanja i pisanja u nastavi Hrvatskoga jezika.
6. Poticanje učeničkog stvaralaštva u nastavi Hrvatskoga jezika.
7. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u početnom čitanju i pisanju (tiskana slova).
8. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području književnosti.
9. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području književnosti.
10. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području jezika.
11. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području jezika.
12. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području jezičnoga izražavanja.
13. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u nastavnom području medijske kulture.
14. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća u početnom čitanju i pisanju (pisana slova).
15. Osvrt na rad.


VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
seminari i radionice, vježbe
OBVEZE STUDENATA
1. Redovito pohađati seminare (75%) i vježbe (90%).
2. Izraditi i predstaviti te se kritički osvrnuti na temu seminarskoga rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima.
3. Izraditi metodičku pripravu za nastavnu jedinicu i održati javni nastavni sat.
4. Aktivno sudjelovati na seminarima i vježbama.
5. Ponašati se u skladu s etičkim i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi.
6. Pravovremeno i kvalitetno izvršavati individualne i grupne zadatke.
OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOME ISPITU
Sukladno ishodima učenja te obvezama studenta, zaključna se ocjena na kolegiju formira s obzirom na ostvarenost sljedećih elemenata:
1. Aktivno sudjelovanje studenata na seminarima i vježbama (redovitost, kritička rasprava) - 20 %;
2. Izrada, izlaganje seminarskoga rada te rasprava o izabranoj metodičkoj temi - 30 %;
3. Ocjenjuje se izrada metodičke priprave i održan javni nastavni sat - 50 %.

Završna ocjena izvodi se na temelju svih navedenih kriterija.
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Literatura:
 1. Bežen, Ante i sur.: Što, zašto, kako u poučavanju hrvatskoga jezika. Metodički praktikum nastave hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole
 2. Pavličević-Franić, Dunja: Komunikacijom do gramatike
 3. Visinko, Karol: Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje
 4. Nastavni plan i program za osnovnu školu: Nastavni plan i program za osnovnu školu
 5. Nacionalni okvirni kurikulum: Nacionalni okvirni kurikulum
 6. Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik: Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik
Preporučena literatura:
 1. Diklić, Rosandić, Šabić i dr.: Dozivi i odzivi lirske pjesme. Metodički priručnik za razrednu nastavu
 2. Nemeth-Jajić, Jadranka: Udžbenici hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi
 3. Peti-Stantić, Anita; Velički, Vladimira: Jezične igre za velike i male
 4. Pintarić, Ana: Umjetničke bajke: teorija, pregled i interpretacije
 5. Rosandić, Dragutin: Metodika književnoga odgoja
 6. Težak, Stjepko: Metodika nastave filma
 7. Težak, Stjepko: Metodika nastave filma na općeobrazovnoj razini
 8. Težak, Stjepko: Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1
 9. Zalar, Diana: Poezija u zrcalu nastave
 10. Različiti autori: Udžbenici i priručnici za učitelje
 11. Različiti autori: Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA I
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: