MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

ENGLESKI JEZIK I LINGVISTIKA - UVOD

Šifra: 68003
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: dr. sc. Ana Sarić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Definicja jezika, obilježja ljudskog jezika i životinjske komunikacije,.Podrijetlo i funkcije jezika. Definicja lingvistike, razlike između lingvistike i tradicionalnge gramatike, lingvističke discipline, pravci u lingvistici (strukturalna, generativna, itd.). Fonetika i fonologija engleskoga jezika (glasovi i glasovni obrasci, fonemi i njihova distribucija). Morfologija (morfem, vrste morfema, alomorf, procesi tvorbe riječi). Semantika (značenja i odnosi među riječima, sinonimija, antonimija, polisemija, metonimija). Sociolingvistika (naglasak, idiolekt, dijalekt, sociolekt, registar, žargon, stil).Psiholingvistika: jezik i um. Proces učenja i usvajanja jezika.
Ishodi učenja:
  1. definirati osnovnu lingvističku terminologiju;
  2. opisati strukturu engleskoga jezika na svim razinama lingvističke analize;
  3. objasniti temeljna obilježja, porijeklo i funkciju jezika;
  4. definirati temeljne lingvističke discipline (fonetiku, fonologiju, morfologiju, sintaksu, semantiku i ostale)
Literatura:
  1. , Yule, G. (1996.). The Study of Language, Second edition, Cambdrige: Cambdridge University Press. (odabrana poglavlja)
    Widdowson, H. G. (1996.) Linguistics, Oxford: Oxford University Press., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Finch, G. (2000.). Linguistics Terms and Concepts, Basingstoke and New York: Palgrave., , , .
5. semestar
MODUL 1: Rano učenje stranoga jezika (5. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: