MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Predškolska pedagogija

Šifra: 67570
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Ljubetić
Izvođači: prof. dr. sc. Maja Ljubetić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- Pedagogija ranog odgoja i obrazovanja (znanstvene činjenice, istraživačke teorije i metode, odgoj u ranom djetinjstvu, odgoj kao činitelj djetetova razvoja);
- Rani odgoj u izvan-obiteljskom kontekstu (društvena i kulturna uvjetovanost, vrijednosti, uvjerenja, stavovi);
- Zakonska regulativa URPO;
- Povijesni prikaz ranog odgoja u obitelji i u institucijama;
- Tradicionalni nasuprot suvremenom vrtiću - zajednici koja uči;
- Učenje i obrazovanje u ranom djetinjstvu, učenje kao svakodnevna aktivnost djeteta, socijalne i komunikacijske dimenzije učenja djece, važnost okruženja za poticanje procesa učenja; cjeloviti razvoj djece - priroda učenja djece u poticajnom okruženju; vremenska dimenzija i učenje djece;
- Rad na projektu u ustanovama ranog odgoja;
- Dijete kao sukonstruktor vlastitog znanja; (dijete - istraživač stvara i provjerava vlastite teorije;)
- Igra i odgoj djece, pedagogija dječje igre;
- Istraživanja u ranom odgoju, kvalitativne metode nasuprot kvantitativnima;
- Suvremeni kurikulumi ranog odgoja i obrazovanja, humanistički pristup razvijanju kurikuluma, suvremene pedagoške koncepcije;
- Waldorf pedagogija, Montessori pedagogija, Reggio pedagogija;
- Odgojitelj i humanistički usmjeren kurikulum; uloga tima u vrtiću - organizaciji koja uči;
- Vrednovanje kvalitete sustava ranog odgoja i obrazovanja; Timovi za kvalitetu u ustanovama,
- Stručni suradnik i razvojna djelatnost dječjeg vrtića.
Napomena: Tijekom semestra studenti hospitiraju u ustanovama ranog i predškolskog odgoja 10 školskih sati tijekom kojih prate i dokumentiraju odgojno-obrazovni proces i izrađuju osobni portfoglio te prezentiraju (i problematiziraju) iskustva uspoređujući ih kritički s teorijom ranog i predškolskog odgoja (5 sati). Time studenti izvršavaju svoje seminarske obveze.
Ishodi učenja:
 1. Pravilno interpretirati temeljne pojmove iz područja predškolske pedagogije.
 2. Analizirati i objasniti različite teorije ranog odgoja i obrazovanja.
 3. Analizirati i vrednovati pedagošku važnost različitih pristupa i koncepcija u ranom odgoju i obrazovanju.
 4. Izraditi pedagošku dokumentaciju potrebnu u radu pedagoga.
 5. Dokumentirati i vrednovati iskustva iz prakse i primijeniti suvremene spoznaje odgoja i obrazovanja u svrhu njena unaprjeđenja.
 6. Provesti samorefleksiju, refleksivni dijalog i refleksiju prakse.
Literatura:
 1. , Ljubetić, M. (2009) Vrtić po mjeri djeteta. Priručnik za odgojitelje i roditelje. Zagreb. Školske novine.
  Miljak, A. (1996) Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja, Persona, Velika Gorica-Zagreb.
  xxx Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja, Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, br. 7/8, 1991, Zagreb.
  Slunjski, E. (2011). Kurikulum ranog odgoja - istraživanje i konstrukcija. Zagreb, Školska knjiga (odabrano poglavlje: 2).
  Slunjski E. (2012). Tragovima dječjih stopa. Zagreb, Profil International (odabrana poglavlja 1, 4 i 5).
  Šagud, M. (2006.) Odgajatelj kao refleksivni praktičar. Petrinja, Visoka učiteljska škola (odabrana poglavlja, str. 8-77).
  Vujičić, L. (2011). Istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove. Zagreb, Mali profesor. (str. 7-45), , , .
Preporučena literatura:
 1. , Bašić, S. (2011). (Nova) slika djeteta u pedagogiji djetinjstva. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
  Anning,A.; Cullen, J.; Fleer, M. (2004.) (eds.): Early Childhood Education: Society and Culture.London, Sage Publications.
  Bruce, T. (2006) Early Childhood - a guide for students. (Bruce Ed.) London, Sage Publications.
  Jurčević-Lozančić, A. (2011) Socijalne kompetencije i rani odgoj. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
  Katz, L. G., i McCllan, D. E. (1999) Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. Zagreb, Educa.
  Ljubetić, Maja (2012). The Kindergarten I want to grow up in: Self-evaluation and Quality Control in Kindergartens. Saarbrucken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG(monografija).
  Miljak, A. (2009) Življenje djece u vrtiću - Novi pristupi u shvaćanju, istraživanju i organiziranju odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima. Zagreb, SM Naklada d.o.o.
  Petrović-Sočo, B. (2011) Nova paradigma shvaćanja konteksta ustanova ranog odgoja. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
  Pilić, Š., Stankov, S., Tomaš, S. (ur.) (2008) Izabrani radovi Ane Tomaš. Split, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split: Biblioteka Školskog vjesnika (Knjiga 2)
  Dijete, odgajatelj i slikovnica - akcijsko istraživanje. Pedagogija, Alinea d.o.o., Zagreb, 1997.
  Vujičić, L. (2007) Razvoj praktične kompetencije učitelja - put ka istraživanju i unapređivanju vlastite prakse. U: Babić, N. (ur.), Kompetencije i kompetentnost učitelja. Osijek: Učiteljski fakultet u Osijeku. str. 157 - 163.
  Vujičić, L. (2007) Kultura odgojno-obrazovne ustanove i kvaliteta odgojno-obrazovne prakse. U: Previšić, V. i dr. (ur.), Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (Svezak 2.). Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo. Str. 753 - 761.
  Slunjski, E. (2006) Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću organizaciji koja uči. Zagreb, Mali profesor; Visoka učiteljska škola u Čakovcu. (odabrana poglavlja)
  Slunjski E. (2008) Dječji vrtić zajednica koja uči - mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. Zagreb, Spektar Media (odabrana poglavlja)., , , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: