021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

PRENESENA ZNAČENJA LEKSEMA U POUČAVANJU LEKSIKA

Autor: Marinela Boras

Vrsta rada: Pregledni rad

Doi: https://doi.org/10.38003/sv.71.1.6

2022. Vol. 71, Br. 1. – M.-Boras


Sažetak:

U ovom se radu analiziraju prenesena značenja leksema iz perspektive kognitivne lingvistike. Cilj je bio usporediti prenesena značenja leksema „faceˮ u engleskom jeziku s njihovim ekvivalentima u hrvatskom jeziku da bi se poduprla tvrdnja da su značenja motivirana konceptualnom metaforom, općim znanjem i metonimijom. Ukupan broj primjera stvara bazu za pojedine generalizacije o sličnostima i različitostima apstraktnih koncepata koji mogu poslužiti u poučavanju leksika u stranom jeziku. Ovo je istraživanje pokazalo da je ta vrsta pristupa vrlo djelotvorna u poučavanju stranih jezika.

Ključne riječi:

kognitivna lingvistika, leksemi, leksik, prenesena značenja, usvajanje stranih jezika