021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Upute za recenzente

Recenzenti pomažu Uredništvu pri donošenju uredničke odluke i autoru s ciljem poboljšanja kvalitete rukopisa. Iznose mišljenje o vrsnoći članka u vidu kratke ocjene s kriterijima: A – prihvatiti bez izmjene, B – prihvatiti nakon provedenih prijedloga za izmjene, C – prije prihvaćanja znatno ili potpuno preraditi, D – odbiti. Predlažu kategorizaciju članka: izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad i stručni članak, a časopis objavljuje samo recenzirane članke kategorizirane kao izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje i pregledni rad.

Prilikom recenzijskog postupka recenzenti trebaju poštivati izdavačku etiku časopisa i biti u potpunosti objektivni. Recenzenti trebaju istaknuti argumentirane objektivne komentare za iskazano mišljenje, no ne smiju izraziti bilo kakvu osobnu kritiku prema podnesenim rukopisima. Recenzenti trebaju predložiti relevantne izvore podataka koje autor potencijalno nije citirao u radu. Recenzenti su dužni žurno obavijestiti urednika otkriju li preklapanja između rukopisa u procesu recenzije i bilo kojega drugoga objavljenog djela. Recenzenti trebaju postupati s rukopisima koje su dobili na recenziju kao s povjerljivim dokumentima.

Smjernice za sadržaj recenzije
  1. Naslov – Odgovara li sadržaju rada?
  2. Metodologija – Odgovara li proučavanu predmetu?
  3. Stručna terminologija – Je li dobro izabrana i pravilno upotrijebljena?
  4. Pogreške – Postoje li pogreške u teorijskom izlaganju, obradi i interpretaciji podataka, grafičkim prilozima?
  5. Ujednačenost – Jesu li pojedini dijelovi rada odgovarajućeg opsega?
  6. Ponavljanje – Ima li nepotrebnih ponavljanja (ako ima, gdje i koja su)?
  7. Jasnoća – Je li tekst napisan jasno i logično (bez kontradikcija)?
  8. Zaključak – Je li zaključak logičan? Proizlaze li zaključci iz dobivenih rezultata?
  9. Literatura – Je li odgovarajuća i ispravno navedena?

Repozitorij