021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku u nekom drugom časopisu.
  • Rad je u dokumentu Microsoft Word.
  • Autor ima potvrdu o lektoriranju.
  • Rad je pisan u skladu s Uputama za autore koje se mogu naći na stranici Za autore.
  • Jamčim da je rad isključivo moje autorsko djelo/suautorsko djelo koje je u potpunosti samostalno napisano uz naznaku punog naziva izvora drugih autora i dokumenata koji su korišteni u izradi rada.
  • Dajem pravo na prvu objavu ovoga rada Školskom vjesniku: časopisu za pedagogijsku teoriju i praksu u tiskanom i elektroničkom obliku uz zadržavanje mojega autorskog prava na objavljeni rad. Rad koji je prihvaćen za objavu ili je već objavljen u Školskom vjesniku: časopisu za pedagogijsku teoriju i praksu autor(i) mogu objaviti u drugim publikacijama samo uz suglasnost Uredništva Školskog vjesnika: časopisa za pedagogijsku teoriju i praksu i uz naznaku prve objave rada u Školskom vjesniku: časopisu za pedagogijsku teoriju i praksu.
Smjernice za autore

Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte unesene na ovim stranicama časopisa koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti na raspolaganju za bilo koju drugu svrhu ili za bilo koju drugu stranku.